เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก)

 1 แผน ก.แบบ ก2 36 หน่วยิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 วิชาบังคับ 21 หน่วยหน่วยกิตต่ำสุด : -
 3 -วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107501-54 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎี และแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
107502-54 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-3-2)
107503-54 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)
107504-54 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้
3 (3-0-6)

 4 -วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103501-55 Advanced Health Assessment
 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง
2 (1-2-4)
103502-55 Pathophysiology and Pharmacology
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา
3 (3-0-6)
103503-55 Advanced Adult Nursing I
 การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 1
2 (2-0-4)
103504-55 Advanced Adult Nursing II
 การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 2
2 (2-0-4)
103505-55 Advanced Adult Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
3 (0-12-3)

 5 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103506-55 Research seminar in Adult Nursing
 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้ใหญ่
3 (3-0-6)
103507-55 Seminar in Adult Nursing
 สัมมนาการพยาบาลผู้ใหญ่
3 (3-0-6)
103508-54 Advanced Adult Nursing
 การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
3 (2-4-3)
104511-55 Nursing Management
 การจัดการทางการพยาบาล
3 (2-4-3)
104512-55 Teaching in Nursing
 การสอนทางการพยาบาล
3 (2-4-3)
107505-54 Role Development in the Advanced Practice Nursing
 การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (2-4-3)

 6 วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103699-55 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29