เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510064-64 Wisdom of BUU
 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)

 1.1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 3 กลุ่มย่อย 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510264-64 Happiness and Values of Life
 ความสุขและคุณค่าชีวิต
2 (1-2-3)

 1.1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510464-64 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510764-64 Love, Sex and Health
 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 น. ให้เลือกเรียน 12 น. จาก 3 กลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520264-64 Thinking Process for Understanding Oneself and Others
 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น
2 (1-2-3)
89520364-64 Creative Activities
 กิจกรรมสร้างสรรค์
2 (1-2-3)

 1.2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520464-64 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
89520564-64 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (2-2-5)

 1.2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520864-64 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิขา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530064-64 Opportunities and Challenges for Future Careers
 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)

 1.3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือก 2 วิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530164-64 Digital Skill
 ทักษะดิจิทัล
2 (2-0-4)
89532864-64 Service Innovation Design
 การสร้างนวัตกรรมการบริการ
2 (2-0-4)

 1.3.2.2 รายวิชาบูรณาการ 1 วิชา 3 น. ถ้าลงต้องผ่าน 1.3.1 และ 1.3.2.1 ครบ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89539764-64 Entrepreneurship in the 21st Century
 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3 (0-0-9)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1 วิชาเอกบังคับ 60 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24511164-64 Reading for Information Professional
 การอ่านเพื่อวิชาชีพสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24511264-64 Information Science
 สารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
24515164-64 Collection Development
 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24517264-64 Application Software for Automation Office
 โปรแกรมประยุกต์สำหรับสำนักงานอัตโนมัติ
3 (2-2-5)
24522264-64 Presentation and Training in Information Work
 การนำเสนอและการฝึกอบรมในงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
24525164-64 Electronic Information and Record Management
 การจัดการเอกสารและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
24527164-64 Electronic Information Retrieval
 การค้นคืนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
24527664-64 Information Systems Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24527764-64 Programming in Information Work
 การโปรแกรมในงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
24533164-64 Management of Information Institutes
 การจัดการสถาบันสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24534164-64 English for Information Professional
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24535164-64 Organization of Information Resources
 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24535864-64 Cataloging of Information Resources
 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24537164-64 Database Management for Information Work
 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
24537364-64 Library Automation Systems
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
3 (2-2-5)
24543164-64 Seminar on Current Issues and Trend in Information Science
 สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
24545164-64 Library of Congress Classification
 การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
3 (3-0-6)
24545464-64 Research and Statistics in Information Studies
 การวิจัยและสถิติทางสารสนเทศศึกษา
3 (2-2-5)
24549264-64 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-12-6)

 2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24521464-64 Printing and Publishing Business
 การพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์
3 (3-0-6)
24521764-64 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
24522364-64 Promotion of Library Resources and Services
 การส่งเสริมบริการสารสนเทศในห้องสมุด
3 (3-0-6)
24524164-64 Communication Skills for Information Services
 ทักษะการสื่อสารเพื่อบริการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24525264-64 Computing Science
 วิทยาการคำนวณ
3 (2-2-5)
24526164-64 Information Sources and Services
 แหล่งสารสนเทศและบริการ
3 (3-0-6)
24527264-64 Multimedia Technology
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 (2-2-5)
24527364-64 Data Communication and Computer Networks
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
24527564-64 Open Source Program Application
 การประยุกต์โปรแกรมกลุ่มโอเพนซอร์ส
3 (2-2-5)
24531164-64 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3 (3-0-6)
24531264-64 Information Behavior and Users
 พฤติกรรมสารสนเทศและผู้ใช้
3 (3-0-6)
24531364-64 Information of Local Wisdom
 สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
24531464-64 Information for Children and Young Adults
 สารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
24532164-64 Information Service for Knowledge-based Society
 บริการสารสนเทศเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้
3 (3-0-6)
24536164-64 Information Business
 ธุรกิจสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24536264-64 Information Management for Digital/Online Marketing
 การจัดการสารสนเทศสำหรับการตลาดออนไลน์
3 (3-0-6)
24537264-64 Web Design for Information Work
 การออกแบบเว็บสำหรับงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
24537464-64 Human and Computer Interaction
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
24541164-64 Archives and Museum
 จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
3 (3-0-6)
24546164-64 Design Thinking for Libraries and Information Center
 การคิดเชิงออกแบบสำหรับห้องสมุดและสถาบันบริการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24546264-64 Information Repackaging
 การปรับแต่งสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24546364-64 Innovation for Information Management
 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
24547264-64 Digital Libraries
 ห้องสมุดดิจิทัล
3 (2-2-5)
24547464-64 Mobile Application Programming
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
24547564-64 Online Learning Management System for Information Professional
 การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์สำหรับวิชาชีพสารสนเทศ
3 (2-2-5)
24547664-64 Big Data for Information Work
 ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับงานสารสนเทศ
3 (2-2-5)
24549164-64 Pre Cooperative Education
 เตรียมสหกิจศึกษา
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29