เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510064-64 Wisdom of BUU
 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)

 1.1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 3 กลุ่มย่อย 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510264-64 Happiness and Values of Life
 ความสุขและคุณค่าชีวิต
2 (1-2-3)

 1.1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510364-64 Physical Well-being Management
 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)

 1.1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510764-64 Love, Sex and Health
 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 น. ให้เลือกเรียน 12 น. จาก 3 กลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520064-64 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN, and the World
 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก
2 (1-2-3)
89520264-64 Thinking Process for Understanding Oneself and Others
 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น
2 (1-2-3)

 1.2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520564-64 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (2-2-5)
89520664-64 Experiential English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
3 (2-2-5)

 1.2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520864-64 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิขา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530064-64 Opportunities and Challenges for Future Careers
 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)

 1.3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือก 2 วิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530164-64 Digital Skill
 ทักษะดิจิทัล
2 (2-0-4)
89531764-64 Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century
 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
2 (2-0-4)

 1.3.2.2 รายวิชาบูรณาการ 1 วิชา 3 น. ถ้าลงต้องผ่าน 1.3.1 และ 1.3.2.1 ครบ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89539764-64 Entrepreneurship in the 21st Century
 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3 (0-0-9)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 86 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 86
 2.1 วิชาเอกบังคับ 51 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23411164-64 Korean I
 ภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
23411264-64 Korean II
 ภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
23412164-64 Korean Listening - Speaking I
 การฟัง - พูดภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
23412264-64 Korean Listening - Speaking II
 การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
23421364-64 Korean III
 ภาษาเกาหลี 3
3 (3-0-6)
23421464-64 Korean IV
 ภาษาเกาหลี 4
3 (3-0-6)
23422364-64 Korean Listening – Speaking III
 การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 3
2 (1-2-3)
23422464-64 Korean Listening – Speaking IV
 การฟัง – พูดภาษาเกาหลี 4
2 (1-2-3)
23423164-64 Korean Reading I
 การอ่านภาษาเกาหลี 1
3 (3-0-6)
23423264-64 Korean Reading II
 การอ่านภาษาเกาหลี 2
3 (3-0-6)
23424164-64 Korean Writing I
 การเขียนภาษาเกาหลี 1
2 (1-2-3)
23431564-64 Korean V
 ภาษาเกาหลี 5
3 (3-0-6)
23431664-64 Korean VI
 ภาษาเกาหลี 6
3 (3-0-6)
23432564-64 Korean Communication for Careers I
 การสื่อสารภาษาเกาหลีในงานอาชีพ 1
2 (1-2-3)
23432664-64 Korean Communication for Careers II
 การสื่อสารภาษาเกาหลีในงานอาชีพ 2
2 (1-2-3)
23433364-64 Korean Reading III
 การอ่านภาษาเกาหลี 3
3 (3-0-6)
23433464-64 Korean Reading IV
 การอ่านภาษาเกาหลี 4
3 (3-0-6)
23434264-64 Korean Writing II
 การเขียนภาษาเกาหลี 2
2 (1-2-3)
23434364-64 Integrated Writing
 การเขียนเชิงบูรณาการ
2 (1-2-3)
23435164-64 Korean Translation I
 การแปลภาษาเกาหลี 1
3 (2-2-5)

 2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23416164-64 Korean Phonetics and Phonology
 เสียงและระบบเสียงภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
23418164-64 Introduction to Korean Studies
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกาหลีศึกษา
3 (3-0-6)
23426264-64 Korean Grammar
 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
23441764-64 Seminar on Korean
 สัมมนาภาษาเกาหลี
3 (2-2-5)
23441864-64 Korean Language Skills for Proficiency Test
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสอบวัดระดับ
3 (3-0-6)
23442764-64 Korean for Information Technology Communication
 ภาษาเกาหลีสำหรับการสื่อสารทางสารสนเทศ
3 (3-0-6)
23442864-64 Rhetorical Korean Speaking
 การพูดภาษาเกาหลีเชิงวาทศิลป์
3 (2-2-5)
23444464-64 Korean Writing for Business
 การเขียนภาษาเกาหลีเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
23445464-64 Korean Translation II
 การแปลภาษาเกาหลี 2
3 (2-2-5)
23445664-64 Korean Professional Skill
 ทักษะวิชาชีพเกาหลี
3 (3-0-6)
23445764-64 Korean for Services
 ภาษาเกาหลีเพื่องานบริการ
3 (3-0-6)
23445864-64 Korean for Industrial Work
 ภาษาเกาหลีอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
23445964-64 Korean Language for Interpretation
 ภาษาเกาหลีเพื่อการล่าม
3 (3-0-6)
23446364-64 Hanja
 ฮันจา
3 (3-0-6)
23446464-64 Korean Morphology
 วิทยาหน่วยคำภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
23446564-64 Korean Syntax
 วากยสัมพันธ์ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
23446664-64 Korean Semantics
 อรรถศาสตร์ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
23446764-64 Korean Pragmatics
 วัจนปฎิบัติศาสตร์ภาษาเกาหลี
3 (3-0-6)
23446864-64 Korean - Thai Contrastive Analysis
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาเกาหลีกับภาษาไทย
3 (3-0-6)
23446964-64 Teaching Korean as a Foreign Language
 การสอนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างประเทศ
3 (2-2-5)
23447164-64 Korean Short Stories
 เรื่องสั้นเกาหลี
3 (3-0-6)
23447264-64 Korean Literary Works
 วรรณกรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
23448264-64 Korean Culture
 วัฒนธรรมเกาหลี
3 (3-0-6)
23448364-64 Knowledge of Korea from Direct Experience
 ความรู้เกี่ยวกับเกาหลีจากประสบการณ์ตรง
3 (3-0-6)
23448464-64 Korea Today
 เกาหลีปัจจุบัน
3 (3-0-6)
23448564-64 Korean Folklore
 คติชนวิทยาเกาหลี
3 (3-0-6)
23448664-64 Korean History
 ประวัติศาสตร์เกาหลี
3 (3-0-6)
23448764-64 The Korean Language and Cultural Heritage
 ภาษาเกาหลีกับมรดกทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
23448864-64 Korean Economy
 เศรษฐกิจเกาหลี
3 (3-0-6)
23448964-64 Independence Study and Innovation
 การศึกษาอิสระและนวัตกรรม
3 (2-2-5)

 2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 14 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 14
 2.3.1 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 น. ต้องเรียนความพร้อมการทำงานและรายวิชาสหกิจหรือฝึกงานต่างประเทศ รวม 8 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23435264-64 Preparation for Work
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
2 (1-2-3)
23445364-64 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-9)
23445564-64 Overseas Internships
 การฝึกงานในต่างประเทศ
6 (0-18-9)

 2.3.2 วิชาบูรณาการข้ามศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 น. (เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งภายในหรือนอกคณะไม่น้อยกว่า 6 น.)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29