เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510064-64 Wisdom of BUU
 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)

 1.1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 3 กลุ่มย่อย 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510164-64 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (1-2-3)

 1.1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510364-64 Physical Well-being Management
 การบริหารสุขภาวะทางกาย
2 (1-2-3)

 1.1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510764-64 Love, Sex and Health
 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 น. ให้เลือกเรียน 12 น. จาก 3 กลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520064-64 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN, and the World
 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก
2 (1-2-3)
89520364-64 Creative Activities
 กิจกรรมสร้างสรรค์
2 (1-2-3)

 1.2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520464-64 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
89520664-64 Experiential English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
3 (2-2-5)

 1.2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520864-64 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิขา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530064-64 Opportunities and Challenges for Future Careers
 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)

 1.3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือก 2 วิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530164-64 Digital Skill
 ทักษะดิจิทัล
2 (2-0-4)
89531564-64 Strategic Planning
 การวางแผนกลยุทธ์
2 (2-0-4)

 1.3.2.2 รายวิชาบูรณาการ 1 วิชา 3 น. ถ้าลงต้องผ่าน 1.3.1 และ 1.3.2.1 ครบ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89539764-64 Entrepreneurship in the 21st Century
 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21
3 (0-0-9)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1 วิชาแกน 42 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24111164-64 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
24111264-64 Biological Psychology
 ชีวจิตวิทยา
3 (3-0-6)
24113164-64 Developmental Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
24116164-64 Social Psychology
 จิตวิทยาสังคม
3 (3-0-6)
24121164-64 Psychology of Sensation and Perception
 จิตวิทยาการรับสัมผัสและการรับรู้
3 (3-0-6)
24121264-64 Psychology of Motivation and Emotion
 จิตวิทยาแรงจูงใจและอารมณ์
3 (3-0-6)
24121364-64 Psychology of Learning
 จิตวิทยาการเรียนรู้
3 (3-0-6)
24121464-64 Psychology of Personality
 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
24121664-64 English for Psychology
 ภาษาอังกฤษสำหรับจิตวิทยาภาษาอังกฤษสำหรับจิตวิทยา
3 (3-0-6)
24132164-64 Statistical Methods for Psychology
 วิธีสถิติสำหรับจิตวิทยา
3 (3-0-6)
24132264-64 Psychological Measurement and Testing
 การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
24134164-64 Counseling Psychology
 จิตวิทยาการให้การปรึกษา
3 (3-0-6)
24136164-64 Psychology of Attitude
 จิตวิทยาเจตคติ
3 (3-0-6)
24142264-64 Research Methods for Psychology
 วิธีวิจัยสำหรับจิตวิทยา
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอกบังคับ 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24125164-64 Industrial and Organizational Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 (3-0-6)
24125264-64 Personnel Psychology
 จิตวิทยาบุคลากร
3 (3-0-6)
24131164-64 Computer Packages for Work
 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)
24135264-64 Psychology of Industrial Relations
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ์
3 (3-0-6)
24135364-64 Training and Development
 การฝึกอบรมและการพัฒนา
3 (3-0-6)
24138664-64 Psychology of Entrepreneurship
 จิตวิทยาผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
24145264-64 Psychology of Organization Development
 จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
24145364-64 Seminar on Industrial and Organizational Psychology
 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 (3-0-6)
24145464-64 Practicum in Industrial and Organizational Psychology
 การฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6 (0-30-6)

 2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24121564-64 Cognitive Psychology
 จิตวิทยาการรู้คิด
3 (3-0-6)
24123164-64 Child and Adolescent Psychology
 จิตวิทยาวัยเด็กและวัยรุ่น
3 (3-0-6)
24123264-64 Adult and Aging Psychology
 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และวัยชรา
3 (3-0-6)
24125364-64 Psychology of Management
 จิตวิทยาการจัดการ
3 (3-0-6)
24125464-64 Work Motivation
 การจูงใจในการทำงาน
3 (3-0-6)
24125564-64 Occupational Health Psychology
 จิตวิทยาอาชีวอนามัย
3 (3-0-6)
24126464-64 Group Dynamic at Work
 พลวัตกลุ่มในการทำงาน
3 (3-0-6)
24127164-64 Mental Health
 สุขภาพจิต
3 (3-0-6)
24128264-64 Psychology of Adjustment
 จิตวิทยาการปรับตัว
3 (3-0-6)
24128364-64 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
24128564-64 Psychology of Adjustment in the digital age
 จิตวิทยาการปรับตัวในยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
24132364-64 Individual Research in Industrial and Organizational Psychology
 การวิจัยส่วนบุคคลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 (3-0-6)
24135464-64 Leadership and Group Effectiveness
 ภาวะผู้นำและประสิทธิผลของกลุ่ม
3 (3-0-6)
24135564-64 Organizational Behavior Modification
 การปรับพฤติกรรมในองค์การ
3 (3-0-6)
24135764-64 Psychology of Career Planning and Information Service
 จิตวิทยาการวางแผนอาชีพและบริการสนเทศ
3 (3-0-6)
24135864-64 Psychology of Problem Solving and Decision Making
 จิตวิทยาการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
24136364-64 Cross – cultural Psychology
 จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
24137364-64 Stress Management
 การจัดการความเครียด
3 (3-0-6)
24137464-64 Clinical Psychology
 จิตวิทยาคลินิก
3 (3-0-6)
24137564-64 Mental Health and Adjustment in Aging
 สุขภาพจิตและการปรับตัวในวัยสูงอายุ
3 (3-0-6)
24138164-64 Health Psychology
 จิตวิทยาสุขภาพ
3 (3-0-6)
24138264-64 Environmental Psychology
 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
24138364-64 Consumer Psychology
 จิตวิทยาผู้บริโภค
3 (3-0-6)
24138564-64 Psychology of Communication and Persuasion
 จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง
3 (3-0-6)
24141164-64 Systems and Theories in Psychology
 ระบบและทฤษฎีทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
24142164-64 Psychological Testing in Organization
 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ
3 (3-0-6)
24142364-64 Statistical Package for Psychology
 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับจิตวิทยา
3 (1-4-4)
24143164-64 Bereavement and Death
 การพลัดพรากและความตาย
3 (3-0-6)
24143264-64 Aging and Quality of Life
 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
24144164-64 Psychology of Career Counseling
 จิตวิทยาการให้การปรึกษาทางอาชีพ
3 (3-0-6)
24145564-64 Psychology of Conflict Management
 จิตวิทยาการจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
24145664-64 Work and Aging
 งานกับผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
24146364-64 Work and Family
 งานกับครอบครัว
3 (3-0-6)
24148164-64 Moral Psychology
 จิตวิทยาจริยธรรม
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29