เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
41530359-59 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26510959-59 Integrated Humanities
 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
40240459-59 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
40430659-59 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26510359-59 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
40421259-59 Lateral Thinking Skill Development
 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)

 2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 วิชาเอกบังคับ 48 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26512159-59 Introduction to Religion
 ศาสนาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
26513159-59 Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
26513259-59 Metaphysics
 อภิปรัชญา
3 (3-0-6)
26515159-59 Ethics
 จริยศาสตร์
3 (3-0-6)
26522159-59 Theravada Buddhism
 พุทธศาสนาเถรวาท
3 (3-0-6)
26522259-59 Buddhism in Thailand
 พุทธศาสนาในประเทศไทย
3 (3-0-6)
26523159-59 Ancient Indian Philosophy
 ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ
3 (3-0-6)
26523259-59 Western Philosophy I
 ปรัชญาตะวันตก 1
3 (3-0-6)
26524159-59 Introduction to Logic
 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
26532159-59 Mahayana Buddhism
 พุทธศาสนามหายาน
3 (3-0-6)
26532259-59 Christianity and Islam
 ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
3 (3-0-6)
26537159-59 Epistemology
 ญาณวิทยา
3 (3-0-6)
26542259-59 Religious Phenomena and Contemporary Social Problems
 ปรากฏการณ์ทางศาสนาและปัญหาสังคมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
26546159-59 Aesthetics
 สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
26548159-59 Buddhist Meditation
 สมาธิในพุทธศาสนา
3 (2-2-5)
26549159-59 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (1-4-4)

 2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 48 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26525159-59 Applied Ethics
 จริยศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
26525259-59 Environmental Ethics
 จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
26532359-59 Comparative Religion
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
26532459-59 Buddhism and Social Development
 พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
26532559-59 Religion and Culture
 ศาสนากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
26532659-59 Tipitaka Study
 พระไตรปิฎกศึกษา
3 (3-0-6)
26533159-59 Contemporary Indian Philosophy
 ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย
3 (3-0-6)
26533259-59 Western Philosophy II
 ปรัชญาตะวันตก 2
3 (3-0-6)
26533359-59 Philosophy of Education
 ปรัชญาการศึกษา
3 (3-0-6)
26533459-59 Philosophy of Agriculture
 ปรัชญาการเกษตร
3 (3-0-6)
26533559-59 Philosophy of Science
 ปรัชญาวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
26533659-59 Thai Philosophy
 ปรัชญาไทย
3 (3-0-6)
26533759-59 Chinese and Japanese Philosophy
 ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
26533859-59 Philosophy of Language
 ปรัชญาภาษา
3 (3-0-6)
26534159-59 Symbolic Logic
 ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์
3 (3-0-6)
26542359-59 Buddhist Economics
 พุทธเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
26543159-59 Philosophy of Mind
 ปรัชญาจิต
3 (3-0-6)
26543259-59 Comparative Philosophy
 ปรัชญาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
26543359-59 Social and Political Philosophy
 ปรัชญาสังคมและการเมือง
3 (3-0-6)
26543459-59 Philosophy of Religions
 ปรัชญาศาสนา
3 (3-0-6)
26543559-59 Postmodern Philosophy
 ปรัชญาหลังสมัยใหม่
3 (3-0-6)
26543659-59 Contemporary Western Philosophy
 ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย
3 (3-0-6)
26543759-59 Philosophy of Sexuality and Love
 ปรัชญาเพศและความรัก
3 (3-0-6)
26545159-59 Buddhist Ethics
 พุทธจริยศาสตร์
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29