เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศ.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510064-64 Wisdom of BUU
 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)

 1.1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 3 กลุ่มย่อย 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510164-64 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (1-2-3)

 1.1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510364-64 Physical Well-being Management
 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)

 1.1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510564-64 Psychological Well-being Management
 การบริหารสุขภาวะทางจิต
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 น. ให้เลือกเรียน 12 น. จาก 3 กลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520164-64 Lateral Thinking Skill Development
 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (1-2-3)
89520264-64 Thinking Process for Understanding Oneself and Others
 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น
2 (1-2-3)

 1.2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520464-64 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
89520564-64 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (2-2-5)

 1.2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520764-64 Thai Language Skills for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิขา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530064-64 Opportunities and Challenges for Future Careers
 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)

 1.3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือก 2 วิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530164-64 Digital Skill
 ทักษะดิจิทัล
2 (2-0-4)
89531064-64 Creativity and Innovation for Social Development
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)

 1.3.2.2 รายวิชาบูรณาการ 1 วิชา 3 น. ถ้าลงต้องผ่าน 1.3.1 และ 1.3.2.1 ครบ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89539764-64 Entrepreneurship in the 21st Century
 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3 (0-0-9)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1 วิชาแกน 70 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 70
 2.1.1 วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 20 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25727164-64 Mathematics for Economists
 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
25727264-64 Statistics for Economists
 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
25727364-64 Introduction to data management
 การจัดการข้อมูลเบื้องต้น
2 (2-0-4)
25737464-64 Econometrics I
 เศรษฐมิติ 1
3 (2-2-5)
25747564-64 Econometrics II
 เศรษฐมิติ 2
3 (2-2-5)
30211764-64 Calculus
 แคลคูลัส
3 (3-0-6)
31210264-64 Basic Statistics for Economics
 สถิติพื้นฐานสำหรับเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.1.2 วิชาเศรษฐศาสตร์ 44 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25711164-64 Microeconomics I
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3 (3-0-6)
25711264-64 Macroeconomics I
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3 (3-0-6)
25721364-64 Microeconomics II
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
4 (4-0-8)
25721464-64 Macroeconomics II
 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
4 (4-0-8)
25722164-64 Agricultural Economics
 เศรษฐศาสตร์เกษตร
3 (3-0-6)
25725164-64 Economic Development
 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
25733164-64 Economics of Money and Banking
 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
25734164-64 Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
25736164-64 Public Finance
 การคลังรัฐบาล
3 (3-0-6)
25741864-64 Seminar in Economics
 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
25744264-64 Project Analysis
 การวิเคราะห์โครงการ
3 (3-0-6)
25745464-64 The Economy of Thailand
 เศรษฐกิจประเทศไทย
3 (3-0-6)
25747664-64 Economics Research Methodology
 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
25748164-64 International Economics
 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 2.1.3 วิชาอื่น ๆ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
66411164-64 Financial Accounting
 การบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
67810364-64 Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.2.1 เศรษฐศาสตร์การเงินหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25733264-64 Monetary Theory and Policy
 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3 (3-0-6)
25733364-64 Financial Market and Monetary Institutions
 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3 (3-0-6)
25733464-64 Portfolio Investment and Analysis
 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3 (3-0-6)
25743564-64 International Monetary Economics
 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
25743664-64 Quantitative Analysis for Monetary Economics
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน
3 (3-0-6)
25743764-64 Portfolio Investment and Derivative Analysis
 การลงทุนและการวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์
3 (3-0-6)
25743864-64 Personal Financial Planning
 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
3 (3-0-6)

 2.2.2 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25739164-64 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 (3-0-6)
25739264-64 Corporate Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
25739364-64 Economics of Transportation
 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3 (3-0-6)
25739464-64 Behavioural Economics
 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
3 (3-0-6)
25749564-64 Economics of Labor and Human Resources
 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
25749664-64 Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
25749764-64 Game Theory
 ทฤษฎีเกม
3 (3-0-6)
25749864-64 Marketing Economics
 เศรษฐศาสตร์การตลาด
3 (3-0-6)
25749964-64 Small and Medium Enterprise Management
 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3 (3-0-6)

 2.2.3 เศรษฐศาสตร์เลือก 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25735264-64 Cultural Economics
 เศรษฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
25735364-64 Co-operative
 การสหกรณ์
3 (3-0-6)
25738264-64 ASEAN Economics
 เศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
25741564-64 Health Economics
 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
25744364-64 Economics of Environment
 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
25744464-64 Digital Economics
 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 8 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25731764-64 Preparation for Work
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
2 (1-2-3)
25731864-64 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-9)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29