เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
41530359-59 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
73110159-59 Life Skill and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24110159-59 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)
40240359-59 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
40430659-59 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)

 1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
26510359-59 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
42310359-59 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)

 2 วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.1 วิชาเอกบังคับ 60 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23511159-59 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
23511259-59 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
23512159-59 Chinese Listening – Speaking I
 การฟัง - พูดภาษาจีน 1
3 (2-2-5)
23512259-59 Chinese Listening – Speaking II
 การฟัง – พูดภาษาจีน 2
3 (2-2-5)
23521359-59 Chinese III
 ภาษาจีน 3
3 (3-0-6)
23521459-59 Chinese IV
 ภาษาจีน 4
3 (3-0-6)
23522359-59 Chinese Listening – Speaking III
 การฟัง – พูดภาษาจีน 3
3 (2-2-5)
23523159-59 Chinese Reading I
 การอ่านภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
23523259-59 Chinese Reading II
 การอ่านภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
23524159-59 Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีน
3 (2-2-5)
23526259-59 Chinese Structure
 โครงสร้างภาษาจีน
3 (3-0-6)
23532559-59 Chinese Business Conversation I
 การสนทนาธุรกิจจีน 1
3 (2-2-5)
23532659-59 Chinese Business Conversation II
 การสนทนาธุรกิจจีน 2
3 (2-2-5)
23533359-59 Chinese Newspaper Reading
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3 (3-0-6)
23534259-59 Integrated Writing
 การเขียนเชิงบูรณาการ
3 (2-2-5)
23534359-59 Chinese Writing for Business
 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3 (2-2-5)
23535159-59 Chinese Translation I
 การแปลภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
23535759-59 Chinese for Office Work
 ภาษาจีนเพื่อสำนักงาน
3 (3-0-6)
23545259-59 Chinese Translation II
 การแปลภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
23548859-59 Project Writing in Chinese
 การศึกษาค้นคว้าทางภาษาจีน
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 36 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
23526159-59 Chinese Pronunciation Skills
 ทักษะการออกเสียงภาษาจีน
3 (3-0-6)
23528159-59 Chinese Arts
 ศิลปะจีน
1 (0-2-3)
23528259-59 Chinese Calligraphy
 ศิลปะการเขียนพู่กันจีน
1 (0-2-3)
23528359-59 Chinese Idiom and Proverb
 สำนวนและสุภาษิตจีน
3 (3-0-6)
23531559-59 Chinese for Proficiency Test
 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาจีน
3 (3-0-6)
23532759-59 Diction and Speech
 วาทการ
3 (3-0-6)
23535859-59 Chinese for Service Business
 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการ
3 (3-0-6)
23537159-59 Chinese Folklore
 นิทานพื้นบ้านจีน
3 (3-0-6)
23537259-59 Chinese Literary Works
 วรรณกรรมจีน
3 (3-0-6)
23538159-59 Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
23538259-59 China Today
 จีนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
23542759-59 Chinese Business Conversation III
 การสนทนาธุรกิจจีน 3
3 (2-2-5)
23545359-59 Chinese Interpretation
 การแปลภาษาจีนแบบล่าม
3 (3-0-6)
23545459-59 Chinese for Hotel Business
 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
23545559-59 Chinese for Tour Guides
 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
23545659-59 Chinese for Mass Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
23546359-59 Teaching Chinese as a Foreign Language
 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
23546459-59 Classical Chinese
 ภาษาจีนโบราณ
3 (3-0-6)
23547359-59 Chinese Short Stories
 เรื่องสั้นจีน
3 (3-0-6)
23547459-59 Classical Chinese Literature
 วรรณคดีจีนโบราณ
3 (3-0-6)
23548359-59 Evolution of the Chinese Characters
 วิวัฒนาการอักษรจีน
3 (3-0-6)
23548459-59 Seminar on Chinese
 สัมมนาภาษาจีน
3 (3-0-6)
23548559-59 Chinese History
 ประวัติศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
23548659-59 Chinese Trade Culture
 วัฒนธรรมการค้าจีน
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29