เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510064-64 Wisdom of BUU
 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)

 1.1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 3 กลุ่มย่อย 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510164-64 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (1-2-3)

 1.1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510364-64 Physical Well-being Management
 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)

 1.1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510664-64 Appreciation of Arts for a Happy Life
 เสพศิลป์สร้างสุข
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 น. ให้เลือกเรียน 12 น. จาก 3 กลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520064-64 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN, and the World
 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก
2 (1-2-3)
89520164-64 Lateral Thinking Skill Development
 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (1-2-3)

 1.2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520464-64 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
89520564-64 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (2-2-5)

 1.2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520764-64 Thai Language Skills for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิขา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530064-64 Opportunities and Challenges for Future Careers
 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)

 1.3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือก 2 วิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530364-64 Media Design and Presentation
 การออกแบบสื่อและการนำเสนอ
2 (2-0-4)
89532764-64 Service Experience Design
 การสร้างประสบการณ์การบริการ
2 (2-0-4)

 1.3.2.2 รายวิชาบูรณาการ 1 วิชา 3 น. ถ้าลงต้องผ่าน 1.3.1 และ 1.3.2.1 ครบ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89539964-64 Creating Social Enterprises
 การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
3 (0-0-9)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 90 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 66 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 66
 2.1.1 วิชาแกน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24911164-64 Ethnography
 ชาติพันธุ์วิทยา
3 (3-0-6)
24932864-64 Archives and Cultural Information Management
 การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
24936264-64 Museum Studies
 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3 (3-0-6)
24936364-64 Technology for Cultural Media Production
 เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
25011564-64 Thai Civilization
 อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
25025564-64 History Writing
 การเขียนผลงานทางประวัติศาสตร์
3 (2-2-5)
25035564-64 Historical Documentary Writing
 การเขียนสารคดีประวัติศาสตร์
3 (2-2-5)
25121164-64 Introduction to Archaeology
 โบราณคดีเบื้องต้น
3 (2-2-5)

 2.1.2 วิชาเอกบังคับ 36 น. แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 2.1.2.1 กลุ่มประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25012164-64 Thai History: Modern Period
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
25013164-64 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
25013264-64 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
25024264-64 History of Western Civilization in the Modern Period
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกสมัยใหม่
3 (3-0-6)

 2.1.2.2 กลุ่มประวัติศาสตร์นิพนธ์และวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25022164-64 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
25025164-64 Historical Methods
 วิธีการทางประวัติศาสตร์
3 (2-2-5)
25032164-64 Seminar in Thai History
 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
3 (2-2-5)
25045164-64 Sessional Paper
 สารนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์
3 (1-4-4)

 2.1.2.3 กลุ่มประวัติศาสตร์ที่เน้นแนวพินิจหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25022264-64 History of Thai Politics and Government
 ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
25022364-64 Economic History of Thailand
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
25032264-64 History of Eastern Thailand
 ประวัติศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย
3 (3-0-6)
25032364-64 Thai Social and Intellectual History
 ประวัติศาสตร์สังคมและภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)

 2.1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25012564-64 Thai History: Early Period
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยต้น
3 (3-0-6)
25024564-64 History of Western Civilization in the Ancient and Medieval Periods
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณและสมัยกลาง
3 (3-0-6)
25033564-64 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-6)
25033664-64 History of the Middle East
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
25034564-64 History of the United States
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
25034664-64 History of Latin America
 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
3 (3-0-6)
25034764-64 History of American Foreign Policy
 ประวัติศาสตร์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
25035664-64 History of Historical Writing
 ประวัติการเขียนประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
25036564-64 Analytical Contemporary World Affairs
 วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
25036664-64 Islamic World
 โลกอิสลาม
3 (3-0-6)
25036764-64 Comparative Civilizations
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
25036964-64 Development of International Organizations
 พัฒนาการองค์การระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
25042564-64 Thai Diplomatic History
 ประวัติศาสตร์การทูตไทย
3 (3-0-6)
25042664-64 Gender in Thai History
 เพศสภาพในประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
25042964-64 Selected Topics in Thai History
 หัวข้อพิเศษในประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
25043564-64 History of Modern China
 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
25043664-64 History of Modern Japan
 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3 (3-0-6)
25043764-64 Readings and Analysis in Southeast Asian History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
25043864-64 Social and Cultural History of Modern Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)
25043964-64 History of Co-operation in ASEAN Countries
 ประวัติศาสตร์ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน
3 (3-0-6)
25044564-64 Intellectual History of the Western World
 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของโลกตะวันตก
3 (3-0-6)
25044664-64 History of Innovations and Inventions in the Western World
 ประวัติศาสตร์นวัตกรรมและประดิษฐกรรมของโลกตะวันตก
3 (3-0-6)
25044764-64 History of Modern Russia
 ประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
25045564-64 Specific Topics in History
 หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
25046564-64 Diplomacy of Great Powers
 การทูตของชาติมหาอำนาจ
3 (3-0-6)
25046664-64 Peace History
 ประวัติศาสตร์สันติภาพ
3 (3-0-6)
25046764-64 History of Cross – Cultural Trade and Globalization
 ประวัติการค้าข้ามวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาอื่นและวิชาโท ไม่น้อยกว่า 24 น. ให้เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 2.2.1 กลุ่มด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24932564-64 Thai Folk Art and Handicrafts
 ศิลปะและหัตถกรรมไทยพื้นบ้าน
3 (3-0-6)
24936564-64 Community Studies
 ชุมชนศึกษา
3 (3-0-6)
24942264-64 World Cultural Heritage Sites
 แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24946164-64 Cultural Tourism
 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3 (2-2-5)
24946964-64 Historic Districts and Cities Conservation
 การอนุรักษ์เมืองและย่านประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
25032664-64 Cultural History of Thai Tourism
 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของการท่องเที่ยวไทย
3 (3-0-6)
25036864-64 History and Tourism
 ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)

 2.2.2 กลุ่มด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24936464-64 Folk Life and Material Culture
 ชีวิตพื้นบ้านและวัฒนธรรมทางวัตถุ
3 (3-0-6)
24947364-64 Historical Park Management
 การจัดการอุทยานประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
24947464-64 Monuments Conservation
 การอนุรักษ์โบราณสถาน
3 (3-0-6)
25032564-64 History of Thai Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
3 (3-0-6)
25132164-64 Art and Architecture in Thailand
 ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
3 (3-0-6)
25132264-64 Art and Archeology in Neighboring Countries
 ศิลปะและโบราณคดีในประเทศเพื่อนบ้าน
3 (3-0-6)
25136164-64 Archaeology in Thailand
 โบราณคดีในประเทศไทย
3 (3-0-6)
25136564-64 Introduction to Hindu and Buddhist Iconography
 ประติมานวิทยาในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ เลือกวิชาจากกลุ่ม ก. หรือ ข.หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25037164-64 Practicum in History Preparation
 การเตรียมฝึกงานทางด้านประวัติศาสตร์
1 (1-0-2)
25037264-64 Practicum in History
 การฝึกงานทางด้านประวัติศาสตร์
3 (0-6-3)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29