เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510064-64 Wisdom of BUU
 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)

 1.1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 3 กลุ่มย่อย 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510264-64 Happiness and Values of Life
 ความสุขและคุณค่าชีวิต
2 (1-2-3)

 1.1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510364-64 Physical Well-being Management
 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)

 1.1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510764-64 Love, Sex and Health
 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 น. ให้เลือกเรียน 12 น. จาก 3 กลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520064-64 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN, and the World
 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก
2 (1-2-3)
89520264-64 Thinking Process for Understanding Oneself and Others
 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น
2 (1-2-3)

 1.2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520564-64 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (2-2-5)
89520664-64 Experiential English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
3 (2-2-5)

 1.2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520864-64 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิขา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530064-64 Opportunities and Challenges for Future Careers
 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)

 1.3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือก 2 วิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530164-64 Digital Skill
 ทักษะดิจิทัล
2 (2-0-4)
89531764-64 Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century
 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)

 1.3.2.2 รายวิชาบูรณาการ 1 วิชา 3 น. ถ้าลงต้องผ่าน 1.3.1 และ 1.3.2.1 ครบ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89539764-64 Entrepreneurship in the 21st Century
 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3 (0-0-9)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 86 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 86
 2.1 วิชาเอกบังคับ 50 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 50
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23611164-64 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
23611264-64 Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
23612164-64 Japanese Listening – Speaking I
 การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
23612264-64 Japanese Listening – Speaking II
 การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
23621364-64 Japanese III
 ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
23621464-64 Japanese IV
 ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-6)
23622364-64 Japanese Listening – Speaking III
 การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 3
2 (1-2-3)
23622464-64 Japanese Listening – Speaking IV
 การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 4
2 (1-2-30)
23623164-64 Japanese Reading I
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
23623264-64 Japanese Reading II
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
23624164-64 Japanese Writing I
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
2 (1-2-3)
23626164-64 Japanese Phonetics and Phonology
 เสียงและระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น
3 (2-2-5)
23631564-64 Japanese V
 ภาษาญี่ปุ่น 5
3 (3-0-6)
23631664-64 Japanese VI
 ภาษาญี่ปุ่น 6
3 (3-0-6)
23632564-64 Japanese Communication for Careers I
 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในงานอาชีพ 1
3 (1-2-3)
23633364-64 Japanese Reading III
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
23634264-64 Japanese Writing II
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น 2
2 (1-2-3)
23635164-64 Japanese Translation I
 การแปลภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-5)
23645264-64 Japanese Translation II
 การแปลภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-2-5)

 2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 22 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23618164-64 Kanji
 คันจิ
3 (3-0-6)
23632664-64 Japanese Communication for Careers II
 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในงานอาชีพ 2
2 (1-2-3)
23632864-64 Speech in Japanese
 สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
2 (1-2-3)
23633464-64 Japanese Reading IV
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-6)
23634364-64 Integrated Writing
 การเขียนเชิงบูรณาการ
2 (1-2-3)
23637164-64 Japanese Literary Works
 วรรณกรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23638264-64 Japanese Culture
 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23641764-64 Advanced Japanese Language Skills
 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
3 (3-0-6)
23641864-64 Innovative Methods of Japanese Teaching
 นวัตกรรมการสอนภาษาญี่ปุ่น
3 (2-2-5)
23642764-64 Japanese Communication for Careers III
 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในงานอาชีพ 3
2 (1-2-3)
23642964-64 Japanese through Audio-Visual Media
 ภาษาญี่ปุ่นทางสื่อโสตทัศน์
2 (1-2-3)
23643564-64 Japanese Reading for Information Technology
 การอ่านสารสนเทศญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23643664-64 Specialized Japanese Reading
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง
3 (3-0-6)
23644464-64 Japanese Writing for Business
 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
2 (1-2-3)
23645364-64 Japanese Interpretation
 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม
3 (2-2-5)
23645464-64 Japanese for Hotel Business
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
23645564-64 Japanese for Tour Guides
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
23646264-64 Japanese Structure
 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23646364-64 Integrated Japanese Language Skills for Proficiency Test
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับ
3 (3-0-6)
23647264-64 Japanese Short Stories
 เรื่องสั้นญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23648364-64 Japan Today
 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
23648464-64 Japanese Economic and Social Aspects
 ญี่ปุ่นเชิงเศรษฐกิจและสังคม
3 (3-0-6)
23648564-64 Seminar on Japanese
 สัมมนาภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23648664-64 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (2-2-5)
23648764-64 Introduction to Japanese Studies
 ญี่ปุ่นศึกษาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
23648864-64 Japanese Language for Elderly Care
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 14 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 14
 2.3.1 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 น. ต้องเรียนความพร้อมการทำงานและรายวิชาสหกิจหรือฝึกงานต่างประเทศ รวม 8 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23635664-64 Preparation for Work
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
2 (1-2-3)
23645764-64 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-9)
23645864-64 Overseas Internships
 การฝึกงานในต่างประเทศ
6 (0-18-9)

 2.3.2 วิชาบูรณาการข้ามศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 น. (เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งภายในหรือนอกคณะไม่น้อยกว่า 6 น.)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29