เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : กลุ่มวิชาการโฆษณา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต - ป.ตรี 4 ปี (49)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 31
 1.1 วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-49 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-49 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-49 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
222104-49 English IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222209-49 Writing for Careers
 การเขียนเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2 วิชาภาษาไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 1.3 วิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
310101-49 Information and Communication Technology
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2-2-5)

 1.4 วิชาทางด้านมนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
601101-49 Art and Culture
 ศิลปะและวัฒนธรรม
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาทางด้านสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
215101-49 Integrated Social Sciences
 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)

 1.6 วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700101-49 Effects of Environment and Social Network on Health and Safety
 สังคมสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพและความปลอดภัย
1 (1-0-2)
851110-49 Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.7 วิชาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
301101-49 Natural Resources and Environment Management
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 98
 2.1 วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 41
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201111-49 Principles of Communication Arts
 หลักนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
201112-49 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
201113-49 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
201114-49 Human Thinking System
 ระบบการคิดของมนุษย์
2 (2-0-4)
201115-49 Aesthetic in Communication Arts
 สุนทรียศาสตร์ในงานนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
201211-49 Mass Communication Theories
 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
201221-49 Interpretation of Current Affairs
 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
2 (2-0-4)
201222-49 Media Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อ
2 (2-0-4)
201241-49 Computer for Communication Arts I
 คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
2 (1-2-3)
201242-49 Computer for Communication Arts II
 คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
2 (1-2-3)
201243-49 Introduction to Photography
 การถ่ายภาพเบื้องต้น
2 (1-2-3)
201351-49 Research Methodology in Communication Arts
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
201381-49 Laws and Ethics of Mass Media
 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
201451-49 Internship
 การฝึกงาน
1 (1-0-40)
202111-49 Introduction to Public Relations
 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
203111-49 Introduction to Speech Communication
 วาทวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
204111-49 Introduction to Advertising
 การโฆษณาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
205111-49 Introduction to Radio and Television Broadcasting
 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
206111-49 Introduction to Journalism
 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
207111-49 Introduction to Film
 ภาพยนตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)

 2.2 วิชาเฉพาะกลุ่มหน่วยกิตต่ำสุด : 42
 2.2.1 กลุ่มที่ 3 การโฆษณาหน่วยกิตต่ำสุด : 42
 2.2.1.1 วิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
204211-49 Principle of Marketing for Non-Marketers
 หลักการตลาดสำหรับบุคคลทั่วไป
3 (3-0-6)
204321-49 Advertising Copy Writing
 การเขียนบทโฆษณา
2 (2-0-4)
204351-49 Advertising Research
 การวิจัยการโฆษณา
3 (1-4-4)
204361-49 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
2 (2-0-4)
204362-49 Advertising Creative Strategy
 กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา
3 (3-0-6)
204463-49 Advertising Media Planning
 การวางแผนสื่อโฆษณา
2 (2-0-4)
204464-49 Advertising Campaign Planning
 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา
3 (3-0-6)
204465-49 Advertising Management
 การบริหารงานโฆษณา
3 (3-0-6)

 2.2.1.2 วิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201116-49 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
201117-49 Critical Thinking
 การคิดเชิงวิพากษ์
2 (2-0-4)
202425-49 Marketing Public Relations
 การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
2 (2-0-4)
202461-49 Integrated Marketing Communication
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
203212-49 Persuasive Communication
 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
2 (2-0-4)
203362-49 Personality and Manners
 บุคลิกภาพและมารยาท
2 (2-0-4)
204322-49 Advanced Copy Writing
 การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง
2 (2-0-4)
204366-49 Principle of Design
 หลักการออกแบบ
2 (1-2-3)
204367-49 Printed Advertising Design and Production
 การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์
2 (1-2-3)
204368-49 Television Advertising Design and Production
 การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์
2 (1-2-3)
204369-49 Presentation Techniques for Advertising Business
 เทคนิคการนำเสนองานสำหรับธุรกิจโฆษณา
2 (2-0-4)
204371-49 Photography for Advertising
 การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
3 (2-2-5)
204372-49 On-line marketing
 การตลาดผ่านสื่อออนไลน์
3 (2-2-5)
204373-49 Event Marketing and Sponsorship
 การจัดกิจกรรมการตลาด และผู้อุปถัมภ์
2 (2-0-4)
204381-49 Advertising and Society
 การโฆษณาและสังคม
2 (2-0-4)
204392-49 Portfolio
 การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
2 (1-2-3)
204451-49 Seminar in Advertising
 สัมมนาการโฆษณา
3 (3-0-6)
204474-49 International Advertising
 การโฆษณานานาชาติ
2 (2-0-4)
204475-49 Selected Topics for Advertising
 เรื่องคัดเฉพาะสำหรับการโฆษณา
3 (3-0-6)
204491-49 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
2 (2-0-4)

 2.3 หมวดวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29