เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510064-64 Wisdom of BUU
 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)

 1.1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 3 กลุ่มย่อย 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510264-64 Happiness and Values of Life
 ความสุขและคุณค่าชีวิต
2 (1-2-3)

 1.1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510364-64 Physical Well-being Management
 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)

 1.1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510664-64 Appreciation of Arts for a Happy Life
 เสพศิลป์สร้างสุข
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 น. ให้เลือกเรียน 12 น. จาก 3 กลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520064-64 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN, and the World
 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก
2 (1-2-3)
89520164-64 Lateral Thinking Skill Development
 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (1-2-3)

 1.2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520464-64 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
89520664-64 Experiential English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
3 (2-2-5)

 1.2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520864-64 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิขา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530064-64 Opportunities and Challenges for Future Careers
 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)

 1.3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือก 2 วิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530264-64 Interactive Media Design
 การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ
2 (2-0-4)
89531264-64 Management Functions
 องค์ประกอบการจัดการ
2 (2-0-4)

 1.3.2.2 รายวิชาบูรณาการ 1 วิชา 3 น. ถ้าลงต้องผ่าน 1.3.1 และ 1.3.2.1 ครบ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89539764-64 Entrepreneurship in the 21st Century
 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3 (0-0-9)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1 วิชาเอกบังคับ 48 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22811164-64 Arts of Speech and Presentation
 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
3 (2-2-5)
22811264-64 Development of Writing Skill
 การพัฒนาทักษะการเขียน
3 (2-2-5)
22811364-64 Analytical Reading and Interpretation
 การอ่านวิเคราะห์และตีความ
3 (3-0-6)
22814164-64 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
22814264-64 Characteristics of the Thai Language
 ลักษณะภาษาไทย
3 (3-0-6)
22815164-64 Literature Studies
 วรรณคดีศึกษา
3 (3-0-6)
22823164-64 Logic of Language
 ตรรกวิทยาทางภาษา
3 (3-0-6)
22825164-64 Masterpieces of Thai Literature
 วรรณคดีเอก
3 (3-0-6)
22826164-64 Contemporary Literature
 วรรณกรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
22833164-64 Language, Society and Culture
 ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
22836164-64 Literature, Society and Culture
 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
22837164-64 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
3 (3-0-6)
22839164-64 Research on the Thai Language I
 การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
22842164-64 Integration of Thai Language for Profession
 บูรณาการความรู้ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3 (2-2-5)
22849164-64 Professional Internships
 การฝึกประสบการณ์
3 (0-9-5)
22849264-64 Research on the Thai Language II
 การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 2
3 (0-2-7)

 2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 45 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22816164-64 Songs for Life
 วรรณกรรมเพลงกับชีวิต
3 (3-0-6)
22818164-64 Thai and Tourism
 ไทยท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
22821164-64 Effective Speech
 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3 (2-2-5)
22821264-64 The Thai language and Culture through Entertainment Media
 มิติทางภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อบันเทิง
3 (3-0-6)
22822164-64 Fiction Writing
 การเขียนบันเทิงคดี
3 (2-2-5)
22822264-64 Thai for Tourism
 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
22824164-64 Semantics
 อรรถศาสตร์
3 (3-0-6)
22824264-64 Thai Phonology
 ระบบเสียงในภาษาไทย
3 (3-0-6)
22825264-64 Niras
 วรรณคดีนิราศ
3 (3-0-6)
22825364-64 Jataka Literature
 วรรณคดีชาดก
3 (3-0-6)
22825464-64 Evolution of Thai Literature
 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
22826364-64 Literature on Electronic Media
 วรรณกรรมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
22826464-64 Didactic Literature
 วรรณกรรมคำสอน
3 (3-0-6)
22826564-64 Children’s Literature
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
3 (3-0-6)
22828164-64 Relation of Folklore to the Thai Language and Literature
 คติชนวิทยากับภาษาและวรรณกรรมไทย
3 (3-0-6)
22832164-64 Development and Presentation of the Thai Language Knowledge through New Media
 การสร้างสรรค์และนำเสนอความรู้ทางภาษาไทยผ่านสื่อใหม่
3 (3-0-6)
22832264-64 Non-Fiction Writing
 การเขียนสารคดี
3 (2-2-5)
22832364-64 Thai for Teaching the Thai Language to Foreigners
 ภาษาไทยเพื่อการสอนชาวต่างประเทศ
3 (2-2-5)
22832464-64 Thai for Conference and Exhibition
 ภาษาเพื่องานประชุมและการจัดนิทรรศการ
3 (2-2-5)
22832564-64 Writing Television Scripts
 การเขียนบทโทรทัศน์
3 (2-2-5)
22833264-64 Thai Idioms
 สำนวนไทย
3 (3-0-6)
22833364-64 Pali and Sanskrit for Studying the Thai Language and Thai Literature
 ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
22833464-64 Evolution of Thai Textbooks
 วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
3 (3-0-6)
22833564-64 Foreign Languages in the Thai Language
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
22834164-64 Discourse
 ภาษาระดับข้อความ
3 (3-0-6)
22834264-64 Thai Syntax
 วากยสัมพันธ์ในภาษาไทย
3 (3-0-6)
22835164-64 Historical Literature
 วรรณคดีประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
22835264-64 Drama Literature
 วรรณคดีการละคร
3 (3-0-6)
22836264-64 Royal Literary Works
 วรรณกรรมพระราชหัตถเลขา
3 (3-0-6)
22836364-64 Regional Literature
 วรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
22836464-64 Significant Poets and Selection of Poem
 กวีกานท์และงานคัดสรร
3 (3-0-6)
22836564-64 Thai Folk Tales
 นิทานพื้นบ้านไทย
3 (3-0-6)
22837264-64 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
22838164-64 Thai Wisdom and Thai Way of Life
 ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทย
3 (3-0-6)
22841164-64 Development of Speaking Techniques for Mass Media
 การพัฒนาทักษะการพูดเพื่องานสื่อสารมวลชน
3 (2-2-5)
22842264-64 Business Thai
 ภาษาไทยธุรกิจ
3 (2-2-5)
22842364-64 Thai for Creative Work
 ภาษาไทยเพื่องานสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
22842464-64 Creation of Media Content
 การสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อ
3 (3-0-6)
22843164-64 Language Phenomena and Issues in Using the Thai Language
 ปรากฏการณ์ทางภาษาและปัญหาการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
22843264-64 Evolution of the Thai Language
 วิวัฒนาการภาษาไทย
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29