เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
41530359-59 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26327459-59 Human Right and Social Fairness
 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นธรรมในสังคม
3 (3-0-6)
40430659-59 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
61010159-59 Art and Life
 ศิลปะกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30110159-59 Contemporary Scientific Innovation
 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
77037959-59 Arts and Creativity
 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
88510159-59 Moving Forward in a Digital Society with ICT
 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)

 2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 87 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 87
 2.1 วิชาแกน 21 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26115159-59 Development and Community Development Theories
 ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
26125359-59 Local Administration
 การบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
26125659-59 Organization Management
 การจัดการองค์การ
3 (3-0-6)
26125859-59 Economics, Politics for Development
 เศรษฐกิจ การเมืองเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
26211259-59 Sociological and Anthropological Thoughts
 แนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
26221359-59 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
26234159-59 Research Methods in Social Sciences
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอกไม่น้อยกว่า 66 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 66
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 36 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26112359-59 Thinking Methods for Administration and Development
 วิธีการคิดเพื่อการบริหารและการพัฒนา
3 (3-0-6)
26123159-59 Population and Sustainable Development
 ประชากรกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
26125159-59 Strategies and Process of Community Development
 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
26125259-59 Community Study
 การศึกษาชุมชน
3 (2-2-5)
26125459-59 Conflict Management
 การจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
26135259-59 Community Development Administration
 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
26135359-59 Leaderships
 ภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
26144259-59 The Application of Statistical Package in Social Sciences
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในด้านสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
26145159-59 Internship
 ฝึกภาคปฏิบัติ
6 (0-18-9)
26145259-59 Sessional Paper
 สารนิพนธ์
3 (1-5-3)
26221159-59 Group Dynamics and Development
 พลวัตกลุ่มกับการพัฒนา
3 (3-0-6)

 2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26112259-59 Human Relations in Community
 มนุษยสัมพันธ์ในชุมชน
3 (3-0-6)
26121359-59 Social Marketing
 การตลาดทางสังคม
3 (3-0-6)
26123259-59 Family Management
 การจัดการครอบครัว
3 (3-0-6)
26123359-59 Gender in Society
 บทบาทชายหญิงในสังคม
3 (3-0-6)
26125559-59 Integrated Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
3 (3-0-6)
26125759-59 Volunteer Spirit for Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
26126159-59 Information Technology for Society Management
 เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสังคม
3 (3-0-6)
26131159-59 Social Network Analysis
 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
3 (3-0-6)
26133359-59 Basic Concept of Childhood and Juvenile Development
 แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
26135459-59 Folk Business Management
 การจัดการธุรกิจพื้นบ้าน
3 (3-0-6)
26135559-59 Land Use Planning and Land Development
 การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน
3 (3-0-6)
26135759-59 Laws and Environmental Policies on Community Management
 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมการจัดการชุมชน
3 (3-0-6)
26145359-59 Labour Studies
 แรงงานศึกษา
3 (3-0-6)
26211159-59 Rural and Urban Sociology
 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3 (3-0-6)
26222159-59 Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
26222359-59 Local Wisdom
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
26222559-59 Dynamics of Locality
 พลวัตท้องถิ่น
3 (3-0-6)
26231159-59 Multicultural Societies
 สังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
26231259-59 Social Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบทางสังคม
3 (3-0-6)
26231359-59 Environmental Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
26231459-59 Semiology and Development
 สัญวิทยากับการพัฒนา
3 (3-0-6)
26231559-59 ASEAN studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
26231759-59 Contemporary Social Problems
 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
26234259-59 Qualitative Research Method
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
26337159-59 Community Welfare and Social Welfare
 สวัสดิการชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
26337559-59 Livable Cities
 เมืองน่าอยู่
3 (3-0-6)
26347159-59 Human Resource Management
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
26347559-59 Social Enterprise
 กิจการเพื่อสังคม
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29