เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : นศ.บ. กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222207-54 English Listening and Speaking for Careers
 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222208-54 English Reading for Careers
 การอ่านเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222209-54 English Writing for Careers
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222271-54 English for Job Application
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
262121-54 Humans and Culture
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
414101-54 Group Dynamics and Leadership
 พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
306106-54 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
2 (2-0-4)

 1.5 กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ) จำนวน 5 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่ม 1) วิชาบังคับ ให้เรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 น. จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียนจำนวน 4 น. จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107101-54 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
257102-54 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
265127-54 Reality and Meaning of Life
 ความจริงและความหมายของชีวิต
2 (2-0-4)
402404-54 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
414202-54 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
731101-54 Life Skills and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 97 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 97
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน) จำนวนไม่น้อยกว่า 40 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
201111-54 Principles of Communication Arts
 หลักนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
201112-54 Thai Language for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
201113-54 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
201114-54 Human Thinking System
 ระบบการคิดของมนุษย์
2 (2-0-4)
201115-54 Art of Living
 ศิลปะในการดำรงชีวิต
1 (1-0-2)
201211-54 Mass Communication Theories
 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
2 (2-0-4)
201222-54 Media Literacy
 การรู้เท่าทันสื่อ
2 (2-0-4)
201241-54 Computer for Communication Arts
 คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์
3 (2-2-5)
201242-54 New Media for Communication Arts
 สื่อใหม่ในนิเทศศาสตร์
2 (2-0-4)
201243-54 Introduction to Photography
 การถ่ายภาพเบื้องต้น
2 (1-2-3)
201351-54 Research Methodology in Communication Arts
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
201381-54 Laws and Ethics of Mass Media
 กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
201451-54 Internship
 การฝึกงาน
1 (0-3-1)
202111-54 Introduction to Public Relations
 การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
203111-54 Introduction to Speech Communication
 วาทวิทยาเบื้องต้น
2 (2-0-4)
204111-54 Introduction to Advertising and Marketing Communication
 การโฆษณา และสื่อสารการตลาดเบื้องต้น
2 (2-0-4)
205111-54 Introduction to Radio and Television Broadcasting
 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
206111-54 Introduction to Journalism
 วารสารศาสตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)
207111-54 Introduction to Film
 ภาพยนตร์เบื้องต้น
2 (2-0-4)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะกลุ่ม (ใหเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 42 น).หน่วยกิตต่ำสุด : 42
 2.2.1 เอกบังคับ กลุ่มที่ 1 วารสารศาสตร์ 24 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
206221-54 Basic News Reporting
 หลักการรายงานข่าว
3 (3-0-6)
206222-54 Reading and Critical Thinking
 การอ่านและการคิดเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
206321-54 Advance News Reporting
 การรายงานข่าวขั้นสูง
3 (3-0-6)
206323-54 Creative Writing for Journalism
 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
3 (3-0-6)
206324-54 Newspaper and Magazine Editing
 การบรรณาธิกรณ์หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
3 (2-2-5)
206342-54 Printed Media Design
 การออกแบบจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
206441-54 Electronics Publishing
 สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
206462-54 Journalism Practice
 ฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
3 (1-4-4)

 2.2.2 เอกเลือก กลุ่ม 1 วารสารศาสตร์ 18 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202221-54 Writing for Public Relations
 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
202361-54 Media and Activities for Public Relations
 สื่อและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
3 (3-0-6)
203241-54 Techniques and Technology for Presentation
 เทคนิคและเทคโนโลยีการนำเสนอ
3 (3-0-6)
203424-54 Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
204222-54 Creative Thinking
 การคิดเชิงสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
204362-54 Integrated Marketing Communication Concepts and Theories
 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
204369-54 Event Marketing and Sponsorship
 การตลาดเชิงกิจกรรมและการเป็นผู้อุปถัมภ์
2 (2-0-4)
206322-54 Article Writing
 การเขียนบทความ
3 (3-0-6)
206325-54 News Translation and English News Writing
 การแปลข่าวและการเขียนข่าวเป็นภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
206326-54 Radio and Television News Reporting and Production
 การผลิตและการรายงานข่าววิทยุและโทรทัศน์
3 (2-2-5)
206327-54 Interviewing Techniques in Journalism
 เทคนิคการสัมภาษณ์ในงานวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
206328-54 Interpretation of Current Affairs
 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
3 (3-0-6)
206329-54 Newscaster Performance
 ศิลปะการเป็นผู้ประกาศข่าวและการรายงานข่าวภาคสนาม
3 (2-2-5)
206330-54 New Documentary and Feature Writing
 การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงข่าว
3 (3-0-6)
206331-54 Magazine Article Writing
 การเขียนเพื่องานนิตยสาร
3 (3-0-6)
206341-54 Photography of Journalism
 การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
206343-54 Printing Technology
 เทคโนโลยีทางการพิมพ์
3 (3-0-6)
206344-54 Information Technology for Journalism
 เทคโนโลยีข่าวสารในงานวารสารศาสตร์
3 (3-0-6)
206345-54 Web Design for Journalism
 การออกแบบเว็บไซต์เพื่องานวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
206421-54 Contemporary writing
 งานเขียนร่วมสมัย
3 (2-2-5)
206422-54 Economic Reporting
 การสื่อข่าวเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
206423-54 Sport Reporting
 การสื่อข่าวกีฬา
3 (2-2-5)
206424-54 Science & Environment Reporting
 การสื่อข่าวเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
206425-54 Youth and Women News Reporting
 การสื่อข่าวและรายงานข่าวเด็กเยาวชนและสตรี
3 (2-2-5)
206426-54 Political Communication
 การสื่อสารการเมือง
2 (2-0-4)
206427-54 Mass Communication and Politics
 การสื่อสารมวลชนกับการเมือง
3 (3-0-6)
206428-54 Innovation Communication for Political Development
 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทางการเมือง
3 (3-0-6)
206429-54 Political Information Technology Management
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเมือง
3 (2-2-5)
206430-54 Mass Media Study
 สื่อมวลชนศึกษา
3 (3-0-6)
206431-54 Mass Media Audience Analysis
 การวิเคราะห์ผู้รับสารสื่อมวลชน
3 (3-0-6)
206442-54 Advanced Printed Media Design
 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ขั้นสูง
3 (2-2-5)
206443-54 Electronic Newspaper
 หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-2-5)
206451-54 Journalism Research
 การวิจัยวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
206452-54 Seminar in Journalism
 สัมมนาวารสารศาสตร์
3 (2-2-5)
206461-54 Newspaper and Magazine Management
 การบริหารงานหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
3 (3-0-6)
206463-54 Local Newspaper
 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
3 (2-2-5)
206464-54 Community Printed Media
 สิ่งพิมพ์ชุมชน
3 (3-0-6)
206465-54 Magazine Production
 การผลิตนิตยสาร
3 (2-2-5)
206466-54 Printing Production
 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
206491-54 Individual Study
 การศึกษารายบุคคล
2 (2-0-4)

 2.3 วิชาโท จำนวนไม่น้อยกว่า 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29