เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นศ.บ. กลุ่มวิชาภาพยนตร์และโทรทัศน์ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
999044-54 English Listening and Speaking for Careers
 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
999045-54 English Reading for Careers
 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
999046-54 English Writing for Careers
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
999047-54 English for Job Application
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
262121-54 Humans and Culture
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
414101-54 Group Dynamics and Leadership
 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
306106-54 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ) จำนวน 5 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่ม 1) วิชาบังคับ ให้เรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 น. จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียนจำนวน 4 น. จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107101-54 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
257102-54 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
265127-54 Reality and Meaning of Life
 ความจริงและความหมายของชีวิต
2 (2-0-4)
402404-54 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
414202-54 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
731101-54 Life Skills and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน) จำนวนไม่น้อยกว่า 40 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201111-54 Principles of Communication Arts
 หลักนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
201112-54 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
201113-54 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
201114-54 Human Thinking System
 ระบบการคิดของมนุษย์
2 (2-0-4)
201115-54 Art of Living
 ศิลปะในการดำรงชีวิต
1 (1-0-2)
201211-54 Mass Communication Theories
 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
201222-54 Media Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อ
2 (2-0-4)
201241-54 Computer for Communication Arts
 คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
201242-54 New Media for Communication Arts
 สื่อใหม่ในนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
201243-54 Introduction to Photography
 การถ่ายภาพเบื้องต้น
2 (1-2-3)
201351-54 Research Methodology in Communication Arts
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
201381-54 Laws and Ethics of Mass Media
 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
201451-54 Internship
 การฝึกงาน
1 (0-3-1)
202111-54 Introduction to Public Relations
 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
203111-54 Introduction to Speech Communication
 วาทวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
204111-54 Introduction to Advertising and Marketing Communication
 การโฆษณา และสื่อสารการตลาดเบื้องต้น
2 (2-0-4)
205111-54 Introduction to Radio and Television Broadcasting
 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
206111-54 Introduction to Journalism
 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
207111-54 Introduction to Film
 ภาพยนตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะกลุ่ม (ใหเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 42 น).หน่วยกิตต่ำสุด : 42
 2.2.1 เอกบังคับ กลุ่มที่ 1 ภาพยนตร์และโทรทัศน์ 21 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
205221-54 Theory and Principles of Film
 ทฤษฎีและหลักการภาพยนตร์
3 (3-0-6)
205222-54 Film Aesthetics
 สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์
3 (3-0-6)
205321-54 Script Writing for Film and Television
 การเขียนบทภาพยนตร์และโทรทัศน์
3 (3-0-6)
205361-54 Film Production
 การผลิตภาพยนตร์
3 (2-2-5)
205362-54 Television Program Production
 การผลิตรายการโทรทัศน์
3 (2-2-5)
205363-54 Advanced Film and Television Program Production
 การผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
205421-54 Seminar in Film and Television and Society
 สัมมนาภาพยนตร์และโทรทัศน์กับสังคม
3 (3-0-6)

 2.2.2 เอกเลือก กลุ่ม 1 ภาพยตร์และโทรทัศน์ 21 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
203212-54 Persuasive Communication
 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
2 (2-0-4)
203361-54 Principle of Acting
 หลักการแสดง
3 (2-2-5)
203363-54 Announcers and Master of Ceremonies
 ผู้ประกาศและพิธีกร
3 (3-0-6)
203366-54 Advanced Acting
 การแสดงขั้นสูง
3 (3-0-6)
204222-54 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
205223-54 Thai and Asia Pacific Films
 ภาพยนตร์ไทยและเอเชียแปซิฟิก
2 (2-0-4)
205224-54 International Films
 ภาพยนตร์นานาชาติ
2 (2-0-4)
205225-54 Public Broadcasting Service
 วิทยุโทรทัศน์เพื่อสาธารณะ
3 (3-0-6)
205226-54 Visual Media and Media literacy
 สื่อด้านภาพและการรู้เท่าทันสื่อ
3 (3-0-6)
205322-54 Media Reformation and Audiences
 การปฏิรูปสื่อและผู้รับสื่อ
2 (2-0-4)
205323-54 Edutainment Studies
 สื่อสาระบันเทิง
2 (2-0-4)
205324-54 Thai Drama and Cultural and Economic Context
 ละครไทยและบริบททางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
205325-54 Thainess and Orientalism on Films
 ความเป็นไทยและความเป็นตะวันออกในภาพยนตร์
2 (2-0-4)
205326-54 Arts and Music for Communications
 ศิลปะและดนตรีสำหรับการสื่อสาร
2 (2-0-4)
205327-54 Alternative Films
 ภาพยนตร์นอกกระแส
2 (1-2-3)
205341-54 Graphic and Animation for Mass Communication
 กราฟฟิคและอนิเมชั่นเพื่องานสื่อสารมวลชน
3 (1-4-4)
205342-54 Web Cast Production
 การผลิตเว็บไซต์เพื่อการกระจายภาพและเสียง
3 (2-2-5)
205364-54 Thai Film Business Administration and Management
 การบริหารงานและการจัดการธุรกิจภาพยนตร์ไทย
2 (2-0-4)
205365-54 Business Administration and Management for Broadcasting
 การบริหารงานและการจัดการธุรกิจด้านวิทยุและโทรทัศน์
2 (2-0-4)
205366-54 Directing for Film and Television
 การกำกับการแสดงในงานภาพยนตร์และโทรทัศน์
2 (1-2-3)
205367-54 Advanced Photography
 การถ่ายภาพนิ่งขั้นสูง
3 (2-2-5)
205368-54 Cinematographic Directing
 การกำกับภาพ
2 (1-2-3)
205369-54 Television Documentary
 สารคดีโทรทัศน์
3 (2-2-5)
205370-54 Documentary Films
 ภาพยนตร์สารคดี
3 (2-2-5)
205371-54 Advanced Editing and Special Effect
 การตัดต่อลำดับภาพขั้นสูงและการทำเทคนิคพิเศษ
2 (1-2-3)
205422-54 Film and Television Program Criticism
 การวิเคราะห์วิจารณ์งานภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
3 (3-0-6)
205491-54 Individual Project
 การศึกษารายบุคคล
2 (2-0-4)
205492-54 Individual
 การศึกษารายบุคคล 2
2 (1-2-3)
206222-54 Reading and Critical Thinking
 การอ่านและการคิดเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
206326-54 Radio and Television News Reporting and Production
 การผลิตและการรายงานข่าววิทยุและโทรทัศน์
3 (2-2-5)

 2.3 วิชาโท จำนวนไม่น้อยกว่า 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29