เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นศ.บ. ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จำนวน 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510064-64 Wisdom of BUU
 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)

 1.1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียน 3 กลุ่มย่อย 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510164-64 Philosophy of Sufficiency Economy
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2 (1-2-3)

 1.1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510464-64 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก 1 วิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510764-64 Love, Sex and Health
 ความรัก เพศสัมพันธ์และสุขภาพ
2 (1-2-3)

 1.2 กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 12 น. ให้เลือกเรียน 12 น. จาก 3 กลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520064-64 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN, and the World
 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก
2 (1-2-3)
89520164-64 Lateral Thinking Skill Development
 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (1-2-3)

 1.2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520464-64 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
89520664-64 Experiential English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
3 (2-2-5)

 1.2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520864-64 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิขา 2 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530064-64 Opportunities and Challenges for Future Careers
 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)

 1.3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
 1.3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือก 2 วิชา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530864-64 Science Literacy
 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์
2 (2-0-4)
89531164-64 Law for Worker and Business
 กฎหมายสำหรับคนทำงานและธุรกิจ
2 (2-0-4)

 1.3.2.2 รายวิชาบูรณาการ 1 วิชา 3 น. ถ้าลงต้องผ่าน 1.3.1 และ 1.3.2.1 ครบ 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89539964-64 Creating Social Enterprises
 การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม
3 (0-0-9)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 88
 2.1 วิชาเอกบังคับ 50 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 50
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111164-64 Communication Theory and Media Landscape
 ทฤษฎีการสื่อสารและภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
20111264-64 Introduction to Corporate Communication
 การสื่อสารองค์กรเบื้องต้น
3 (3-0-6)
20111364-64 Communication Skills for Communication Arts
 ทักษะการสื่อสารเพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
20111464-64 Introduction to Brand Communication
 การสื่อสารแบรนด์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
20111564-64 Principles of Digital Media
 หลักการสื่อดิจิทัล
3 (3-0-6)
20112264-64 Media Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
20114164-64 Computer for Communication Arts
 คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
20114264-64 Introduction to Digital Photography
 การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น
2 (1-2-3)
20121664-64 English for Communication Arts
 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
20122164-64 Data Analysis for Communication Arts
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
20124364-64 Basic Production Techniques for Visual Media
 เทคนิคพื้นฐานของการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว
3 (3-0-6)
20126164-64 Entrepreneurial Mindset
 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
20135164-64 Research Methodology in Communication Arts
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
20135264-64 Preparation for Work
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
2 (1-2-3)
20135364-64 Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-18-9)
20138164-64 Laws and Ethics of Mass Media
 กฎหมายและจริยธรรมสื่อ
3 (3-0-6)
20145464-64 Co-operative Seminar
 สัมมนาสหกิจศึกษา
1 (0-3-1)

 2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 38 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 38
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20222364-64 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
20223664-64 Digital Media and Entertainment Industry
 สื่อดิจิทัลกับอุตสาหกรรมบันเทิง
3 (3-0-6)
20223864-64 Digital Media User Behavior
 พฤติกรรมผู้ใช้สื่อดิจิทัล
3 (3-0-6)
20226564-64 Marketing and Brand Communication Principles
 หลักการตลาดและการสื่อสารแบรนด์
3 (3-0-6)
20227464-64 Digital Media Politics and Society
 สื่อดิจิทัลกับการเมืองและสังคม
3 (3-0-6)
20229164-64 Project for Amateur Brand Communicators I
 โครงการนักสื่อสารแบรนด์มือใหม่ 1
1 (0-3-1)
20229264-64 Project for Amateur Brand Communicators II
 โครงการนักสื่อสารแบรนด์มือใหม่ 2
1 (0-3-1)
20229364-64 Project for Amateur Brand Communicators III
 โครงการนักสื่อสารแบรนด์มือใหม่ 3
1 (0-3-1)
20232464-64 Corporate Image Management
 การจัดการภาพลักษณ์องค์กร
3 (3-0-6)
20232564-64 Stakeholders Analysis for Communication
 การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
20232664-64 Corporate Communication Administration
 การบริหารการสื่อสารองค์กร
3 (3-0-6)
20232964-64 Digital Consumer Insights
 การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
20233164-64 Idea Creation for Brand Communication
 การสร้างสรรค์ความคิดในการสื่อสารแบรนด์
3 (3-0-6)
20233264-64 Strategic Media Planning
 กลยุทธ์การวางแผนสื่อ
3 (3-0-6)
20233364-64 Content Creation in Age of Digital Media
 การสร้างสรรค์เนื้อหาในยุคสื่อดิจิทัล
3 (3-0-6)
20233464-64 Announcer and Master of Ceremonies
 การเป็นผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ
3 (3-0-6)
20233564-64 Interviewing Technique
 เทคนิคการสัมภาษณ์
3 (3-0-6)
20234464-64 Techniques and Technology for Presentation
 เทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอ
3 (3-0-6)
20234764-64 Digital Media Production
 การผลิตสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
20234864-64 Studio Photography and Photos Retouching
 การถ่ายภาพสตูดิโอและการตกแต่งภาพ
3 (2-2-5)
20235664-64 Basic Statistics for Communication Research
 สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยการสื่อสาร
2 (2-0-4)
20236264-64 Media and Activities for Corporate Communication
 สื่อและกิจกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กร
3 (2-2-5)
20236364-64 Media Relation Management
 การจัดการสื่อมวลชนสัมพันธ์
3 (3-0-6)
20236464-64 Digital Media for Presentation
 สื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)
20236664-64 Content Creation for Brand Communication
 การสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสื่อสารแบรนด์
3 (2-2-5)
20236764-64 Brand Design
 การออกแบบแบรนด์
3 (3-0-6)
20237264-64 Strategic Customer Experience Management
 กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ผู้บริโภค
3 (3-0-6)
20237364-64 Personality and Social Etiquette for Workplace
 บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมในการทำงาน
3 (3-0-6)
20237564-64 Current Trends and Issues in Communication
 แนวโน้มและประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
20237664-64 Independent study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 (2-2-5)
20242764-64 Issue Management and Crisis Communication Management
 การบริหารประเด็นและการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
3 (3-0-6)
20242864-64 Planning and Evaluation for Communication
 การวางแผนและประเมินผลการสื่อสาร
3 (2-2-5)
20243764-64 Translation for Communication Arts
 การแปลสำหรับงานนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
20243964-64 Interpretation of Current Affairs in Age of Digital Media
 การวิเคราะห์สถานการณ์ในยุคสื่อดิจิทัล
3 (3-0-6)
20244564-64 Short Film Production for Corporate Communication
 การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นเพื่อการสื่อสารองค์กร
3 (3-0-6)
20244664-64 Graphic Design for Digital Media
 การออกแบบกราฟิกเพื่อสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
20244964-64 Digital Media Production Practice
 การฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
20245564-64 Seminar in Corporate Communication Issues
 การสัมมนาการสื่อสารองค์กร
3 (2-2-5)
20245764-64 Applied Research for Communication Arts
 การวิจัยประยุกต์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (1-4-4)
20246564-64 English for Corporate Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารองค์กร
3 (3-0-6)
20246864-64 Visual Media Design and Production
 การออกแบบและผลิตสื่อภาพนิ่ง
3 (2-2-5)
20246964-64 Motion Graphic Design and Production
 การออกแบบและผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว
3 (2-2-5)
20247164-64 Strategic Brand Communication Campaign
 การรณรงค์การสื่อสารแบรนด์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29