เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 วิชาภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 วิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22220159-59 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)
85111059-59 Exercise for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24110159-59 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
26510959-59 Integrated Humanities
 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
41420259-59 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26510359-59 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
40421259-59 Lateral Thinking Skill Development
 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1 กลุ่มวิชาแกน จำนวน 27 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22213159-59 English Listening- Speaking for Communication
 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร
3 (2-2-5)
22218159-59 Basic English Structure
 โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3 (3-0-6)
22218259-59 Grammatical Structure in Use
 โครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการใช้
3 (3-0-6)
22221159-59 Reading Techniques
 หลักการอ่าน
3 (3-0-6)
22221259-59 Creative Reading
 การอ่านเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
22222159-59 English Writing Skills
 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (2-2-5)
22225159-59 English Language and Culture
 ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ
3 (3-0-6)
22228359-59 Introduction to Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
22228459-59 English Phonology
 ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอกบังคับ เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า45น. ***ชั้นปี3 ภาค1 พิจารณาเกรดเฉลี่ยเอกอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 45
 2.2.1 กลุ่ม1 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (ถ้าเกรดเฉลี่ยเอกอังกฤษ 2.75ขึ้นไป เลือกเรียน 22339159 หรือ 22339259)หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22322259-59 Paragraph Writing
 การเขียนอนุเฉท
3 (2-2-5)
22323259-59 Oral English I
 การพูดภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
22328559-59 Analytical Grammar
 ไวยากรณ์วิเคราะห์
3 (3-0-6)
22331459-59 Real Reading for Professions
 การอ่านสำหรับวิชาชีพ
3 (3-0-6)
22332359-59 Essay Writing
 การเขียนความเรียง
3 (2-2-5)
22332459-59 Summary Writing
 การย่อความ
3 (3-6-0)
22333359-59 Oral English II
 การพูดภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
22333459-59 English Public Speaking and Presentation
 การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะและการนำเสนอ
3 (2-2-5)
22334159-59 British and American Literature and Culture
 วรรณคดีและวัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
22334259-59 Drama
 บทละคร
3 (2-2-5)
22334359-59 English Literature in the 18th and 19th Centuries
 วรรณคดีอังกฤษในศตวรรษที่ 18 และ 19
3 (3-0-6)
22336159-59 English-Thai Translation
 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
3 (3-0-6)
22336259-59 Thai-English Translation
 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
22339159-59 Professional Internships
 การฝึกงาน
3 (0-9-5)
22339259-59 Overseas Internships
 การฝึกงานในต่างประเทศ
3 (0-9-5)
22347159-59 Case Studies in Literature
 กรณีศึกษาทางด้านวรรณคดี
3 (2-2-5)

 2.2.2 กลุ่ม2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ถ้าเกรดเฉลี่ยเอกอังกฤษ 2.75ขึ้นไป เลือกเรียน 22439159 หรือ 22439259)หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22422159-59 English Writing for Business Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
22423259-59 Business Speaking
 การพูดทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
22428559-59 Analytical Grammar for Business
 ไวยากรณ์วิเคราะห์สำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
22431359-59 Reading in Business English
 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
22431459-59 Real Reading for Business Professions
 การอ่านสำหรับวิชาชีพธุรกิจ
3 (3-0-6)
22432359-59 Business Note-Taking and Summarizing
 การจดบันทึกและย่อความทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
22433359-59 English Public Speaking and Business Presentation
 การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะและการนำเสนอทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
22436159-59 Introduction to Business Translation
 การแปลธุรกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
22436259-59 Business Translation
 การแปลธุรกิจ
3 (3-0-6)
22437159-59 English for International Business and Trades
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
22439159-59 Internships
 การฝึกงาน
3 (0-9-5)
22439259-59 Overseas Internships
 การฝึกงานในต่างประเทศ
3 (0-9-5)
22443459-59 Business Conversation and Negotiation
 การสนทนาและเจรจาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
22447159-59 English for Import-Export Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก
3 (3-0-6)
22447259-59 Case Studies in Business
 กรณีศึกษาทางด้านธุรกิจ
3 (2-2-5)
22447359-59 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบข้อสอบมาตรฐาน
3 (2-2-5)

 2.2.3 ***กรณีเกรดเฉลี่ยเอกอังกฤษต่ำกว่า 2.75 ต้องเรียน 22538659 และ 22532559หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22532559-59 English Report Writing
 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
22538659-59 Advanced English Grammar
 ไวยากรณ์อังกฤษขั้นสูง
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาเอกเลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 21 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22531459-59 Advanced Reading
 การอ่านขั้นสูง
3 (3-0-6)
22531659-59 Non-Fiction Readings
 การอ่านสารคดี
3 (3-0-6)
22532459-59 Business Writing for Digital Media
 การเขียนธุรกิจสำหรับสื่อดิจิทัล
3 (2-2-5)
22534359-59 The English and American Novels
 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
22534459-59 English Prose and Poetry
 วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง
3 (3-0-6)
22534659-59 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
3 (3-0-6)
22534759-59 International Juvenile Literature
 วรรณคดีนานาชาติสำหรับเยาวชน
3 (3-0-6)
22534859-59 Short Stories
 เรื่องสั้น
3 (3-0-6)
22535259-59 English Film Studies
 การศึกษาภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
22535359-59 English Songs and Social Life
 เพลงภาษาอังกฤษและชีวิตสังคม
3 (3-0-6)
22537359-59 English for Hotel
 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม
3 (3-0-6)
22537459-59 English for Marketing
 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด
3 (3-0-6)
22538159-59 English Syntax
 ระบบไวยากรณ์อังกฤษ
3 (3-0-6)
22538259-59 English Morphology
 ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
22538759-59 Applied Linguistics for Language Teaching
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
22538859-59 Applied Linguistics for Content-based Teaching
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนวิชาเฉพาะ
3 (3-0-6)
22539559-59 Cross Cultural Experience
 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
22542559-59 Creative Writing for Children and Young Adults
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
22542659-59 Advanced Essay Writing
 การเขียนความเรียงชั้นสูง
3 (2-2-5)
22542759-59 Creative Writing
 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
3 (2-2-5)
22542859-59 English for Workplace
 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน
3 (3-0-6)
22542959-59 Business English
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
22543759-59 Oral Discussion and Debate
 การอภิปรายและการโต้วาที
3 (3-0-6)
22544159-59 Modern Drama
 บทละครปัจจุบัน
3 (3-0-6)
22544259-59 Modern Novels
 นวนิยายสมัยใหม่
3 (3-0-6)
22544359-59 Contemporary Literature
 วรรณกรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
22544459-59 Modern British and American Poetry
 กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกันสมัยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
22544559-59 Shakespearean Drama
 บทละครเชคสเปียร์
3 (3-0-6)
22544659-59 English and American Drama
 บทละครอังกฤษและอเมริกัน
3 (3-0-6)
22544759-59 Masterpieces of World Literature
 วรรณกรรมเอกของโลก
3 (3-0-6)
22546359-59 Translation of Non-Fiction
 การแปลสารคดี
3 (3-0-6)
22546459-59 Translation of Fiction
 การแปลบันเทิงคดี
3 (3-0-6)
22546559-59 Translation of Literature
 การแปลวรรณกรรม
3 (3-0-6)
22546659-59 Spontaneous Translation
 การแปลแบบล่าม
3 (3-0-6)
22546759-59 Translation of Entertainment Media
 การแปลสื่อบันเทิง
3 (3-0-6)
22546859-59 Film Translation
 การแปลภาพยนตร์
3 (3-0-6)
22546959-59 News Translation
 การแปลข่าว
3 (3-0-6)
22547159-59 English for Printed Media
 ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
22547259-59 English for Tourism Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
22547359-59 English for Domestic Tourism
 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ
3 (3-0-6)
22547459-59 English for Airline Industry
 ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน
3 (3-0-6)
22547559-59 English for Finance and Banking
 ภาษาอังกฤษสำหรับการเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
22547659-59 English for Standardized Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบข้อสอบมาตรฐาน
3 (2-2-5)
22547759-59 English Test for Work
 การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (2-2-5)
22549659-59 Seminar on Selected Topics
 สัมมนาในหัวข้อที่เลือกสรร
3 (3-0-6)
22549759-59 Independent Study in the English Language
 การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพาหรือสถาบันอื่น อย่างน้อย 6 หน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29