เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 33
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22220159-59 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)
85111059-59 Exercise for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
40240359-59 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
41420259-59 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
77037859-59 ASEAN Living Through Culture
 การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
42310359-59 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
2 (2-0-4)
77037959-59 Arts and Creativity
 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 99
 2.1 วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 84 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 84
 2.1.1 วิชาเอกบังคับ ให้เรียน 6 น. (กลุ่ม 1 ผู้เริ่มเรียน หรือ 2 ผู้มีพื้นฐาน)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.1.1.1 วิชาเอกบังคับสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22610159-59  French for Beginners
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน
3 (2-2-5)
22610259-59 French for Everyday Life
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 2.1.1.2 วิชาเอกบังคับสำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22611159-59 Elementary French
 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น
3 (2-2-5)
22611259-59 French for Living skills
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับทักษะการใช้ชีวิต
3 (2-2-5)

 2.1.2 วิชาเอกบังคับร่วม 63 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 63
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22612159-59 French Sound System
 ระบบเสียงในภาษาฝรั่งเศส
3 (2-2-5)
22612259-59 French Conversation
 การสนทนาภาษาฝรั่งเศส
3 (2-2-5)
22614159-59 French Civilization
 อารยธรรมฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
22622359-59 French Listening and Speaking for Everyday Use
 การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
22622459-59 French Listening and Speaking for the Workplace
 การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศสในการทำงาน
3 (2-2-5)
22623159-59 French Reading Techniques
 หลักการอ่านภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
22623259-59 French Writing Techniques
 หลักการเขียนภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
22625159-59 French Grammatical Structure in Use
 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการใช้
3 (3-0-6)
22625259-59 Analytical French Structure
 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
22631359-59 French for Standardized Tests
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการสอบระดับมาตรฐาน
3 (2-2-5)
22632559-59 French Public Speaking and Presentation
 การนำเสนอและการพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ
3 (2-2-5)
22633359-59 Academic Reading and Writing Skills in French
 ทักษะการอ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสในเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
22634259-59 France Today
 ฝรั่งเศสปัจจุบัน
3 (3-0-6)
22635359-59 Basic French Translation
 การแปลภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
3 (3-0-6)
22635459-59 French Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
3 (2-2-5)
22638159-59 Professional Internships
 การฝึกงาน
3 (0-9-5)
22638259-59 Overseas Internships
 การฝึกงานในต่างประเทศ
3 (0-9-5)
22643459-59 Discourse Analysis
 การวิเคราะห์วาทกรรม
3 (3-0-6)
22644359-59 Survey of French Culture through Literature
 วัฒนธรรมฝรั่งเศสจากวรรณคดีโดยสังเขป
3 (3-0-6)
22644459-59 Contemporary French literature
 วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย
3 (3-0-6)
22647159-59 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
22648359-59 Case Studies in Professional Communication
 กรณีศึกษาด้านการสื่อสารทางวิชาชีพ
3 (2-2-5)

 2.1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 น.ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22632659-59 Contemporary French for Speaking
 ภาษาฝรั่งเศสร่วมสมัยสำหรับการพูด
3 (2-2-5)
22633559-59 French Summary Writing
 การย่อความภาษาฝรั่งเศส
3 (2-2-5)
22633659-59 Paragraph Writing in French
 การเขียนอนุเฉทภาษาฝรั่งเศส
3 (2-2-5)
22633759-59 Essay Writing in French
 การเขียนเรียงความภาษาฝรั่งเศส
3 (2-2-5)
22634559-59 Selected French Authors
 นักเขียนฝรั่งเศสเฉพาะบุคคล
3 (3-0-6)
22634659-59 Narration and Narratology
 การเล่าเรื่องและศาสตร์แห่งการเล่า
3 (3-0-6)
22636159-59 French for Tourism Industry
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
22636259-59 French for Tour Guides
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์
3 (2-2-5)
22636359-59 French for Business
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
22636459-59 French for Hotel
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการโรงแรม
3 (2-2-5)
22636559-59 French for Culinary Arts
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับศิลปะการประกอบอาหาร
3 (3-0-6)
22636659-59 French for Airline Business
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจการบิน
3 (2-2-5)
22637259-59 French for Medical Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3 (3-0-6)
22645559-59 French Translation on Selected Topics
 การแปลภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน
3 (3-0-6)
22647359-59 French for Printed Media
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
22647459-59 French for Sciences and Technology
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
22647559-59 Teaching French as a Foreign Language
 การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
22648459-59 Seminar on Selected Topic
 สัมมนาในหัวข้อที่เลือกสรร
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4 วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29