เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นศ.บ. กลุ่มวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222207-54 English Listening and Speaking for Careers
 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222208-54 English Reading for Careers
 การอ่านเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222209-54 English Writing for Careers
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222271-54 English for Job Application
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
262121-54 Humans and Culture
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
414101-54 Group Dynamics and Leadership
 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
306106-54 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ) จำนวน 5 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่ม 1) วิชาบังคับ ให้เรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 น. จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียนจำนวน 4 น. จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107101-54 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
257102-54 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
265127-54 Reality and Meaning of Life
 ความจริงและความหมายของชีวิต
2 (2-0-4)
402404-54 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
414202-54 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
731101-54 Life Skills and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน) จำนวนไม่น้อยกว่า 40 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201111-54 Principles of Communication Arts
 หลักนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
201112-54 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
201113-54 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
201114-54 Human Thinking System
 ระบบการคิดของมนุษย์
2 (2-0-4)
201115-54 Art of Living
 ศิลปะในการดำรงชีวิต
1 (1-0-2)
201211-54 Mass Communication Theories
 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
201222-54 Media Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อ
2 (2-0-4)
201241-54 Computer for Communication Arts
 คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
201242-54 New Media for Communication Arts
 สื่อใหม่ในนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
201243-54 Introduction to Photography
 การถ่ายภาพเบื้องต้น
2 (1-2-3)
201351-54 Research Methodology in Communication Arts
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
201381-54 Laws and Ethics of Mass Media
 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
201451-54 Internship
 การฝึกงาน
1 (0-3-1)
202111-54 Introduction to Public Relations
 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
203111-54 Introduction to Speech Communication
 วาทวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
204111-54 Introduction to Advertising and Marketing Communication
 การโฆษณา และสื่อสารการตลาดเบื้องต้น
2 (2-0-4)
205111-54 Introduction to Radio and Television Broadcasting
 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
206111-54 Introduction to Journalism
 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
207111-54 Introduction to Film
 ภาพยนตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะกลุ่ม (ใหเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 42 น).หน่วยกิตต่ำสุด : 42
 2.2.1 เอกบังคับ กลุ่มที่ 1 การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด เรียน 25 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
204261-54 Principle of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
204321-54 Advertising Copy Writing
 การเขียนบทโฆษณา
2 (2-0-4)
204351-54 Advertising and Marketing Communication Research
 การวิจัยการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
3 (1-4-4)
204362-54 Integrated Marketing Communication Concepts and Theories
 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
204363-54 Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
204364-54 Advertising and Marketing Communication Creative Strategy
 กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาและสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204471-54 Marketing Communication Campaign Planning
 การวางแผนรณรงค์เพื่อการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204472-54 Media Planning Strategy for Marketing Communication
 กลยุทธ์การวางแผนสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204473-54 Advertising and Marketing Communication Management
 การบริหารงานโฆษณาและสื่อสารการตลาด
2 (2-0-4)

 2.2.2 เอกเลือก กลุ่ม 1 การโฆษณาและสื่อสารการตลาด เรียน 17 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 17
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201352-54 Statistics for Communication Research
 สถิติสำหรับการวิจัยทางนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
202222-54 Corporate Communication
 การสื่อสารองค์กร
2 (2-0-4)
202425-54 Marketing Public Relations
 การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด
2 (2-0-4)
203212-54 Persuasive Communication
 การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
2 (2-0-4)
203362-54 Personality and Manners
 บุคลิกภาพและมารยาท
2 (2-0-4)
204222-54 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
204223-54 Logical Thinking
 การคิดเชิงตรรกะ
2 (2-0-4)
204324-54 English for Advertising Business
 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโฆษณา
2 (2-0-4)
204365-54 Principle of Design
 หลักการออกแบบ
2 (1-2-3)
204366-54 Printed Advertising Design and Production
 การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์
2 (1-2-3)
204367-54 Television Commercial Design and Production
 การออกแบบและผลิตโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์
2 (1-2-3)
204368-54 Account Management and Presentation Skills in Advertising Business
 การบริหารงานลูกค้าและทักษะการนำเสนองาน
2 (2-0-4)
204369-54 Event Marketing and Sponsorship
 การตลาดเชิงกิจกรรมและการเป็นผู้อุปถัมภ์
2 (2-0-4)
204425-54 Advanced Copy Writing
 การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง
2 (2-0-4)
204441-54 New Media for Advertising Business
 สื่อใหม่เพื่อธุรกิจโฆษณา
2 (2-0-4)
204442-54 Photography for Advertising
 การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
3 (2-2-5)
204452-54 Seminar in Advertising and Marketing Communication
 สัมมนาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204474-54 Customer Experience Management
 การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า
2 (2-0-4)
204475-54 International Advertising
  การโฆษณานานาชาติ
2 (2-0-4)
204476-54 Selected Topics for Advertising and Marketing Communication
 เรื่องคัดเฉพาะสำหรับการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
3 (3-0-6)
204477-54 Brand Management
 การบริหารตราสินค้า
3 (3-0-6)
204481-54 Advertising and Society
 การโฆษณาและสังคม
2 (2-0-4)
204491-54 Portfolio
 การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
2 (1-2-3)
204492-54 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
2 (2-0-4)
205341-54 Graphic and Animation for Mass Communication
 กราฟฟิคและอนิเมชั่นเพื่องานสื่อสารมวลชน
3 (1-4-4)
205363-54 Advanced Film and Television Program Production
 การผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
205367-54 Advanced Photography
 การถ่ายภาพนิ่งขั้นสูง
3 (2-2-5)
205368-54 Cinematographic Directing
 การกำกับภาพ
2 (1-2-3)
205371-54 Advanced Editing and Special Effect
 การตัดต่อลำดับภาพขั้นสูงและการทำเทคนิคพิเศษ
2 (1-2-3)
206322-54 Article Writing
 การเขียนบทความ
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาโท จำนวนไม่น้อยกว่า 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29