เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510064-64 Wisdom of BUU
 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)

 1.1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 3 กลุ่มย่อย 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510164-64 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (1-2-3)

 1.1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510364-64 Physical Well-being Management
 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)

 1.1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510664-64 Appreciation of Arts for a Happy Life
 เสพศิลป์สร้างสุข
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 น. ให้เลือกเรียน 12 น. จาก 3 กลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520064-64 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN, and the World
 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก
2 (1-2-3)
89520264-64 Thinking Process for Understanding Oneself and Others
 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น
2 (1-2-3)

 1.2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520464-64 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
89520664-64 Experiential English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
3 (2-2-5)

 1.2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520864-64 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิขา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530064-64 Opportunities and Challenges for Future Careers
 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)

 1.3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือก 2 วิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530164-64 Digital Skill
 ทักษะดิจิทัล
2 (2-0-4)
89531264-64 Management Functions
 องค์ประกอบการจัดการ
2 (2-0-4)

 1.3.2.2 รายวิชาบูรณาการ 1 วิชา 3 น. ถ้าลงต้องผ่าน 1.3.1 และ 1.3.2.1 ครบ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89539764-64 Entrepreneurship in the 21st Century
 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3 (0-0-9)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 92
 2.1 วิชาเอกบังคับ 60 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 60
 2.1.1 วิชาเอกบังคับ ให้เรียน 6 น. (กลุ่ม 1 ผู้เริ่มเรียน หรือ กลุ่ม 2 ผู้มีพื้นฐาน)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.1.1.1 เอกบังคับพื้นฐานสำหรับ ผู้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22610164-64 French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
3 (2-2-5)
22610264-64 French for Everyday Life
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 2.1.1.2 เอกบังคับพื้นฐานสำหรับ ผู้มีพื้นภาษาฝรั่งเศสหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22611164-64 Elementary French
 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น
3 (2-2-5)
22611264-64 French for Living Skills
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)

 2.2 วิชาเอกบังคับร่วม 54 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22614164-64 French Society before 21st Century
 สังคมฝรั่งเศสก่อนศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)
22615164-64 French Grammatical Structure in Situations
 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์
3 (3-0-6)
22615264-64 French Grammatical Structure for Communication
 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
22622164-64 French Listening and Speaking for Everyday Use
 การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
22622264-64 French Listening and Speaking for the Workplace
 การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศสในการทำงาน
3 (2-2-5)
22623164-64 French Reading and Writing for Everyday Use
 การอ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
22623264-64 French Reading and Writing for the Workplace
 การอ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสในการทำงาน
3 (3-0-6)
22624264-64 France Today
 ฝรั่งเศสปัจจุบัน
3 (3-0-6)
22625364-64 French Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
22631364-64 French for Standardized Tests
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการสอบระดับมาตรฐาน
3 (2-2-5)
22632364-64 French Oral Presentation for the Workplace
 การนำเสนอภาษาฝรั่งเศสในการทำงาน
3 (2-2-5)
22632464-64 Academic Listening and Speaking in French
 การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศสในเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
22633364-64 French Summary Writing
 การย่อความภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
22633464-64 Academic Reading and Writing in French
 การอ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสในเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)
22634364-64 Survey of French Culture through Literature
 วัฒนธรรมฝรั่งเศสจากวรรณคดีโดยสังเขป
3 (3-0-6)
22635464-64 Basic French Translation
 การแปลภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
3 (3-0-6)
22643564-64 Analytical Reading in French Literature
 การอ่านวรรณคดีฝรั่งเศสเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
22648264-64 Professional Communication Project
 โครงงานด้านการสื่อสารวิชาชีพ
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22626164-64 French for Hotel
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการโรงแรม
3 (2-2-5)
22626264-64 French for Airline Business
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจการบิน
3 (2-2-5)
22626364-64 French for Culinary Arts
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับศิลปะการประกอบอาหาร
3 (3-0-6)
22632664-64 Contemporary French for Speaking
 ภาษาฝรั่งเศสร่วมสมัยสำหรับการพูด
3 (2-2-5)
22633664-64 Paragraph Writing in French
 การเขียนอนุเฉทภาษาฝรั่งเศส
3 (2-2-5)
22633764-64 Essay Writing in French
 การเขียนเรียงความภาษาฝรั่งเศส
3 (2-2-5)
22634464-64 Selected French Authors
 นักเขียนฝรั่งเศสเฉพาะบุคคล
3 (3-0-6)
22634564-64 Narration and Narratology
 การเล่าเรื่องและศาสตร์แห่งการเล่า
3 (3-0-6)
22636464-64 French for Modern Business
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจสมัยใหม่
3 (3-0-6)
22636564-64 French for Tourism Industry
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
22636664-64 French for Tour Guides
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
22637164-64 French for Coastal Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
3 (3-0-6)
22637264-64 French for Medical Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3 (3-0-6)
22637364-64 French for Logistics
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับงานโลจิสติกส์
3 (3-0-6)
22637464-64 Introduction to French Interpretation
 การล่ามภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (3-0-6)
22645564-64 French Translation on Selected Topics
 การแปลภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน
3 (3-0-6)
22647564-64 French for Printed Media
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
22647664-64 French for Communication in Digital Age
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการสื่อสารยุคดิจิทัล
3 (2-2-5)
22647764-64 Teaching French as a Foreign Language
 การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
22648564-64 Seminar on Selected Topic
 สัมมนาในหัวข้อที่เลือกสรร
3 (2-2-5)
22648664-64 Cross Cultural Experience
 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22638164-64 Preparation for Work
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
2 (1-2-3)
22648364-64 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-9)
22648464-64 Overseas Internships
 การฝึกงานในต่างประเทศ
6 (0-18-9)

 2.5 วิชาบูรณาการข้ามศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 น. (เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งภายในหรือนอกคณะไม่น้อยกว่า 6 น.)หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22213164-64 English Listening-Speaking for Communication
 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร
3 (2-2-5)
22423264-64 Business Speaking and Discussion
 การพูดและการอภิปรายทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
22437164-64 English for Import-Export in Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก
3 (3-0-6)
22525264-64 English Tests for Work
 การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ
3 (2-2-5)
22527164-64 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน
3 (3-0-6)
24946164-64 Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
24946264-64 Cultural Resources in Eastern Thailand
 ทรัพยากรวัฒนธรรมในภาคตะวันออก
3 (3-0-6)
25012164-64 Thai History: Modern Period
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
25012564-64 Thai History: Early Period
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยต้น
3 (3-0-6)
25032364-64 Thai Social and Intellectual History
 ประวัติศาสตร์สังคมและภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
25132164-64 Art and Architecture in Thailand
 ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
3 (3-0-6)
25136164-64 Archaeology in Thailand
 โบราณคดีในประเทศไทย
3 (3-0-6)
90010264-64 Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
90221864-64 Import Export for Entrepreneur
 การนำเข้าส่งออกสำหรับผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
90320164-64 Aviation Industry
 อุตสาหกรรมการบิน
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29