เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 54 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222207-54 English Listening and Speaking for Careers
 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
245101-54 Information for Life Long Learning
 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
262213-54 Thai Society and Culture
 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
308150-54 Energy for Life
 พลังงานเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือก จำนวน 5 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 1) บังคับเรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 หน่วยกิต จาก 25 รายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียนจำนวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
402401-54 Training for Professional Development
 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
2 (2-0-4)
404306-54 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
423321-54 Design and Creative Presentation
 การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ มี 2 แบบหน่วยกิตต่ำสุด : 88
 2.1 แบบเอกเดี่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : 88
 2.1.1 วิชาเอกพื้นฐาน เอกเดี่ยวกับเอก-โท ใช้เหมือนกัน 21 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
261256-54 Organization Management
 การจัดการองค์การ
3 (3-0-6)
262112-54 Sociological and Anthropological Thoughts
 แนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3 (3-0-6)
263271-54 Concept of Social Service
 แนวคิดการบริการสังคม
3 (3-0-6)
263273-54 Principles of Quality of Service
 หลักคุณภาพการบริการ
3 (3-0-6)
263371-54 Community Welfare and Social Welfare
 สวัสดิการชุมชนและสังคม
3 (3-0-6)
263372-54 Social Service Policies
 นโยบายการบริการสังคม
3 (3-0-6)
263373-54 Project Management
 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)

 2.1.2 วิชาเอกบังคับ เอกเดี่ยวกับเอกโทใช้เหมือนกัน 37 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 37
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
261213-54 Social Marketing
 การตลาดทางสังคม
3 (3-0-6)
261252-54 Community Study
 การศึกษาชุมชน
3 (3-0-6)
261253-54 Local Administration
 การบริหารท้องถิ่น
3 (3-0-6)
261254-54 Conflict Management
 การจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
261257-54 Volunteer Spirit for Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
261333-54 Basic concept of Family,Childhood and juvenile in Development
 แนวคิดพื้นฐานว่าด้วยการพัฒนาครอบครัว เด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
262312-54 Social Impact Assessment
 การประเมินผลกระทบทางสังคม
3 (3-0-6)
262341-54 Research Methods in Social Sciences
 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
263272-54 Fundamental Concept of Social Work
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
3 (3-0-6)
263274-54 Human Right and Social Fairness
 สิทธิมนุษยชนกับความเป็นธรรมในสังคม
3 (3-0-6)
263333-54 Disability Study
 ผู้พิการศึกษา
3 (3-0-6)
263374-54 Social Services Freelancer
 งานบริการสังคมอิสระ
1 (0-0-8)
263375-54 Livable Cities
 เมืองน่าอยู่
3 (3-0-6)

 2.1.3 วิชาเอกเลือก เรียนเหมือนกัน เอกเดี่ยวเรียน 30 น. เอก-โท เรียน 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
261123-54 Thinking Methods for Administration and Development
 วิธีการคิดเพื่อการบริหารและการพัฒนา
3 (3-0-6)
261231-54 Population and Sustainable Development
 ประชากรกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
261232-54 Sex Education and Development
 เพศศึกษากับการพัฒนา
3 (3-0-6)
261233-54 Gender in Society
 บทบาทชายหญิงในสังคม
3 (3-0-6)
261255-54 Integrated Environmental Management
 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน
3 (3-0-6)
261258-54 Economics, Politics for Development
 เศรษฐกิจการเมืองเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
261261-54 Information Systems for Society Management
 ระบบสารสนเทศในการจัดการสังคม
3 (3-0-6)
261311-54 Social Network Analysis
 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม
3 (3-0-6)
261331-54 Housing Planning
 การวางแผนเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย
3 (3-0-6)
261353-54  Leaderships and Ethics in Organization
 ภาวะผู้นำและจริยธรรมในองค์การ
3 (3-0-6)
261354-54 Folk Business and Development
 ธุรกิจพื้นบ้านกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
261355-54 Land Use Planning and Land Development
 การวางแผนการใช้ที่ดินและการพัฒนาที่ดิน
3 (3-0-6)
261442-54 The Application of Statistical Package in Social Sciences
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในด้านสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
262214-54 Public Sociology
 สังคมวิทยาสาธารณะ
3 (3-0-6)
262221-54 Knowledge Management for Development
 การจัดการความรู้ในงานพัฒนา
3 (3-0-6)
262223-54 Local Wisdom for Development
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
262317-54 Contemporary Social Problems
 ปัญหาสังคมร่วมสมัย
3 (3-0-6)
262342-54 Qualitative Research Method
 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (3-0-6)
263275-54 Crisis Management
 การจัดการกับภาวะวิกฤต
3 (3-0-6)
263376-54 Pattaya Study
 พัทยาศึกษา
3 (3-0-6)

 2.2 แบบเอก-โทหน่วยกิตต่ำสุด : 88
 2.2.1 วิชาเอกพื้นฐาน ใช้ตัวเดียวกับเอกเดี่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : 21
 2.2.2 วิชาเอกบังคับ ใช้ตัวเดียวกับเอกเดี่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : 37
 2.2.3 วิชาเอกเลือก ใช้ตัวเดียวกับเอกเดี่ยวแต่เรียนแค่ 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.2.4 วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29