เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 59 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
41530359-59 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26327459-59 Human Right and Social Fairness
 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นธรรมในสังคม
3 (3-0-6)
40430659-59 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
61010159-59 Art and Life
 ศิลปะกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30110159-59 Contemporary Scientific Innovation
 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
77037959-59 Arts and Creativity
 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
88510159-59 Moving Forward in a Digital Society with ICT
 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)

 2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 88
 2.1 วิชาแกน 21 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26125359-59 Local Administration
 การบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
26125859-59 Economics, Politics for Development
 เศรษฐกิจ การเมืองเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
26211259-59 Sociological and Anthropological Thoughts
 แนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
26221359-59 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
26234159-59 Research Methods in Social Sciences
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
26327159-59 Concepts of Social Services
 แนวคิดบริการสังคม
3 (3-0-6)
26327559-59 Introduction to Principles of Social Service Management
 หลักการจัดการบริการสังคมเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอกไม่น้อยกว่า 67 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 67
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 37 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 37
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26125259-59 Community Study
 การศึกษาชุมชน
3 (2-2-5)
26125459-59 Conflict Management
 การจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
26125659-59 Organization Management
 การจัดการองค์การ
3 (3-0-6)
26125759-59 Volunteer Spirit for Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
26135359-59 Leaderships
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
26144259-59 The Application of Statistical Package in Social Sciences
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในด้านสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
26145159-59 Internship
 ฝึกภาคปฏิบัติ
6 (0-18-9)
26327359-59 Principles of Quality of Service
 หลักคุณภาพบริการ
3 (3-0-6)
26337159-59 Community Welfare and Social Welfare
 สวัสดิการชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
26337259-59 Social Service Policies
 นโยบายบริการสังคม
3 (3-0-6)
26337359-59 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
26337459-59 Social Services Freelancer
 งานบริการสังคมอิสระ
1 (0-3-1)

 2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26112259-59 Human Relations in Community
 มนุษยสัมพันธ์ในชุมชน
3 (3-0-6)
26112359-59 Thinking Methods for Administration and Development
 วิธีการคิดเพื่อการบริหารและการพัฒนา
3 (3-0-6)
26121359-59 Social Marketing
 การตลาดทางสังคม
3 (3-0-6)
26123159-59 Population and Sustainable Development
 ประชากรกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
26123259-59 Family Management
 การจัดการครอบครัว
3 (3-0-6)
26123359-59 Gender in Society
 บทบาทชายหญิงในสังคม
3 (3-0-6)
26125559-59 Integrated Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
3 (3-0-6)
26126159-59 Information Technology for Society Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสังคม
3 (3-0-6)
26131159-59 Social Network Analysis
 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
3 (3-0-6)
26133359-59 Basic Concept of Childhood and Juvenile Development
 แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
26135559-59 Land Use Planning and Land Development
 การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน
3 (3-0-6)
26145359-59 Labour Studies
 แรงงานศึกษา
3 (3-0-6)
26211159-59 Rural and Urban Sociology
 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3 (3-0-6)
26222159-59 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
26222359-59 Local Wisdom
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
26231159-59 Multicultural Societies
 สังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
26231259-59 Social Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบทางสังคม
3 (3-0-6)
26231359-59 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
26231559-59 ASEAN studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
26231759-59 Contemporary Social Problems
 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
26232159-59 Cultural Resource Management for Community Development and Social Service Management
 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมสำหรับการพัฒนาชุมชนและการจัดการบริการสังคม
3 (3-0-6)
26234259-59 Qualitative Research Method
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
26327259-59 Fundamental Concept of Social Work
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
3 (3-0-6)
26333359-59 Disability Study
 ผู้พิการศึกษา
3 (3-0-6)
26337559-59 Livable Cities
 เมืองน่าอยู่
3 (3-0-6)
26337659-59 Eastern study
 ตะวันออกศึกษา
3 (3-0-6)
26347359-59 Social Service on Education
 การจัดบริการทางการศึกษา
3 (3-0-6)
26347459-59 Integrated social services for the elderly
 การจัดบริการเพื่อผู้สูงอายุแบบองค์รวม
3 (3-0-6)
26347559-59 Social Enterprise
 กิจการเพื่อสังคม
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29