เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นิเทศศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี

 1 ศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 26
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
212101-45 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
212102-45 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
212103-45 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
212104-45 English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
212207-45 English Communicative Speaking
 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
212208-45 English Writing Skills
 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
208101-45 Thai Language Skills
 ทักษะการใช้ภาษาไทย
2 (2-0-4)

 1.1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
310101-45 Computer and the Internet
 คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3 (2-2-5)

 1.1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
999102-45 Interdisciplinary Integration II
 สหศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
999103-45 Interdisciplinary Integration III
 สหศาสตร์ 3
3 (3-0-6)

 1.2 วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
101222-45 AIDS Education
 เอดส์ศึกษา
2 (2-0-4)
101223-45 Primary Self Health Care
 การดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง
2 (2-0-4)
102224-45 Holistic Health Care
 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
102225-45 Family Education
 ครอบครัวศึกษา
2 (2-0-4)
103222-45 First Aid and Basic Life Support
 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
2 (2-0-4)
202101-45 Information Services and Study Fundamentals
 สารนิเทศและการศึกษาค้นคว้า
2 (2-0-4)
202102-45 Information Literacy
 ความรู้และความสามารถในสารนิเทศ
2 (2-0-4)
202103-45 Searching Information on the Internet
 การสืบค้นสารนิเทศบนอินเตอร์เน็ต
2 (2-0-4)
202104-45 Electronic Media
 สื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
2 (2-0-4)
203101-45 Human and Civilzation
 มนุษย์กับอารยธรรม
2 (2-0-4)
203102-45 General Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
2 (2-0-4)
203103-45 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
2 (2-0-4)
204100-45 Ethics in Everyday Life
 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
204101-45 General Knowledge of Philosophy
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปรัชญา
2 (2-0-4)
204102-45 Buddhism
 พุทธศาสน์
2 (2-0-4)
204103-45 Elementary Pali I
 ภาษาบาลีเบื้องต้น 1
2 (2-0-4)
204104-45 Elementary Pali II
 ภาษาบาลีเบื้องต้น 2
2 (2-0-4)
204105-45 Elementary Hindi I
 ภาษาฮินดีเบื้องต้น 1
2 (2-0-4)
204106-45 Elementary Hindi II
 ภาษาฮินดีเบื้องต้น II
2 (2-0-4)
206101-45 Chinese Conversation for Everyday Life I
 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
206102-45 Chinese Conversation for Everyday Life II
 สนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
207101-45 Japanese Conversation for Everyday Life I
 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 1
3 (3-0-6)
207102-45 Japanese Converstation for Everyday Life II
 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 2
3 (3-0-6)
208102-45 Art of Speaking
 ศิลปะการพูด
2 (2-0-4)
208103-45 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
209101-45 French I
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (2-2-5)
209102-45 French II
 ภาษาฝรั่งเศษ 2
3 (2-2-5)
214101-45 Media in Society
 สื่อในสังคม
2 (2-0-4)
216101-45 Speech for Effective Communication
 การพูดเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2 (2-0-4)
222101-45 Psychology in Everyday Life
 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
222102-45 Personality and Self Development
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการพัฒนาตน
2 (2-0-4)
223101-45 Geography of Thailand
 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
2 (2-0-4)
223102-45 Human and His Natural Resources and Environment
 มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
223103-45 Geo-Informatics System in Everyday Life
 ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
224101-45 Human and Politics
 มนุษย์กับการเมือง
2 (2-0-4)
224102-45 General Knowledge of Laws
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
2 (2-0-4)
225101-45 Human, Society and Culture
 มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
225102-45 General Knowledge of Sociology
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมวิทยา
2 (2-0-4)
225103-45 General Knowledge on Thai Society
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมไทย
2 (2-0-4)
225104-45 General Knowledge of Community Information System
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศชุมชน
2 (2-0-4)
226101-45 General Knowledge on Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
2 (2-0-4)
230101-45 General Knowledge on Business
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
2 (2-0-4)
249101-45 Introduction to Hospitality and Tourism Industry
 ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
2 (2-0-4)
301105-45 Mathematics in Everyday Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
301106-45 Safety in Chemical Products
 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เคมี
2 (2-0-4)
301107-45 Basic Knowledge of Health and Drug Usage
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ยา
2 (2-0-4)
301108-45 Diversity of Life
 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
2 (2-0-4)
301109-45 Human and Environment
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
301110-45 Food for Living
 อาหารกับการดำรงชีพ
2 (2-0-4)
301111-45 Minerals and Meterials in Everyday Life
 แร่และวัสดุในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
301112-45 General Knowledge of Sciences
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
401400-45 Learning Resources and Local Wisdom
 แหล่งวิทยาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 (2-0-4)
402400-45 Education and Society
 การศึกษากับสังคม
2 (2-0-4)
414211-45 Group Dynamics
 พลวัตกลุ่ม
2 (2-0-4)
415101-45 Stress Management
 การจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
415303-45 Psychology for the Quality of Life
 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (2-0-4)
415314-45 Psychology of Human Relations
 จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์
2 (2-0-4)
415319-45 Buddhist Psychology
 พุทธจิตวิทยา
2 (2-0-4)
415413-45 Problem Solving Psychology
 จิตวิทยาการแก้ปัญหา
2 (2-0-4)
420316-45 Community Studies
 ชุมชนศึกษา
2 (2-0-4)
420341-45 Hobby and Interest Group Activities
 งานอดิเรกและกิจกรรมกลุ่มสนใจ
2 (2-0-4)
423319-45 Learning Organization
 องค์กรเรียนรู้
2 (2-0-4)
423339-45 Design and Creative Presentation
 การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
3 (2-2-6)
433101-45 Developing Thinking Skills
 การพัฒนาทักษะการคิด
2 (2-0-4)
437101-45 Energy Management
 การบริหารและการจัดการด้านพลังงาน
2 (2-0-4)
441111-45 Track and Field I
 กรีฑา 1
1 (0-2-1)
441112-45 Swimming I
 ว่ายน้ำ 1
1 (0-2-1)
441113-45 Basketball I
 บาสเกตบอล 1
1 (0-2-1)
441114-45 Rugby Football I
 รักบี้ฟุตบอล 1
1 (0-2-1)
441115-45 Football I
 ฟุตบอล 1
1 (0-2-1)
441116-45 Volleyball I
 วอลเลย์บอล 1
1 (0-2-1)
441117-45 Gymnastics I
 ยิมนาสติกส์ 1
1 (0-2-1)
441118-45 Tennis I
 เทนนิส 1
1 (0-2-1)
441119-45 Badminton I
 แบดมินตัน 1
1 (0-2-1)
441120-45 Water Ski
 สกีน้ำ
1 (0-2-1)
441121-45 Boxing I
 มวยสากล 1
1 (0-2-1)
441122-45 Muay Thai I
 มวยไทย 1
1 (0-2-1)
441123-45 Judo I
 ยูโด 1
1 (0-2-1)
441124-45 Krabi Krabong I
 กระบี่กระบอง 1
1 (0-2-1)
441125-45 Aerobic Dance
 แอโรบิกด๊านซ์
1 (0-2-1)
441126-45 Thai Classical Dance
 นาฏศิลป์ไทย
1 (0-2-1)
441127-45 Weight Training
 การฝึกด้วยน้ำหนัก
1 (0-2-1)
441128-45 Baseball
 เบสบอล
1 (0-2-1)
441129-45 Running for Exercise and Good Health
 การวิ่งเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี
1 (0-2-1)
441170-45 Recreation and Tourism
 นันทนาการและการท่องเที่ยว
2 (1-2-3)
441210-45 Soft Tennis
 ซอฟท์เทนนิส
1 (0-2-1)
441211-45 Table Tennis 1
 เทเบิลเทนนิส I
1 (0-2-1)
441212-45 Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-1)
441213-45 Takraw and Sepak Takraw
 ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ
1 (0-2-1)
441214-45 Modern Dance
 โมเดิร์นด๊านซ์
1 (0-2-1)
441215-45 Minor Games
 เกมเบ็ดเตล็ด
1 (0-2-1)
441216-45 Exercise and Weight Control
 การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก
1 (0-2-1)
441217-45 Canoeing
 แคนนู
1 (0-2-1)
441218-45 Synchronize Swimming
 ระบำใต้น้ำ
1 (0-2-1)
441219-45 Social Dance
 ลีลาศ
1 (0-2-1)
441220-45 Taekwando
 เทควันโด
1 (0-2-1)
441221-45 Hockey
 ฮอกกี้
1 (0-2-1)
441222-45 Softball
 ซอฟท์บอล
1 (0-2-1)
441223-45 Handball I
 แฮนด์บอล
1 (0-2-1)
441224-45 Archery
 ยิงธนู
1 (0-2-1)
441225-45 Golf
 กอล์ฟ
1 (0-2-1)
441226-45 Bowling
 โบว์ลิ่ง
1 (0-2-1)
441227-45 Bicycle
 จักรยาน
1 (0-2-1)
441228-45 Weight Lifting
 ยกน้ำหนัก
1 (0-2-1)
441229-45 Fencing
 ดาบสากล
1 (0-2-1)
441310-45 Table Tennis II
 เทเบิลเทนนิส 2
1 (0-2-1)
441311-45 Track and Field II
 กรีฑา 2
1 (0-2-1)
441312-45 Swimming II
 ว่ายน้ำ 2
1 (0-2-1)
441313-45 Basketball II
 บาสเกตบอล 2
1 (0-2-1)
441314-45 Rugby Football II
 รักบี้ฟุตบอล 2
1 (0-2-1)
441315-45 Football II
 ฟุตบอล 2
1 (0-2-1)
441316-45 Volleyball II
 วอลเล่ย์บอล 2
1 (0-2-1)
441317-45 Gymnastics II
 ยิมนาสติกส์ 2
1 (0-2-1)
441318-45 Tennis II
 เทนนิส 2
1 (0-2-1)
441319-45 Badminton II
 แบดมินตัน 2
1 (0-2-1)
441321-45 Boxing II
 มวยสากล 2
1 (0-2-1)
441322-45 Muay Thai II
 มวยไทย 2
1 (0-2-1)
441323-45 Krabi Krabong II
 กระบี่กระบอง 2
1 (0-2-1)
441324-45 Wind Surf I
 วินด์เซิร์ฟ 1
1 (0-2-1)
441361-45 Stretching for Health
 การเหยียดยืดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
441362-45 Yoga for Health and Sport
 โยคะเพื่อสุขภาพและกีฬา
1 (0-2-1)
441411-45 Judo II
 ยูโด 2
1 (0-2-1)
441413-45 Movement Education
 ลีลาศึกษา
1 (0-2-1)
441414-45 Wind Surf II
 วินด์เซิร์ฟ 2
1 (0-2-1)
441415-45 Sailing
 เรือใบ
1 (0-2-1)
441416-45 Diving
 กระโดดน้ำ
1 (0-2-1)
441417-45 Water Polo
 โปโลน้ำ
1 (0-2-1)
441421-45 Life Saving and Water Safety
 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
1 (0-2-1)
441422-45 Self Defense
 การต่อสู้ป้องกันตัว
1 (0-2-1)
501101-45 Energy and Environment
 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
501102-45 Safety in Everyday Life
 ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
601141-45 Human and Aesthetics
 มนุษย์กับความงาม
2 (2-0-4)
700101-45 Life Style and Health Promotion
 วิถีชีวิตและการสร้างเสริมสุขภาพ
2 (2-0-4)
700102-45 Life and Risk Taking
 ชีวิตและความเสี่ยง
2 (2-0-4)
700103-45 Teenage Health Awareness
 วัยรุ่นกับความใส่ใจเรื่องสุขภาพ
2 (2-0-4)
700104-45 Health and Environment
 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)
700105-45 Health and Human Rights
 สุขภาพและสิทธิมนุษยชน
2 (2-0-4)
700106-45 Health and Society
 สุขภาพและสังคม
2 (2-0-4)
700107-45 Sex Behavior and Safety Precautions
 พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัย
2 (2-0-4)
700108-45 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (2-0-4)
700109-45 Health Environment
 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
2 (2-0-4)

 2 วิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
214111-45 Introduction to Communication Arts
 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
214121-48 Language for Communication I
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
214212-45 Introduction to Photography
 การถ่ายภาพเบื้องต้น
3 (2-2-5)
214213-45 Introduction to Film
 ภาพยนตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
214222-45 Language for Communication II
 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
214241-45 Communication and Information Technology
 เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
214351-45 Research Methodology in Communication Arts
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
214381-48 Laws and Ethics of Mass Media
 กฏหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
214451-45 Internship
 การฝึกงาน
3 (0-18-9)
215111-45 Introduction to Public Relations
 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
215261-45 Communication and Public Opinion
 การสื่อสารและสาธารณมติ
3 (3-0-6)
216211-45 Introduction to Speech Communication
 วาทวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
217111-45 Introduction to Advertising
 การโฆษณาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
218111-48 Introduction to Broadcasting
 วิทยุและโทรทัศน์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
219111-48 Introduction to Journalism
 การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเฉพาะกลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 37
 2.2.1 กลุ่ม1การประชาสัมพันธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 37
 2.2.1.1 วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
215221-45 Writing for Public Relations
 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
215322-45 Comparative Public Relations
 การประชาสัมพันธ์เปรียบเทียบ
2 (2-0-4)
215351-45 Public Relations Research
 การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (1-4-4)
215361-45 Media and Activities for Public Relations
 สื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
215452-45 Seminar on Public Relations Issues
 สัมมนาการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
215462-45 Public Relation Planning and Evaluation
 การวางแผนและประเมินผลการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
215463-45 Public Relation Campaigns
 การรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)

 2.2.1.2 วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 17
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
214353-45 Statistics for Communication Research
 สถิติสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
214364-45 Communication in Organization
 การสื่อสารในองค์กร
2 (2-0-4)
214391-45 Creative Thinking
 ความคิดสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
215341-45 Photography for Public Relations
 การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
215365-45 Press Relation
 สื่อมวลชนสัมพันธ์
2 (2-0-4)
215423-45 Advance Writing for Public Relations
 การเขียนชั้นสูงเพื่อการประชาสัมพันธ์
2 (2-0-4)
215424-45 Critical Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์
2 (2-0-4)
215442-45 New Media for Public Relations
 สื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
2 (1-2-3)
215466-45 Public Relation Administration
 การบริหารงานประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
215467-45 Traditional Media for Public Relations
 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
2 (2-0-4)
215468-45 Integrated Marketing Communications
 การสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
215469-45 Issue Management and Public Affairs
 กิจกรรมสาธารณะและการบริหารประเด็น
2 (2-0-4)
215471-45 Communication During Crisis
 การสื่อสารในภาวะวิกฤติ
2 (2-0-4)
215472-45 Community Relations
 ชุมชนสัมพันธ์
2 (2-0-4)
215473-45 Investor Relations
 ผู้ถือหุ้นสัมพันธ์
2 (2-0-4)
215474-45 Political Communication
 การสื่อสารการเมือง
2 (2-0-4)
215491-45 Independent Study
 การศึกษารายบุคคล
2 (0-0-6)
216322-45 Persuasive Communication
 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
2 (2-0-4)
216391-48 Personality and Manners
 บุคลิกภาพและมารยาท
2 (2-0-4)
216441-45 Technique and Technology for Presentation
 เทคนิคและเทคโนโลยีการนำเสนอ
3 (2-2-5)
219221-45 Fundamentals of News Reporting
 หลักการรายงานข่าว
3 (3-0-6)
219364-45 Printed Media Production
 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)

 2.2.2 กลุ่ม2วาทวิทยาหน่วยกิตต่ำสุด : 37
 2.2.2.1 วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
216221-45 Rhetorical Theory and Criticism
 ทฤษฎีวาทศาสตร์และวาทวิพากษ์
3 (3-0-6)
216323-45 Interpersonal Communication
 การสื่อสารระหว่างบุคคล
3 (3-0-6)
216324-45 Psychology of Speech and Audience Analysis
 จิตวิทยาการพูดและการวิเคราะห์ผู้ฟัง
3 (3-0-6)
216325-45 Speech Composition
 วาทนิพนธ์
3 (3-0-6)
216426-45 Argumentation and Debate
 การพูดโต้แย้งแสดงเหตุผล
2 (2-0-4)
216461-45 Public Speaking
 การพูดในที่ชุมชน
3 (3-0-6)

 2.2.2.2 วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
216327-45 Phonetics for Speech Communication
 สัทศาสตร์สำหรับวาทวิทยา
2 (2-0-4)
216328-45 Oral Interpretation
 การอ่านวินิจสาร
2 (2-0-4)
216329-45 Principle of Lanuage Behavior
 หลักพฤติกรรมภาษา
2 (2-0-4)
216362-45 Intercultural Communication
 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
216363-45 Human Resource Development
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2 (2-0-4)
216392-45 Speech for Business
 การพูดเพื่อธุรกิจ
2 (2-0-4)
216431-45 Effective Speech
 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3 (3-0-6)
216432-45 Announcers and Master of Ceremonies
 ผู้ประกาศและพิธีกร
2 (1-2-3)
216451-45 Speech Communication Research
 การวิจัยทางวาทวิทยา
3 (1-4-4)
216452-45 Seminar on Speech Communication Problem
 สัมมนาปัญหาทางวาทวิทยา
3 (3-0-6)
216464-45 Interviewing Techniques
 เทคนิคการสัมภาษณ์
2 (2-0-4)
216465-45 Conference Procedure
 การประชุม
2 (2-0-4)
216493-45 Speech for Specific Careers
 การพูดเฉพาะอาชีพ
3 (3-0-6)
216494-45 Independent Study
 การศึกษารายบุคคล
3 (0-0-9)

 2.2.3 กลุ่ม3การโฆษณาหน่วยกิตต่ำสุด : 37
 2.2.3.1 วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 22
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
217321-45 Creative Copy Writing
 การเขียนบทโฆษณา
2 (2-0-4)
217351-45 Advertising Research
 การวิจัยการโฆษณา
3 (1-4-4)
217361-45 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
2 (2-0-4)
217362-45 Advertising Creative Strategy
 กลยุทธในการสร้างสรรค์งานโฆษณา
3 (3-0-6)
217463-45 Advertising Media Planning
 การวางแผนสื่อโฆษณา
3 (3-0-6)
217464-45 Advertising Management
 การบริหารงานโฆษณา
3 (3-0-6)
217465-45 Advertising Campaigns Planning
 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา
3 (3-0-6)
228211-45 Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)

 2.2.3.2 วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
217322-45 Advance Creative Coppy Writing
 การเขียนบทโฆษณาชั้นสูง
2 (2-0-4)
217366-45 Management of Advertising Production
 การจัดการการผลิตงานโฆษณา
3 (3-0-6)
217368-45 Principle of Design
 หลักการออกแบบ
2 (1-3-2)
217369-45 Printed Advertising Design and Production
 การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์
2 (1-3-2)
217371-45 Radio and Television Advertising Design and Production
 การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
2 (1-3-2)
217381-45 Advertising and Society
 การโฆษณาและสังคม
2 (2-0-4)
217451-45 Seminar on Advertising Issues
 สัมมนาการโฆษณา
3 (3-0-6)
217467-45 International Advertising
 การโฆษณาข้ามชาติ
2 (2-0-4)

 2.2.4 กลุ่ม4การสื่อสารมวลชนหน่วยกิตต่ำสุด : 37
 2.2.4.1 วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
218211-45 Theories of Mass Communication
 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
218321-45 Writing for Mass Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
218341-45 Radio Production I
 การผลิตรายการวิทยุ 1
3 (2-2-5)
218342-45 Radio Production II
 การผลิตรายการวิทยุ 2
3 (1-4-4)
218351-45 Research in Mass Communication
 การวิจัยทางการสื่อสารมวลชน
3 (1-4-4)
218361-45 Radio News Presentation
 การเสนอรายการข่าววิทยุกระจายเสียง
1 (0-3-0)
218443-45 Television Production I
 การผลิตรายการโทรทัศน์ 1
3 (1-4-4)
218444-45 Television Production II
 การผลิตรายการโทรทัศน์ 2
3 (0-9-0)
218462-45 Television News Presentation
 การเสนอรายการข่าวโทรทัศน์
1 (0-3-0)

 2.2.4.2 วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 16
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
218222-45 Translation in Mass Communication
 การแปลเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
218352-45 Seminar in Mass Communication
 สัมมนาการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
218363-45 Mass Media for Social Development
 สื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนาสังคม
3 (3-0-6)
218364-45 Public Communication
 การสื่อสารสาธารณะ
3 (3-0-6)
218365-45 Political Use for Mass Media
 การใช้สื่อมวลชนทางการเมือง
2 (2-0-4)
218391-45 Mass Communication and Culture
 การสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
218423-45 Information Gathering and Interpretation
 การเก็บรวบรวมและตีความข้อมูลข่าวสาร
3 (3-0-6)
218465-45 Broadcasting Management
 การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน์
3 (3-0-6)
218466-45 Drama Communication for Broadcasting
 การสื่อสารการแสดงสำหรับงานวิทยุโทรทัศน์
2 (1-2-3)
218467-45 Music for Communication
 ดนตรีสำหรับการสื่อสาร
2 (2-0-4)
218468-45 Mass Media Planning and Evaluation
 การวางแผนและการประเมินผลสื่อมวลชน
3 (3-0-6)

 2.2.5 กลุ่ม5วารสารศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 37
 2.2.5.1 วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 19
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
219322-45 Advanced News Reporting
 การรายงานข่าวชั้นสูง
3 (3-0-6)
219323-45 Creative Writing in Journalism
 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
3 (3-0-6)
219341-45 Printed Media Design
 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
2 (1-2-3)
219342-45 Information Systems for Journalism
 ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
219361-45 Newspaper and Magazine Editing
 การบรรณาธิกรณ์หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
3 (3-0-6)
219451-45 Journalism Practice
 ฝึกงานหนังสือพิมพ์และนิตยสาร(ภายใน)
3 (1-4-4)

 2.2.5.2 วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
219324-45 Interpretation of Current Affairs
 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
3 (3-0-6)
219325-45 Editorial and Article Writing
 การเขียนบทบรรณาธิการและบทความ
3 (3-0-6)
219326-45 Feature Writing
 การเขียนสารคดี
3 (3-0-6)
219327-45 News Translation and English News Writing
 การแปลข่าวและการเขียนข่าวเป็นภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
219343-45 Photojournalism
 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
3 (1-4-4)
219344-45 Electronic Newspaper
 หนังสิอพิมพ์อิเลคทรอนิกส์
3 (2-2-5)
219345-45 Printing Technology
 เทคโนโลยีทางการพิมพ์
3 (3-0-6)
219346-45 Website Management for Mass Communication
 การบริหารจัดการเว็บไซด์เพื่องานสื่อสารมวลชน
3 (2-2-5)
219352-45 Research in Journalism
 การวิจัยวารสารศาสตร์
3 (1-4-4)
219362-45 Community Newspaper
 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
3 (2-2-5)
219363-45 Media in e-Society
 สื่อในสังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
219453-45 Seminar in Journalism
 สัมมนาวิชาชีพหนังสือพิมพ์
3 (2-2-5)
219465-45 Book Publishing
 การจัดพิมพ์หนังสือ
3 (3-0-6)
219466-45 Printing Management
 การบริหารงานสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)
219467-45 Magazine Production
 การจัดทำนิตยสาร
3 (2-2-5)
219481-45 Information Technology Law
 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 3 วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 9
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29