เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก)

 1 แผน ก แบบก2 36 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 1.วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107501-54 Nursing Theory and Concepts
 ทฤษฎี และแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
107502-54 Applied Statistics for Nursing Research
 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล
2 (1-3-2)
107503-54 Policy and Health System
 นโยบายและระบบสุขภาพ
2 (2-0-4)
107504-54 Nursing Research and Research Utilization
 การวิจัยทางการพยาบาลและการนำผลการวิจัยไปใช้
3 (3-0-6)

 3 2.วิชาเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
108501-55 Advanced Health Assessment for Children
 การประเมินภาวะสุขภาพเด็กขั้นสูง
2 (1-3-2)
108502-55 Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Pediatric Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง
3 (3-0-6)
108503-55 Advanced Pediatric Nursing I
 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1
2 (2-0-4)
108505-54 Advanced Pediatric Nursing II
 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2
2 (2-0-4)
108506-55 Advanced Pediatric Nursing Practicum
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง
3 (0-12-3)

 4 3.วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
104511-55 Nursing Management
 การจัดการทางการพยาบาล
3 (2-4-3)
104512-54 Leadership and Decision Making
 ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจ
2 (2-0-4)
107505-54 Role Development in the Advanced Practice Nursing
 การพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3 (2-4-3)
108507-54 Nursing Care for children and families experiencing illness
 การพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัว
3 (2-4-3)

 5 4.วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
108699-55 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29