เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510064-64 Wisdom of BUU
 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)

 1.1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 3 กลุ่มย่อย 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510264-64 Happiness and Values of Life
 ความสุขและคุณค่าชีวิต
2 (1-2-3)

 1.1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510364-64 Physical Well-being Management
 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)

 1.1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510764-64 Love, Sex and Health
 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 น. ให้เลือกเรียน 12 น. จาก 3 กลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520064-64 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN, and the World
 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก
2 (1-2-3)
89520364-64 Creative Activities
 กิจกรรมสร้างสรรค์
2 (1-2-3)

 1.2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520564-64 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (2-2-5)
89520664-64 Experiential English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
3 (2-2-5)

 1.2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520864-64 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิขา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530064-64 Opportunities and Challenges for Future Careers
 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)

 1.3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือก 2 วิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530164-64 Digital Skill
 ทักษะดิจิทัล
2 (2-0-4)
89531764-64 Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century
 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)

 1.3.2.2 รายวิชาบูรณาการ 1 วิชา 3 น. ถ้าลงต้องผ่าน 1.3.1 และ 1.3.2.1 ครบ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89539764-64 Entrepreneurship in the 21st Century
 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3 (0-0-9)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 86 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 86
 2.1 วิชาเอกบังคับ 54 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23511164-64 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
23511264-64 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
23512164-64 Chinese Listening - Speaking I
 การฟัง - พูดภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
23512264-64 Chinese Listening - Speaking II
 การฟัง - พูดภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
23513164-64 Chinese Reading
 การอ่านภาษาจีน1
3 (3-0-6)
23521364-64 Chinese III
 ภาษาจีน 3
3 (3-0-6)
23521464-64 Chinese IV
 ภาษาจีน 4
3 (3-0-6)
23522364-64 Chinese Listening – Speaking III
 การฟัง – พูดภาษาจีน 3
3 (2-2-5)
23523264-64 Chinese Reading for Business
 การอ่านภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
23524164-64 Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีน
3 (2-2-5)
23526264-64 Chinese Grammar in Use
 ไวยากรณ์ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
23532564-64 Chinese Business Conversation I
 การสนทนาธุรกิจจีน 1
3 (2-2-5)
23532664-64 Chinese Business Conversation II
 การสนทนาธุรกิจจีน 2
3 (2-2-5)
23533364-64 Chinese Information media Reading
 การอ่านสื่อสารสนเทศจีน
3 (3-0-6)
23534264-64 Integrated Writing
 การเขียนเชิงบูรณาการ
3 (2-2-5)
23534364-64 Chinese Writing for Business
 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
23535164-64 Chinese Translation I
 การแปลภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
23541164-64 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (2-2-5)

 2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23528164-64 Chinese Arts
 ศิลปะจีน
1 (0-2-3)
23528264-64 Chinese Calligraphy
 ศิลปะการเขียนพู่กันจีน
1 (0-2-3)
23528364-64 Chinese Idiom and Proverb
 สำนวนและสุภาษิตจีน
3 (3-0-6)
23531564-64 Chinese for Proficiency Test
 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน
1 (0-2-3)
23532764-64 Diction and Speech
 วาทการ
3 (2-2-5)
23535764-64 Chinese for Office Work
 ภาษาจีนเพื่อสำนักงาน
3 (3-0-6)
23535864-64 Chinese for Tour Business
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
23537264-64 Chinese Literary Works
 วรรณกรรมจีน
3 (3-0-6)
23538164-64 Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
23538264-64 China Today
 จีนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
23542464-64 Chinese for Mass Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
23542764-64 Chinese Business Conversation
 ภาษาจีนเพื่อการเจรจา
3 (3-0-6)
23545264-64 Chinese Translation II
 การแปลภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
23545364-64 Chinese Interpretation
 การแปลภาษาจีนแบบล่าม
3 (3-0-6)
23545464-64 Chinese for Hotel Business
 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
23545564-64 Chinese for Tour Guides
 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
23545664-64 Chinese language for Online Business
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจออนไลน์
3 (3-0-6)
23545764-64 Teaching Chinese as a Foreign Language
 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
23547464-64 Classical Chinese Literature
 วรรณคดีจีนโบราณ
3 (3-0-6)
23548364-64 Analytical Chinese Characters
 อักษรจีนเชิงปริทัศน์
3 (3-0-6)
23548464-64 Seminar on Chinese
 สัมมนาภาษาจีน
3 (3-0-6)
23548564-64 Chinese History
 ประวัติศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
23548664-64 Chinese Trade Culture
 วัฒนธรรมการค้าจีน
3 (3-0-6)
23548764-64 Chinese in Films
 ภาษาจีนในภาพยนตร์
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 14 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 14
 2.3.1 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 น. ต้องเรียนความพร้อมการทำงานและรายวิชาสหกิจหรือฝึกงานต่างประเทศ รวม 8 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23535264-64 Preparation for Work
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
2 (1-2-3)
23545864-64 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-9)
23545964-64 Overseas Internships
 การฝึกงานในต่างประเทศ
6 (0-18-9)

 2.3.2 วิชาบูรณาการข้ามศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 น. (เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งภายในหรือนอกคณะไม่น้อยกว่า 6 น.)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29