เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่นๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22220159-59 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
30910159-59 Marine Ecology and Ecotourism
 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 8 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25010559-59 Humans and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3 (3-0-6)
25710259-59 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
61010159-59 Art and Life
 ศิลปะกับชีวิต
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26510359-59 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
77037959-59 Arts and Creativity
 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ 90 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 90
 2.1 วิชาแกนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 น. ต้องไม่ซ้ำกับวิชาบังคับหรือวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22821159-59 Analytical Reading
 การอ่านเชิงวิเคราะห์
3 (2-2-5)
22823159-59 Language and Culture
 ภาษากับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
22825359-59 Literature and Society and Culture
 วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
22831159-59 Academic Writing
 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (2-2-5)
22838259-59 Folklores in Language and Literature
 คติชนในภาษาและวรรณกรรม
3 (3-0-6)
24111159-59 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
24921159-59 Ethnography
 ชาติพันธุ์วิทยา
3 (3-0-6)
25021559-59 Thai Civilization
 อารยธรรมไทย
3 (3-0-6)
25721559-59 Principles of Microeconomics
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
25721659-59 Principles of Macroeconomics
 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
25735359-59 ASEAN Economics
 เศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
26221359-59 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
26532359-59 Comparative Religion
 ศาสนาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 69 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 69
 2.2.1 วิชาเอกบังคับ 42 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
25022159-59 Thai History: Early Period
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยต้น
3 (3-0-6)
25022259-59 Thai History: Modern Period
 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3 (3-0-6)
25023159-59 History of Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
25023259-59 History of East Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
25023359-59 History of South Asia
 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3 (3-0-6)
25024159-59 History of Western Civilization I
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก 1
3 (3-0-6)
25024259-59 History of Western Civilization II
 ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตก 2
3 (3-0-6)
25032159-59 Local History
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
3 (3-0-6)
25032259-59 History of Eastern Thailand
 ประวัติศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย
3 (3-0-6)
25034459-59 History of the United States
 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
25035159-59 Historical Methods
 วิธีการทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
25042159-59 Seminar in Thai History
 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
3 (2-2-5)
25045159-59 Sessional Paper
 สารนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์
3 (1-4-4)
25136159-59 Archaeology in Thailand
 โบราณคดีในประเทศไทย
3 (3-0-6)

 2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 27 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24936259-59 Museum Studies
 พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3 (3-0-6)
25032559-59 History of Thai Politics and Government
 ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
25032659-59 Cultural History of Thai Tourism
 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของการท่องเที่ยวไทย
3 (3-0-6)
25032759-59 History of Thai Architecture
 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
3 (3-0-6)
25033559-59 History of the Middle East
 ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
25034559-59 History of American Foreign Policy
 ประวัติศาสตร์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
25034659-59 History of Latin America
 ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา
3 (3-0-6)
25035559-59 History of Historical Writing
 ประวัติการเขียนประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
25036559-59 Analytical Contemporary World Affairs
 วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
25036659-59 Islamic World
 โลกอิสลาม
3 (3-0-6)
25036759-59 Comparative Civilizations
 อารยธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
25036859-59 History and Tourism
 ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
25036959-59 History of Cross – Cultural Trade and Globalization
 ประวัติการค้าข้ามวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)
25042559-59 Economic History of Thailand
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย
3 (3-0-6)
25042659-59 Thai Social and Intellectual History
 ประวัติศาสตร์สังคมและภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)
25042759-59 Thai Diplomatic History
 ประวัติศาสตร์การทูตไทย
3 (3-0-6)
25042859-59 Gender in Thai History
 เพศสภาพในประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
25042959-59 Selected Topics in Thai History
 หัวข้อพิเศษในประวัติศาสตร์ไทย
3 (3-0-6)
25043559-59 History of Modern China
 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
3 (3-0-6)
25043659-59 History of Modern Japan
 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่
3 (3-0-6)
25043759-59 Readings and Analysis in Southeast Asian History
 การอ่านและวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
25043859-59 Social and Cultural History of Modern Southeast Asia
 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3 (3-0-6)
25043959-59 History of Co-operation in ASEAN Countries
 ประวัติศาสตร์ความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน
3 (3-0-6)
25044559-59 Intellectual History of the Western World
 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาของโลกตะวันตก
3 (3-0-6)
25044659-59 History of Innovations and Inventions inthe Western World
 ประวัติศาสตร์นวัตกรรมและประดิษฐกรรมของโลกตะวันตก
3 (3-0-6)
25044759-59 History of Modern Russia
 ประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่
3 (3-0-6)
25045559-59 Specific Topics in History
 หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์
3 (3-0-6)
25046559-59 Big Powers Diplomacy
 กุศโลบายของประเทศมหาอำนาจ
3 (3-0-6)
25046659-59 Peace History
 ประวัติศาสตร์สันติภาพ
3 (3-0-6)
25046759-59 Development of International Organizations
 พัฒนาการองค์การระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
25132159-59 Art and Architecture in Thailand
 ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
3 (3-0-6)
25132259-59 Art and Archeology in the Neighboring Countries
 ศิลปะและโบราณคดีในประเทศเพื่อนบ้าน
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29