เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 60 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
41530359-59 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26327459-59 Human Right and Social Fairness
 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นธรรมในสังคม
3 (3-0-6)
40430659-59 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
61010159-59 Art and Life
 ศิลปะกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30110159-59 Contemporary Scientific Innovation
 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
77037959-59 Arts and Creativity
 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
88510159-59 Moving Forward in a Digital Society with ICT
 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)

 2 วิชาเฉพาะกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 91 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 91
 2.1 วิชาแกน 52 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 52
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26123160-60 Population and Sustainable Development
 ประชากรกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
26125660-60 Organization Management
 การจัดการองค์การ
3 (3-0-6)
26131160-60 Social Capital and Network Analysis
 การวิเคราะห์เครือข่ายและทุนทางสังคม
3 (3-0-6)
26221160-60 Sociological and Anthropological Thoughts
 แนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
26317160-60 Volunteer Spirit for Social Service
 จิตอาสาเพื่อการบริการสังคม
3 (3-0-6)
26317260-60 Thinking Methods for Social Service Management
 วิธีการคิดเพื่อการจัดการบริการสังคม
3 (3-0-6)
26317360-60 Principle of Social, economic and political analysis
 หลักการวิเคราะห์สังคม เศรษฐกิจและการเมือง
3 (3-0-6)
26326160-60 Information Technology for Society Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสังคม
3 (3-0-6)
26327160-60 Concepts of Social Services
 แนวคิดบริการสังคม
3 (3-0-6)
26327260-60 Aesthetic Dialogue
 สุนทรียสนทนาเพื่อการพัฒนาจิต
3 (3-0-6)
26327460-60 Introduction to Principles of Social Service Management
 หลักการจัดการบริการสังคมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
26334160-60 Research Methodologys In Social Sciences
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
26337360-60 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
26337460-60 Eco Quest
 นิเวศภาวนา
3 (3-0-6)
26337560-60 Social Enterprise
 กิจการเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
26337860-60 Seminar on Social Service Management
 สัมมนาการจัดการบริการสังคม
3 (3-0-6)
26347260-60 Social Services Freelancer
 งานบริการสังคมอิสระ
1 (0-3-1)
26347360-60 Sessional Paper
 สารนิพนธ์
3 (1-5-3)

 2.2 วิชาเฉพาะกลุ่มวิชา ไม่น้อยกว่า 39 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 39
 2.2.1 กลุ่มวิชาการจัดการบริการสังคม ไม่น้อยกว่า 39 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 39
 2.2.1.1 วิชาบังคับ กลุ่มการจัดการบริการสังคม 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26327360-60 Principles of Quality of Service
 หลักคุณภาพบริการ
3 (3-0-6)
26327560-60 Family Management
 การจัดการครอบครัว
3 (3-0-6)
26327660-60 Integrated Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
3 (3-0-6)
26327760-60 Cultural Resource Management for Social Service Management
 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม สำหรับการจัดการบริการสังคม
3 (3-0-6)
26337160-60 Community Welfare and Social Welfare
 สวัสดิการชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
26337260-60 Social Service Policies
 นโยบายบริการสังคม
3 (3-0-6)
26337660-60 Integrated social services for the elderly
 การจัดบริการเพื่อผู้สูงอายุแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
26337760-60 Social Service on Education
 การจัดบริการทางการศึกษา
3 (3-0-6)
26347160-60 Cooperative EducationSocial Service Management
 สหกิจศึกษาการจัดการบริการสังคม
6 (0-18-9)

 2.2.1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26135360-60 Leaderships
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
26135460-60 Social Economy Reforms
 การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
26135560-60 Local Administration
 การบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
26135760-60 Laws and Environmental Policies on Community Management
 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมการจัดการชุมชน
3 (3-0-6)
26145260-60 Basic Concept of Childhood and Juvenile Development
 แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
26145360-60 Labour Studies
 แรงงานศึกษา
3 (3-0-6)
26145460-60 Gender in Society
 บทบาทชายหญิงในสังคม
3 (3-0-6)
26231160-60 Multicultural Societies
 สังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
26231260-60 Social Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบทางสังคม
3 (3-0-6)
26231360-60 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
26231460-60 Rural and Urban Sociology
 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3 (3-0-6)
26231560-60 ASEAN studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
26231660-60 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
26231760-60 Contemporary Social Problems
 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
26234160-60 The Application of Statistical Package in Social Sciences
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในด้านสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
26234260-60 Qualitative Research Method
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
26241160-60 Group Dynamics and Development
 พลวัตกลุ่มกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
26242160-60 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
26242260-60 Dynamics of Locality
 พลวัตท้องถิ่น
3 (3-0-6)
26337960-60 Social Marketing
 การตลาดทางสังคม
3 (3-0-6)
26347460-60 Fundamental Concept of Social Work
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
3 (3-0-6)
26347560-60 Disability Study
 ผู้พิการศึกษา
3 (3-0-6)
26347660-60 Eastern study
 ตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
26347760-60 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
26347860-60 Crisis Management
 การจัดการกับภาวะวิกฤต
3 (3-0-6)
26347960-60 Conflict Management
 การจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
26348060-60 Religions and Thai Traditions
 ศาสนาและประเพณีไทย
3 (3-0-6)

 2.2.2 กลุ่มวิชาการพัฒนาชุมชน ไม่น้อยกว่า 39 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 39
 2.2.2.1 วิชาบังคับ กลุ่มการพัฒนาชุมชน 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26125160-60 Development and Community Development Theories
 ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
26125260-60 Strategies and Process of Community Development
 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
26125360-60 Human Relations in Community
 มนุษยสัมพันธ์ในชุมชน
3 (3-0-6)
26125460-60 Community Study
 การศึกษาชุมชน
3 (3-0-6)
26135160-60 Community Development Administration
 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
26135260-60 Livable Cities
 เมืองน่าอยู่
3 (3-0-6)
26135660-60 Land Use Planning and Land Development
 การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน
3 (3-0-6)
26145160-60 Cooperative EducationCommunity Development
 สหกิจศึกษาการพัฒนาชุมชน
6 (0-18-9)
26222360-60 Local Wisdom
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)

 2.2.2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9 น. (วิชาเลือก 2 กลุ่มใช้เหมือนกัน เลือกในหัวข้อ 2.2.1.2)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29