เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : วท.บ. (จิตวิทยา) กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228101-54 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
245101-54 Information for Life Long Learning
 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 (3-0-6)
265109-54 Integrated Humanities
 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
423103-54 Fundamental Systems Thinking
 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
250107-54 Contemporary World Affairs
 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
671101-54 Integrated Social Sciences
 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
875196-54 Natural Disasters
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
306106-54 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 1) บังคับเรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 หน่วยกิต จาก 25 รายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียนจำนวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107101-54 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
107103-54 Tobacco, Alcohol and Health
 ยาสูบ แอลกอฮอล์ กับสุขภาพ
2 (2-0-4)
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
107106-54 First Aid and Basic Life Support
 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
2 (1-2-3)
107107-54 Health and Beauty
 สุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
245107-54 Information Literacy in the Digital Age
 ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล
2 (2-0-4)
250109-54 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
257102-54 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
402403-54 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
402404-54 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
404211-54 Lateral Thinking Skills
 ทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (2-0-4)
404306-54 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
423321-54 Design and Creative Presentation
 การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
441110-54 Physical Education and Recreation for Fitness Promotion
 พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ
2 (1-2-3)
700110-54 Health, Environment and Safety
 สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2 (2-0-4)
700111-54 Happiness and Creative Health
 ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
710101-54 Teenagers and Safety
 วัยรุ่นกับความปลอดภัย
2 (2-0-4)
731101-54 Life Skills and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 2 วิชาเฉพาะ 93 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 93
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน) 42 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241111-54 General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
241112-54 Biological Psychology
 ชีวจิตวิทยา
3 (3-0-6)
241131-54 Developmental Psychology
 จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0-6)
241161-54 Introduction to Social Psychology
 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น
3 (3-0-6)
241211-54 Psychology of Sensation and Perception
 จิตวิทยาการสัมผัสและการรับรู้
3 (3-0-6)
241212-54 Psychology of Motivation and Emotion
 จิตวิทยาแรงจูงใจและอารมณ์
3 (3-0-6)
241213-54 Psychology of Learning
 จิตวิทยาการเรียนรู้
3 (3-0-6)
241214-54 Psychology of Personality
 จิตวิทยาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
241271-54 Mental Health
 สุขภาพจิต
3 (3-0-6)
241321-54 Statistical Methods for Psychology
 วิธีสถิติสำหรับจิตวิทยา
3 (3-0-6)
241322-54 Psychological Testing
 การทดสอบทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
241341-54 Introduction to Counseling Psychology
 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
241422-54 Research Methods for Psychology
 วิธีวิจัยสำหรับจิตวิทยา
3 (3-0-6)
241423-54 Statistical Package for Psychology
 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับจิตวิทยา
3 (1-4-4)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะกลุ่ม 51 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 51
 2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะกลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การหน่วยกิตต่ำสุด : 51
 2.2.1.1 วิชาเฉพาะกลุ่มบังคับ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ให้เลือกเรียน 1 วิชาจากวิชา 241454 หรือวิชา 241482หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241251-54 Introduction to Industrial and Organizational Psychology
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น
3 (3-0-6)
241252-54 Personnel Psychology
 จิตวิทยาบุคลากร
3 (3-0-6)
241254-54 Work Motivation
 การจูงใจในการทำงาน
3 (3-0-6)
241351-54 Psychology at Work
 จิตวิทยาการทำงาน
3 (3-0-6)
241352-54 Psychology of Industrial Relations
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมสัมพันธ์
3 (3-0-6)
241353-54 Psychology of Human Resource Development
 จิตวิทยาการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
241452-54 Psychology of Organizational Development
 จิตวิทยาการพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6)
241453-54 Seminar on Industrial and Organizational Psychology
 สัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 (0-6-0)
241454-54 Practicum in Industrial and Organizational Psychology
 การฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
6 (0-30-6)
241482-54 Cooperative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-30-6)

 2.2.1.2 วิชาเฉพาะกลุ่มเลือก 21 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241215-54 Cognitive Psychology
 จิตวิทยาการรู้คิด
3 (3-0-6)
241231-54 Child and Adolescent Psychology
 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
3 (3-0-6)
241232-54 Adult and Aging Psychology
 จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
241253-54 Psychology of Management
 จิตวิทยาการจัดการ
3 (3-0-6)
241264-54 Group Dynamic at Work
 พลวัตกลุ่มการทำงาน
3 (3-0-6)
241281-54 Psychology of Self-Development
 จิตวิทยาการพัฒนาตนเอง
3 (3-0-6)
241282-54 Psychology of Adjustment
 จิตวิทยาการปรับตัว
3 (3-0-6)
241283-54 Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)
241284-54 Thinking and Creativity
 การคิดและความคิดสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
241323-54 Individual Research in Industrial and Organization Psychology
 การวิจัยส่วนบุคคลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
3 (3-0-6)
241354-54 Leadership and Group Effectiveness
 ภาวะผู้นำและประสิทธิผลของกลุ่ม
3 (3-0-6)
241355-54 Organization Behavior Modification
 การปรับพฤติกรรมในองค์การ
3 (3-0-6)
241356-54 Industrial Psychology and Modernization
 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและความทันสมัย
3 (3-0-6)
241357-54 Psychology of Career Planning and Information Service
 จิตวิทยาการวางแผนอาชีพและบริการสนเทศ
3 (3-0-6)
241358-54 Psychology of Problem Solving and Decision Making
 จิตวิทยาการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
241359-54 Psychology of Bargaining and Interest Groups
 จิตวิทยาการเจรจาต่อรองและกลุ่มผลประโยชน์
3 (3-0-6)
241361-54 Attitude and Opinion
 เจตคติและความคิดเห็น
3 (3-0-6)
241373-54 Stress Management
 การจัดการความเครียด
3 (3-0-6)
241381-54 Health Psychology
 จิตวิทยาสุขภาพ
3 (3-0-6)
241382-54 Environmental Psychology
 จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
241383-54 Consumer and Advertising Psychology
 จิตวิทยาผู้บริโภคและการโฆษณา
3 (3-0-6)
241385-54 Psychology of Communication and Persuasion
 จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง
3 (3-0-6)
241411-54 Systems and Theories in Psychology
 ระบบและทฤษฏีทางจิตวิทยา
3 (3-0-6)
241421-54 Psychological Testing in Organization
 การทดสอบทางจิตวิทยาในองค์การ
3 (3-0-6)
241441-54 Psychology of Career Counseling
 จิตวิทยาการปรึกษาทางอาชีพ
3 (3-0-6)
241451-54 Psychology of Organization Effectiveness
 จิตวิทยาประสิทธิผลองค์การ
3 (3-0-6)
241455-54 Psychology of Conflict Management
 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
241481-54 Moral Psychology
 จิตวิทยาจริยธรรม
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29