เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510064-64 Wisdom of BUU
 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)

 1.1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 3 กลุ่มย่อย 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510264-64 Happiness and Values of Life
 ความสุขและคุณค่าชีวิต
2 (1-2-3)

 1.1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510364-64 Physical Well-being Management
 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)

 1.1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510664-64 Appreciation of Arts for a Happy Life
 เสพศิลป์สร้างสุข
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 น. ให้เลือกเรียน 12 น. จาก 3 กลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520064-64 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN, and the World
 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก
2 (1-2-3)
89520364-64 Creative Activities
 กิจกรรมสร้างสรรค์
2 (1-2-3)

 1.2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520464-64 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
89520664-64 Experiential English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
3 (2-2-5)

 1.2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520864-64 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิขา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530064-64 Opportunities and Challenges for Future Careers
 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)

 1.3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือก 2 วิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530164-64 Digital Skill
 ทักษะดิจิทัล
2 (2-0-4)
89531164-64 Law for Worker and Business
 กฎหมายสำหรับคนทำงานและธุรกิจ
2 (2-0-4)

 1.3.2.2 รายวิชาบูรณาการ 1 วิชา 3 น. ถ้าลงต้องผ่าน 1.3.1 และ 1.3.2.1 ครบ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89539764-64 Entrepreneurship in the 21st Century
 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3 (0-0-9)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 95
 2.1 วิชาเอกบังคับ 45 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26512164-64 Introduction to Religion
 ศาสนาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
26512264-64 Christianity and Islam
 ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
3 (3-0-6)
26512364-64 Theravada Buddhism
 พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-6)
26512464-64 Mahayana Buddhism
 พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-6)
26513164-64 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
26513264-64 Ethics
 จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
26523164-64 Metaphysics
 อภิปรัชญา
3 (3-0-6)
26523264-64 Introduction to Logic
 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
26523364-64 Epistemology
 ญาณวิทยา
3 (3-0-6)
26524164-64 Buddhism in Thailand
 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-6)
26525164-64 Greek and Roman philosophy
 ปรัชญากรีกและโรมัน
3 (3-0-6)
26525264-64 Ancient Indian Philosophy
 ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ
3 (3-0-6)
26532164-64 Buddhist Meditation
 สมาธิในพุทธศาสนา
3 (2-2-5)
26533164-64 Aesthetics
 สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
26544164-64 Religious Phenomena and Contemporary Social Problems
 ปรากฏการณ์ทางศาสนาและปัญหาสังคมร่วมสมัย
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 29 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26515164-64 Reasoning
 การใช้เหตุผล
3 (3-0-6)
26525364-64 Environmental Ethics
 จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
26532264-64 Tipitaka Study
 พระไตรปิฎกศึกษา
3 (3-0-6)
26533264-64 Symbolic Logic
 ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์
3 (3-0-6)
26534164-64 Buddhist Economics
 พุทธเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
26534264-64 Buddhism and Social Development
 พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
26534364-64 Religion and Culture
 ศาสนากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
26534464-64 Religion and Well-Being Development
 ศาสนากับการพัฒนาสุขภาวะ
3 (3-0-6)
26534564-64 Philosophy of Religion
 ปรัชญาศาสนา
3 (3-0-6)
26535164-64 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
26535264-64 Social and Political Philosophy
 ปรัชญาสังคมและการเมือง
3 (3-0-6)
26535364-64 Applied Ethics
 จริยศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
26535464-64 Modern and Contemporary Western philosophy
 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่และร่วมสมัย
3 (3-0-6)
26535564-64 Philosophy of Language
 ปรัชญาภาษา
3 (3-0-6)
26535664-64 Contemporary Indian Philosophy
 ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย
3 (3-0-6)
26535764-64 Chinese and Japanese Philosophy
 ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
26535864-64 Thai Philosophy
 ปรัชญาไทย
3 (3-0-6)
26544264-64 Comparative Religion
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
26544364-64 Inter-religious Dialogue
 สานเสวนาระหว่างศาสนา
3 (3-0-6)
26544464-64 Duty and Responsibility
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
3 (3-0-6)
26544564-64 Buddhist Ethics
 พุทธจริยศาสตร์
3 (3-0-6)
26545164-64 Comparative Philosophy
 ปรัชญาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
26545264-64 Postmodern Philosophy
 ปรัชญาหลังสมัยใหม่
3 (3-0-6)
26545364-64 Business Ethics
 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
26549164-64 Research Method in Religion and Philosophy
 ระเบียบวิธีวิจัยทางศาสนาและปรัชญา
3 (3-0-6)
26549264-64 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (1-4-4)
26549364-64 Preparation for Work
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
2 (1-2-3)

 2.3 วิชาการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26549464-64 Cooperative and Work Integrated Education
 การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
6 (0-18-9)

 3 วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 4 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29