เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
41530359-59 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24110159-59 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
40240359-59 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
40430659-59 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26510359-59 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
42310359-59 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)

 2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 วิชาเอกบังคับ 60 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23611159-59 Japanese I
 ภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
23611259-59 Japanese II
 ภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
23612159-59 Japanese Listening – Speaking I
 การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 1
3 (2-2-5)
23612259-59 Japanese Listening – Speaking II
 การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 2
3 (2-2-5)
23621359-59 Japanese III
 ภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
23621459-59 Japanese IV
 ภาษาญี่ปุ่น 4
3 (3-0-6)
23622359-59 Japanese Listening – Speaking III
 การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 3
3 (2-2-5)
23622459-59 Japanese Listening – Speaking IV
 การฟัง - พูดภาษาญี่ปุ่น 4
3 (2-2-5)
23623159-59 Japanese Reading I
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
23623259-59 Japanese Reading II
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)
23624159-59 Japanese Writing
 การเขียนภาษาญี่ปุ่น
3 (2-2-5)
23626159-59 Japanese Phonetics and Phonology
 เสียงและระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23631559-59 Japanese V
 ภาษาญี่ปุ่น 5
3 (3-0-6)
23631659-59 Japanese VI
 ภาษาญี่ปุ่น 6
3 (3-0-6)
23632559-59 Japanese Communication for Careers I
 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ 1
3 (2-2-5)
23632659-59 Japanese Communication for Careers II
 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ 2
3 (2-2-5)
23633359-59 Japanese Reading III
 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 3
3 (3-0-6)
23634259-59 Integrated Writing
 การเขียนเชิงบูรณาการ
3 (2-2-5)
23635159-59 Japanese Translation I
 การแปลภาษาญี่ปุ่น 1
3 (3-0-6)
23645259-59 Japanese Translation II
 การแปลภาษาญี่ปุ่น 2
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 36 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23633459-59 Japanese Reading for Information Technology
 การอ่านสารสนเทศญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23636259-59 Japanese Structure
 โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23637159-59 Japanese Folklore
 นิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23637259-59 Japanese Literary Works
 วรรณกรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23638159-59 Kanji
 คันจิ
3 (3-0-6)
23638259-59 Japanese Culture
 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23638359-59 Japan Today
 ญี่ปุ่นปัจจุบัน
3 (3-0-6)
23641759-59 Advanced Japanese Language Skills
 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง
3 (3-0-6)
23641859-59 Japanese through Audio-Visual Media
 ภาษาญี่ปุ่นทางสื่อโสตทัศน์
3 (3-0-6)
23642759-59 Japanese Communication for Careers III
 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาชีพ 3
3 (2-2-5)
23643559-59 Specialized Japanese Reading
 การอ่านภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง
3 (3-0-6)
23644359-59 Japanese Writing for Business
 การเขียนภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
23645359-59 Japanese Interpretation
 การแปลภาษาญี่ปุ่นแบบล่าม
3 (3-0-6)
23645459-59 Japanese for Hotel Business
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
23645559-59 Japanese for Tour Guides
 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
23645659-59 Japanese for Mass Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
23646359-59 Teaching Japanese as a Foreign Language
 การสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
23646459-59 Integrated Japanese Language Skills for Proficiency Test
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบวัดระดับ
3 (3-0-6)
23646559-59 Language in Japanese Society
 ภาษาในสังคมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23646659-59 Japanese in Socio-cultural Aspects
 ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
23647359-59 Japanese Short Stories
 เรื่องสั้นญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23648459-59 Seminar on Japanese
 สัมมนาภาษาญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23648559-59 Cross Cultural Experience
 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
23648659-59 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)
23648759-59 Japanese History
 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23648859-59 Japanese Culture Self Experience
 วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากประสบการณ์ตรง
3 (3-0-6)
23648959-59 Japanese Society
 สังคมญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
23649159-59 Comparative Culture
 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
23649259-59 Introduction to Japanese Studies
 ญี่ปุ่นศึกษาเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29