เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้เรียน 2 วิชา 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.2 วิชาภาษาอื่น ๆ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
228101-54 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
250105-54 Humans and Civilization
 มนุษย์กับอารยธรรม
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241101-54 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
308150-54 Energy for Life
 พลังงานเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)หน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มวิชาเลือก ให้เรียน 5 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1.1 กลุ่มเสริมสุขภาพ บังคับให้เรียน 1 วิชา จำนวน 1 น. จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.1.2 ให้เลือกเรียน จำนวน 4 น. ดังรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107101-54 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
107103-54 Tobacco, Alcohol and Health
 ยาสูบ แอลกอฮอล์ กับสุขภาพ
2 (2-0-4)
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
107105-54 Family Management
 การจัดการครอบครัว
2 (2-0-4)
107106-54 First Aid and Basic Life Support
 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
2 (1-2-3)
107107-54 Health and Beauty
 สุขภาพและความงาม
2 (2-0-4)
107108-54 Art of Working for Happiness
 ศิลปะการทำงานอาชีพอย่างเป็นสุข
2 (2-0-4)
241102-54 Personality and Self Development
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
2 (2-0-4)
245107-54 Information Literacy in the Digital Age
 ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล
2 (2-0-4)
245108-54 Knowledge Management for Sustainable Learning
 การจัดการความรู้สำหรับการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
2 (2-0-4)
245109-54 Information for Wisdom Development
 สารสนเทศเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญา
2 (2-0-4)
250108-54 Thai Wisdom Heritage
 มรดกทางภูมิปัญญาไทย
2 (2-0-4)
250109-54 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
257102-54 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
265108-54 Man and Religions
 มนุษย์กับศาสนา
2 (2-0-4)
265127-54 Reality and Meaning of Life
 ความจริงและความหมายของชีวิต
2 (2-0-4)
265503-54 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
311191-54 Food Scholar
 รู้รอบเรื่องอาหาร
2 (2-0-4)
402401-54 Training for Professional Development
 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
2 (2-0-4)
402402-54 Life Style and Multi Cultural Learning
 รูปแบบชีวิตและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
402403-54 Sufficiency Economy and Social Development
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
402404-54 Volunteer Spirit for Social Development
 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
402405-54 Creative Thinking for Society
 การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
2 (2-0-4)
404211-54 Lateral Thinking Skills
 ทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (2-0-4)
404306-54 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
414202-54 Emotion and Stress Management
 อารมณ์และการจัดการความเครียด
2 (2-0-4)
423104-54 Educational Technology Equipment Operation
 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา
2 (2-0-4)
423321-54 Design and Creative Presentation
 การออกแบบและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
430312-54 Quality Management in Educational Organizations
 การบริหารคุณภาพในองค์การทางการศึกษา
2 (2-0-4)
430314-54 Learning Organization Management
 การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้
2 (2-0-4)
441110-54 Physical Education and Recreation for Fitness Promotion
 พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ
2 (1-2-3)
700110-54 Health, Environment and Safety
 สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
2 (2-0-4)
700111-54 Happiness and Creative Health
 ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
710101-54 Teenagers and Safety
 วัยรุ่นกับความปลอดภัย
2 (2-0-4)
731101-54 Life Skills and Adolescent Health
 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)

 2 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 102
 2.1 วิชาเอกไม่น้อยกว่า 87 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 87
 2.1.1 วิชาเอกบังคับพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส และผู้มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส ให้เรียน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 2.1.1.1 วิชาเอกบังคับสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสต้องเรียนรายวิชา 226101และ226102 จำนวน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
226101-54 Basic French I
 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)
226102-54 Basic French II
 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)

 2.1.1.2 วิชาเอกบังคับสำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสต้องเรียนรายวิชา 226111และ226112 จำนวน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
226111-54 French I
 ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (2-2-5)
226112-54 French II
 ภาษาฝรั่งเศส 2
3 (2-2-5)

 2.2 วิชาเอกบังคับร่วม 66 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 66
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
226103-54 Basic French Reading
 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (3-0-6)
226213-54 French III
 ภาษาฝรั่งเศส 3
3 (2-2-5)
226214-54 French IV
 ภาษาฝรั่งเศส 4
3 (2-2-5)
226221-54 Listening and Speaking in French I
 การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศส 1
3 (2-2-5)
226222-54 Listening and Speaking in French II
 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
3 (2-2-5)
226231-54 Reading and Writing in French I
 การอ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
226232-54 Reading and Writing in French II
 การอ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
3 (3-0-6)
226251-54 Introduction to French linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสขั้นแนะนำ
3 (3-0-6)
226252-54 French Phonetics
 สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
3 (2-2-5)
226315-54 French V
 ภาษาฝรั่งเศส 5
3 (3-0-6)
226316-54 French VI
 ภาษาฝรั่งเศส 6
3 (3-0-6)
226323-54 Discussion and Presentation in French
 ภาษาฝรั่งเศสในการอภิปรายและการนำเสนอ
3 (2-2-5)
226333-54 French Writing
 การเขียนภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
226342-54 Contemporary France
 ฝรั่งเศสร่วมสมัย
3 (3-0-6)
226343-54 French Literature from The Middle Ages to The 17th Century
 วรรณคดีฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยกลางถึงศตวรรษที่ 17
3 (3-0-6)
226344-54 French Literature from The 18th Century to The 20th Century
 วรรณคดีฝรั่งเศสตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ถึงศตวรรษที่ 20
3 (3-0-6)
226352-54 Basic French Translation
 การแปลภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
3 (3-0-6)
226417-54 French VII
 ภาษาฝรั่งเศส 7
3 (3-0-6)
226418-54 French VIII
 ภาษาฝรั่งเศส 8
3 (3-0-6)
226476-54 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
226481-54 Practicum
 การฝึกงาน
3 (0-9-3)
226482-54 Project Writing in French
 โครงงานภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาเอกเลือก 15 น.ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
226334-54 French Summary Writing
 การย่อความภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
226335-54 Paragraph Writing in French
 การเขียนอนุเฉทภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
226336-54 Essay Writing in French
 การเขียนเรียงความภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
226345-54 French Tales and Narratives
 นิทานและเรื่องเล่าภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
226346-54 Selected French Authors
 นักเขียนฝรั่งเศสเฉพาะบุคคล
3 (3-0-6)
226347-54 French for Music
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อคีตศิลป์
3 (3-0-6)
226353-54 French Translation 1
 การแปลภาษาฝรั่งเศส 1
3 (3-0-6)
226361-54 French for tourism Industry
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
226362-54 French for Domestic Tourism
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ
3 (2-2-5)
226363-54 French for Information Technology Communication
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-5)
226454-54 French Translation II
 การแปลภาษาฝรั่งเศส 2
3 (3-0-6)
226464-54 French for Hotel
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
3 (2-2-5)
226465-54 French for Culinary Arts
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับศิลปะการประกอบอาหาร
3 (3-0-6)
226466-54 French for Business
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
226467-54 French for Printed Media
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-2-5)
226468-54 French for Broadcasting Media
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับสื่อวิทยุ โทรทัศน์
3 (2-2-5)
226469-54 French for Airline Business
 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจการบิน
3 (2-2-5)
226471-54 French for Humanities and Social Sciences
 ภาษาฝรั่งเศสด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (2-2-5)
226472-54 French for Health Sciences
 ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-2-5)
226473-54 French for Sciences and Technology
 ภาษาฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
226474-54 Teaching French as a Foreign Language
 การสอนภาษาฝรั่งเศส ในฐานะภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
226475-54 Elaboration of Teaching Materials for French Language
 การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0-6)
226483-54 Cross Cultural Experience
 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
226484-54 Project in French for Tourism
 โครงงานภาษาฝรั่งเศสทางการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
226485-54 Project in Translation
 โครงงานด้านการแปล3
3 (3-0-6)
226486-54 Project in French for Printed Media
 โครงงานภาษาฝรั่งเศสด้านสื่อสิ่งพิมพ์
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 4 วิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29