เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นศ.บ. แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่นๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99930459-59 English for Job Applications
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)
85111059-59 Exercise for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24110159-59 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
40240359-59 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
41420259-59 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30210159-59 Contemporary Mathematics
 คณิตคิดทันโลก
2 (2-0-4)
77037959-59 Arts and Creativity
 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ 99 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1 วิชาแกน 45 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111159-59 Principles of Communication Arts
 หลักนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
20111259-59 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
20112259-59 Media Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อ
2 (2-0-4)
20114259-59 Introduction to Digital Photography
 การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น
2 (1-2-3)
20121159-59 Mass Communication Theories
 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
20121259-59 Interpretation of Current Affairs
 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
2 (2-0-4)
20121359-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (1-4-4)
20124159-59 Computer for Communication Arts
 คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
20124359-59 Media Creation in Social Media
 การสร้างสรรค์สื่อในสังคมออนไลน์
3 (2-2-5)
20124459-59 Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูล
2 (1-2-3)
20124559-59 Message Design
 การออกแบบสาร
2 (1-2-3)
20135159-59 Research Methodology in Communication Arts
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
20135259-59 Internship
 การฝึกงาน
3 (0-9-5)
20138159-59 Laws and Ethics of Mass Media
 กฎหมายและจริยธรรมสื่อ
3 (3-0-6)
20145359-59 Seminar in Internship
 สัมมนาฝึกงาน
1 (0-3-1)
20211159-59 Introduction to Brand Communication
 การสื่อสารตราสินค้าเบื้องต้น
3 (3-0-6)
20311159-59 Principles of Media Convergence
 หลักการหลอมรวมสื่อ
3 (3-0-6)
20411159-59 Introduction to Corporate Communication
 การสื่อสารองค์กรเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 54 น. เลือกวิชาเอกด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 54
 2.2.1 แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์หน่วยกิตต่ำสุด : 54
 2.2.1.1 วิชาเอกบังคับ 27 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20322159-59 News Reporting for Convergence Journalism
 การสื่อข่าวสำหรับงานวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
3 (2-2-5)
20324159-59 Photography and Retouching for Digital Media
 การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเพื่อสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
20332259-59 Content Creation in Age of Media Convergence
 การสร้างสรรค์เนื้อหาในยุคหลอมรวมสื่อ
3 (2-2-5)
20332359-59 Announcer and Master of Ceremonies
 การเป็นผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการ
3 (3-0-6)
20334259-59 Web Design and Development
 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3 (2-2-5)
20338159-59 Law and Ethics in Age of Media Convergence
 กฎหมายและจริยธรรมในยุคหลอมรวมสื่อ
3 (3-0-6)
20344359-59 Digital Media for Presentation
 สื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนอ
3 (2-2-5)
20345159-59 Applied Research for Media Convergence
 การวิจัยประยุกต์เพื่อการหลอมรวมสื่อ
3 (1-4-4)
20346159-59 Media Convergence Practice
 ปฏิบัติการสื่อสารในยุคหลอมรวมสื่อ
3 (2-2-5)

 2.2.1.2 วิชาเอกเลิอก ไม่น้อยกว่า 27 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20322559-59 New Media User Behavior
 พฤติกรรมผู้ใช้สื่อใหม่
2 (2-0-4)
20322659-59 New Media and Citizen Journalism
 สื่อใหม่กับนักข่าวพลเมือง
2 (2-0-4)
20322759-59 Media Convergence and Politics
 การหลอมรวมสื่อกับการเมือง
3 (3-0-6)
20322859-59 Media Convergence and Entertainment Industry
 การหลอมรวมสื่อกับอุตสาหกรรมบันเทิง
3 (3-0-6)
20332959-59 Media Convergence and Society & Culture
 การหลอมรวมสื่อกับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
20333159-59 Interviewing Technique for Journalism
 เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่องานวารสารศาสตร์
3 (3-0-6)
20334459-59 Electronic Publishing
 สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
20334559-59 Studio Photography
 การถ่ายภาพสตูดิโอ
3 (2-2-5)
20334659-59 Audio-Visual Editing for Digital Media
 การตัดต่อภาพและเสียงเพื่อสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
20336259-59 Media Convergence and Media Organization
 การบริหารองค์กรสื่อกับการหลอมรวมสื่อ
3 (3-0-6)
20342459-59 Interpretation of Current Affairs
 การวิเคราะห์สถานการณ์ในยุคหลอมรวมสื่อ
2 (2-0-4)
20343259-59 News Translation in Age of Media Convergence
 การแปลข่าวในยุคหลอมรวมสื่อ
2 (2-0-4)
20344759-59 Production of Digital Broadcasting Program
 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล
3 (2-2-5)
20344859-59 Animation in New Media
 แอนิเมชันในสื่อใหม่
3 (2-2-5)
20345259-59 Seminar on Media Convergence and Society
 การสัมมนาการหลอมรวมสื่อกับสังคม
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29