เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่นๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99930459-59 English for Job Applications
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)
85111059-59 Exercise for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24110159-59 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
40240359-59 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
41420259-59 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30210159-59 Contemporary Mathematics
 คณิตคิดทันโลก
2 (2-0-4)
77037959-59 Arts and Creativity
 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ 99 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1 วิชาแกน 45 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20111159-59 Principles of Communication Arts
 หลักนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
20111259-59 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (1-2-3)
20112259-59 Media Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อ
2 (2-0-4)
20114259-59 Introduction to Digital Photography
 การถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น
2 (1-2-3)
20121159-59 Mass Communication Theories
 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
20121259-59 Interpretation of Current Affairs
 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
2 (2-0-4)
20121359-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (1-4-4)
20124159-59 Computer for Communication Arts
 คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
20124359-59 Media Creation in Social Media
 การสร้างสรรค์สื่อในสังคมออนไลน์
3 (2-2-5)
20124459-59 Data Analysis
 การวิเคราะห์ข้อมูล
2 (1-2-3)
20124559-59 Message Design
 การออกแบบสาร
2 (1-2-3)
20135159-59 Research Methodology in Communication Arts
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
20135259-59 Internship
 การฝึกงาน
3 (0-9-5)
20138159-59 Laws and Ethics of Mass Media
 กฎหมายและจริยธรรมสื่อ
3 (3-0-6)
20145359-59 Seminar in Internship
 สัมมนาฝึกงาน
1 (0-3-1)
20211159-59 Introduction to Brand Communication
 การสื่อสารตราสินค้าเบื้องต้น
3 (3-0-6)
20311159-59 Principles of Media Convergence
 หลักการหลอมรวมสื่อ
3 (3-0-6)
20411159-59 Introduction to Corporate Communication
 การสื่อสารองค์กรเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 54 น. เลือกวิชาเอกด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 54
 2.2.1 แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้าหน่วยกิตต่ำสุด : 54
 2.2.1.1 วิชาเอกบังคับ 27 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20222159-59 Writing for Brand
 การเขียนเพื่อตราสินค้า
3 (2-2-5)
20226159-59 Integrated Marketing Communication Concept and Theories
 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
20232259-59 Idea Generation for Marketing Communication
 การพัฒนาความคิดในงานสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
20232359-59 Consumer Insight
 การเจาะลึกจิตใจผู้บริโภค
3 (3-0-6)
20236259-59 Data Management and Brand Communication Research
 การจัดการข้อมูลและการวิจัยเพื่องานสื่อสารตราสินค้า
3 (3-0-6)
20236359-59 Branding Strategy
 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า
3 (3-0-6)
20246459-59 Media Planning Strategy
 กลยุทธ์การวางแผนสื่อ
3 (3-0-6)
20246559-59 Brand Management
 การจัดการตราสินค้า
3 (3-0-6)
20246659-59 Brand Communication Campaign Planning
 การวางแผนรณรงค์เพื่อสื่อสารตราสินค้า
3 (3-0-6)

 2.2.1.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 27 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
20232459-59 Professional English
 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2 (1-2-3)
20232559-59 Writing for New Media
 การเขียนเพื่อสื่อใหม่
2 (1-2-3)
20235159-59 Basic Statistics for Communication Research
 สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยการสื่อสาร
2 (2-0-4)
20236759-59 Brand Visual Design
 การออกแบบตราสินค้าทางสายตา
2 (2-0-4)
20237159-59 Visual Media Design and Production
 การออกแบบและผลิตสื่อภาพนิ่ง
3 (2-2-5)
20237859-59 Brand Activation Strategy
 กลยุทธ์การจัดกิจกรรมเพื่อตราสินค้า
3 (2-2-5)
20246859-59 Advertising Media Design Product
 การออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา
2 (1-2-3)
20246959-59 Transmedia
 การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
2 (1-2-3)
20247259-59 Motion Graphic Design and Production
 การออกแบบและผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว
3 (2-2-5)
20247359-59 Online Communication Campaign Planning
 การวางแผนรณรงค์ด้วยสื่อออนไลน์
3 (2-2-5)
20247459-59 Service Marketing
 การตลาดบริการ
2 (2-0-4)
20247559-59 Freelance Management
 การบริหารงานอิสระ
2 (2-0-4)
20247659-59 Impressive Personality Development
 บุคลิกภาพเพื่อสร้างความประทับใจ
2 (2-0-4)
20247759-59 Brand Crisis Communication Management
 การจัดการการสื่อสารตราสินค้าในภาวะวิกฤติ
2 (2-0-4)
20247959-59 Selected Topics for Brand Communication
 เรื่องคัดเฉพาะสำหรับการสื่อสารตราสินค้า
3 (3-0-6)
20248159-59 Brand Communication and Society
 การสื่อสารตราสินค้ากับสังคม
2 (2-0-4)
20249159-59 Portfolio
 การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
2 (1-2-3)
20249259-59 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
3 (3-0-6)
20433159-59 Corporate Social Responsibility Management
 การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม
2 (2-0-4)
20436759-59 Image Management
 การจัดการภาพลักษณ์
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29