เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510064-64 Wisdom of BUU
 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)

 1.1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 3 กลุ่มย่อย 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510164-64 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (1-2-3)

 1.1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510364-64 Physical Well-being Management
 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)

 1.1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510664-64 Appreciation of Arts for a Happy Life
 เสพศิลป์สร้างสุข
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 น. ให้เลือกเรียน 12 น. จาก 3 กลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520064-64 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN, and the World
 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก
2 (1-2-3)
89520164-64 Lateral Thinking Skill Development
 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (1-2-3)

 1.2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520464-64 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
89520564-64 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (2-2-5)

 1.2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520764-64 Thai Language Skills for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิขา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530064-64 Opportunities and Challenges for Future Careers
 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)

 1.3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือก 2 วิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530364-64 Media Design and Presentation
 การออกแบบสื่อและการนำเสนอ
2 (2-0-4)
89532764-64 Service Experience Design
 การสร้างประสบการณ์การบริการ
2 (2-0-4)

 1.3.2.2 รายวิชาบูรณาการ 1 วิชา 3 น. ถ้าลงต้องผ่าน 1.3.1 และ 1.3.2.1 ครบ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89539964-64 Creating Social Enterprises
 การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
3 (0-0-9)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 92
 2.1 วิชาพื้นฐาน 24 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24911164-64 Ethnography
 ชาติพันธุ์วิทยา
3 (3-0-6)
24921164-64 Cultural Concepts
 แนวคิดทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24921264-64 Culture and Marketing
 วัฒนธรรมกับการตลาด
3 (3-0-6)
25011564-64 Thai Civilization
 อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
25021664-64 Western Civilization
 อารยธรรมตะวันตก
3 (3-0-6)
25021764-64 Eastern Civilization
 อารยธรรมตะวันออก
3 (3-0-6)
25022164-64 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
25121164-64 Introduction to Archaeology
 โบราณคดีเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 2.2 วิชาเอกบังคับ 48 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24922164-64 Conservation and Management of Thai Cultural Resources
 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
24922264-64 Museums in 21st Century Society
 พิพิธภัณฑ์ในสังคมยุคศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)
24922364-64 Tangible and Intangible Cultural Resources Management
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทจับต้องได้และจับต้องไม่ได้
3 (3-0-6)
24932164-64 Principles of Cultural Resources Management
 หลักการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24932264-64 Operating Cultural Resources Management Organizations
 การจัดองค์กรการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24932364-64 Law and Cultural Management
 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24932464-64 Research Methodology in Culture
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24936264-64 Museum Studies
 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3 (3-0-6)
24936364-64 Technology for Cultural Media Production
 เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
24936764-64 Online Media and Databases of Cultural Resources
 สื่อออนไลน์และฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
24937164-64 Exhibitions, Displays, Presentations, and Publications of Cultural Resources
 การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การนำเสนอ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
24937264-64 Local Museum Management
 การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
24942164-64 Business-Oriented Cultural Resources Management
 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
24942264-64 World Cultural Heritage Sites
 แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24946264-64 Cultural Resources in Eastern Thailand
 ทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคตะวันออก
3 (3-0-6)
24947564-64 Seminar in Cultural Resources Management
 สัมมนาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (2-2-5)

 2.3 วิชาเอกเลือก 12 น. ให้เลือกเรียนด้านประวัติ หรือ ด้านโบราณคดี (กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 2.3.1 กลุ่มการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24932564-64 Thai Folk Art and Handicrafts
 ศิลปะและหัตถกรรมไทยพื้นบ้าน
3 (3-0-6)
24932764-64 Religions and Their Cultural Resources in Southeast Asia
 ศาสนาและทรัพยากรวัฒนธรรมทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
24932864-64 Archives and Cultural Information Management
 การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
24932964-64 Art Museums and Galleries
 พิพิธภัณฑ์ศิลปะและหอศิลป์
3 (3-0-6)
24936564-64 Community Studies
 ชุมชนศึกษา
3 (3-0-6)
24946164-64 Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
24946864-64 Local History for Cultural Resources Management
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24946964-64 Historic Districts and Cities Conservation
 การอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
25032364-64 Thai Social and Intellectual History
 ประวัติศาสตร์สังคมและภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
25036864-64 History and Tourism
 ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
25043864-64 Social and Cultural History of Modern Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)

 2.3.2 กลุ่มการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านโบราณคดีหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24932664-64 Myths, Rituals and Symbols
 นิยายปรัมปรา พิธีกรรม และระบบสัญลักษณ์
3 (3-0-6)
24936464-64 Folk Life and Material Culture
 ชีวิตพื้นบ้านและวัฒนธรรมทางวัตถุ
3 (3-0-6)
24947364-64 Historical Park Management
 การจัดการอุทยานประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
24947464-64 Monuments Conservation
 การอนุรักษ์โบราณสถาน
3 (3-0-6)
25132164-64 Art and Architecture in Thailand
 ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
3 (3-0-6)
25132264-64 Art and Archeology in Neighboring Countries
 ศิลปะและโบราณคดีในประเทศเพื่อนบ้าน
3 (3-0-6)
25136164-64 Archaeology in Thailand
 โบราณคดีในประเทศไทย
3 (3-0-6)
25136264-64 Community Archaeology
 โบราณคดีชุมชน
3 (3-0-6)
25136564-64 Introduction to Hindu and Buddhist Iconography
 ประติมานวิทยาในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
25146164-64 Archaeology in Eastern Thailand
 โบราณคดีภาคตะวันออกในประเทศไทย
3 (3-0-6)

 2.4 การบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน 8 น. โดยเรียนรายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 8
 2.4.1 เรียนวิชา 24939164 2 น. และเลือกเรียน กลุ่ม ก. หรือ กลุ่ม ข. 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24939164-64 Preparation for Work
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
2 (1-2-3)

 2.4.2 กลุ่ม ก. เรียน 24949164 กลุ่ม ข. เลือกเรียนวิชาเอกเลือก 2.3.1 หรือ 2.3.2 ทดแทน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24949164-64 Cooperative and Work Integrated Education
 การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
6 (0-18-9)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29