เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
41530359-59 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
40240459-59 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
41420259-59 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
77037859-59 ASEAN Living Through Culture
 การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26510359-59 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
42310359-59 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)

 2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 วิชาเอกบังคับ 45 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22811159-59 Arts of Speech and Presentation
 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ
3 (2-2-5)
22811259-59 Listening Skills
 ทักษะการฟัง
3 (2-2-5)
22811359-59 Writing Skills
 ทักษะการเขียน
3 (2-2-5)
22813159-59 Basic Linguistics
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
22815159-59 Literature Studies
 วรรณคดีศึกษา
3 (3-0-6)
22821159-59 Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3 (2-2-5)
22823159-59 Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
22823259-59 Logic of Language
 ตรรกวิทยาทางภาษา
3 (3-0-6)
22825159-59 Masterpieces of Thai Literature
 วรรณคดีเอก
3 (3-0-6)
22825259-59 Contemporary Literature
 วรรณกรรมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
22825359-59 Literature and Society and Culture
 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
22833159-59 Characteristics of Thai Language
 ลักษณะภาษาไทย
3 (3-0-6)
22833259-59 Language and Society
 ภาษากับสังคม
3 (3-0-6)
22839159-59 Research on Thai Language I
 การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 1
3 (3-0-6)
22849159-59 Research on Thai Language II
 การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 2
3 (0-2-7)

 2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 51 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 51
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22811459-59 Thai Writing I
 การเขียนภาษาไทย 1
2 (1-2-3)
22821259-59 Effective Speech
 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3 (2-2-5)
22821359-59 Thai Writing II
 การเขียนภาษาไทย 2
2 (1-2-3)
22821459-59 Newspaper Reading I
 การอ่านหนังสือพิมพ์ 1
2 (1-2-3)
22821559-59 Reading for Life and Social Development
 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)
22821659-59 Thai Language and Cultural Dimensions through Entertainment Media
 มิติทางภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อบันเทิง
3 (3-0-6)
22823359-59 Evolution of Thai Textbooks
 วิวัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
3 (3-0-6)
22825459-59 Royal Writing Literary Works
 วรรณกรรมพระราชหัตถเลขา
3 (3-0-6)
22825559-59 Niras
 วรรณคดีนิราศ
3 (3-0-6)
22825659-59 Didactic Literature
 วรรณคดีคำสอน
3 (3-0-6)
22825759-59 Drama Literature
 วรรณคดีการละคร
3 (3-0-6)
22825859-59 Evolution of Thai Literature
 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
22825959-59 Literature for Children
 วรรณกรรมสำหรับเด็ก
3 (3-0-6)
22826159-59 Literature for Youths
 วรรณกรรมวัยรุ่น
3 (3-0-6)
22826259-59 Basic Knowledge of Thai Literature
 ความรู้พื้นฐานทางวรรณคดีไทย
3 (3-0-6)
22828159-59 Thai Wisdom and Ways of Life
 ภูมิปัญญากับวิถีชีวิตไทย
3 (3-0-6)
22828259-59 Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
22831159-59 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
22831259-59 Non-Fiction Writing
 การเขียนสารคดี
3 (2-2-5)
22831359-59 Fiction Writing
 การเขียนบันเทิงคดี
3 (2-2-5)
22831459-59 Rhythmic Reading of Thai Poetry
 การอ่านทำนองเสนาะ
3 (2-2-5)
22831559-59 Writing Prose and Poetry
 การเขียนร้อยแก้ว-ร้อยกรอง
3 (2-2-5)
22831659-59 Writing Television Scripts
 การเขียนบทโทรทัศน์
3 (2-2-5)
22831759-59 Language for Advertisement and Public Relations
 ภาษาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3 (2-2-5)
22831859-59 Thai language for Acting
 ภาษาไทยเพื่อการแสดง
3 (2-2-5)
22831959-59 Thai for Tourism
 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
22832159-59 Newspaper Reading II
 การอ่านหนังสือพิมพ์ 2
2 (1-2-3)
22832259-59 Advanced Thai I
 ภาษาไทยระดับสูง 1
2 (1-2-3)
22832359-59 Thai Idioms
 สำนวนไทย
3 (3-0-6)
22833359-59 Pali and Sanskrit in Thai
 บาลีสันสกฤตในไทย
3 (3-0-6)
22833459-59 Khmer in Thai
 เขมรในภาษาไทย
3 (3-0-6)
22833559-59 Semantics
 อรรถศาสตร์
3 (3-0-6)
22833659-59 Thai Dialectology
 ภาษาถิ่น
3 (3-0-6)
22833759-59 Foreign Languages in Thai
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3 (3-0-6)
22833859-59 Linguistics and Rhetoric
 ภาษาศาสตร์กับวาทศาสตร์
3 (3-0-6)
22835159-59 Jataka Literature
 วรรณคดีชาดก
3 (3-0-6)
22835259-59 Historical Literature
 วรรณคดีประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
22835359-59 Literary Criticism
 วรรณคดีวิจารณ์
3 (3-0-6)
22835459-59 Comparative Literature
 วรรณคดีเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
22835559-59 Regional Literature
 วรรณกรรมท้องถิ่น
3 (3-0-6)
22835659-59 Awarded Literature
 วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล
3 (3-0-6)
22835759-59 Translated Literature
 วรรณกรรมแปล
3 (3-0-6)
22835859-59 Literature on Electronic Media
 วรรณกรรมในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
22835959-59 Literature and Arts
 วรรณกรรมกับศิลปะ
3 (3-0-6)
22836159-59 Literary Review
 วรรณกรรมปริทัศน์
3 (3-0-6)
22838159-59 Thai Folk Tales
 นิทานพื้นบ้าน
3 (3-0-6)
22838259-59 Folklores in Language and Literature
 คติชนในภาษาและวรรณกรรม
3 (3-0-6)
22841159-59 Problems in Contemporary Thai Usage
 ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
3 (3-0-6)
22841259-59 Thai for Creative Works
 ภาษาไทยเพื่องานสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
22841359-59 Language and Translation
 ภาษากับการแปล
3 (3-0-6)
22841459-59 Business Thai
 ภาษาไทยธุรกิจ
3 (2-2-5)
22841559-59 Language Skills for Conferences
 ทักษะทางภาษาเพื่องานการประชุม
3 (2-2-5)
22841659-59 Integrated Thai Language Knowledge for Careers
 บูรณาการความรู้ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
22841759-59 Advanced Thai II
 ภาษาไทยระดับสูง 2
2 (1-2-3)
22843159-59 Evolution of the Thai Language
 วิวัฒนาการภาษาไทย
3 (3-0-6)
22843259-59 Applied Linguistics
 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
22843359-59 Language Registers
 ทำเนียบภาษา
3 (3-0-6)
22843459-59 Language in Mass Media
 ภาษาสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
22845159-59 Buddhist Literature
 วรรณคดีพุทธศาสนา
3 (3-0-6)
22845259-59 Literature Based on Thai Customs
 วรรณคดีขนบประเพณี
3 (3-0-6)
22845359-59 Southeast Asian Literature
 วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
22845459-59 Political Literature
 วรรณกรรมการเมือง
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29