เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.1.1.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)

 1.1.1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222201-54 English for Humanities and Social Sciences
 ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
222207-54 English Listening and Speaking for Careers
 การฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222208-54 English Reading for Careers
 การอ่านเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222209-54 English Writing for Careers
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3-0-6)
222271-54 English for Job Application
 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน
3 (3-0-6)
222272-54 English for Standard Tests
 ภาษาอังกฤษสำหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
222273-54 English Grammar and Structure
 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
222274-54 Spanish for Communication
 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
222275-54 Russian for Communication
 ภาษารัสเซียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
222276-54 German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
222277-54 Portuguese for Communication
 ภาษาโปรตุเกสเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
226104-54 French for Communication I
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
226105-54 French for Communication II
 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
228101-54 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
228202-54 Academic Article and Research Writing
 การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย
3 (3-0-6)
233193-54 Khmer for Communication I
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
233194-54 Khmer for Communication II
 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
233195-54 Vietnamese for Communication I
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
233196-54 Vietnamese for Communication II
 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
233197-54 Indonesian for Communication
 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
234101-54 Korean for Communication I
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
234102-54 Korean for Communication II
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
236101-54 Japanese for Communication I
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
236102-54 Japanese for Communication II
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
265109-54 Integrated Humanities
 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
241101-54 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
302102-54 Mathematics for Daily Life
 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
309101-54 Marine Ecology and Ecotourism
 นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)

 1.5 วิชาคอมพิวเตอร์ 3 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 1.6 กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 5
 1.6.1 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มที่ 1) บังคับเรียน 1 รายวิชา จำนวน 1 หน่วยกิต จาก 25 รายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)

 1.6.2 ให้เลือกเรียนจำนวน 4 น. จากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
107101-54 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
107104-54 Mindfulness Cultivation for Wisdom
 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
245107-54 Information Literacy in the Digital Age
 ความรู้และความสามารถด้านสารสนเทศในยุคดิจิทัล
2 (2-0-4)
250109-54 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
257102-54 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
265503-54 Man and Thinking Skills
 มนุษย์กับทักษะการคิด
2 (2-0-4)
404306-54 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
700111-54 Happiness and Creative Health
 ความสุขและสุขภาพสร้างสรรค์
2 (2-0-4)

 2 วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 2.2 วิชาเอกบังคับ 60 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
235111-54 Chinese I
 ภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
235112-54 Chinese II
 ภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
235121-54 Chinese Listening – Speaking I
 การฟัง - พูดภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
235122-54 Chinese Listening – Speaking II
 การฟัง – พูดภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
235213-54 Chinese III
 ภาษาจีน 3
3 (3-0-6)
235214-54 Chinese IV
 ภาษาจีน 4
3 (3-0-6)
235223-54 Chinese Listening – Speaking III
 การฟัง – พูดภาษาจีน 3
3 (3-0-6)
235224-54 Chinese Listening – Speaking IV
 การฟัง – พูดภาษาจีน 4
3 (3-0-6)
235231-54 Chinese Reading I
 การอ่านภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
235232-54 Chinese Reading II
 การอ่านภาษาจีน 2
3 (3-0-6)
235241-54 Chinese Writing
 การเขียนภาษาจีน
3 (3-0-6)
235262-54 Chinese Structure
 โครงสร้างภาษาจีน
3 (3-0-6)
235315-54 Chinese V
 ภาษาจีน 5
3 (3-0-6)
235316-54 Chinese VI
 ภาษาจีน 6
3 (3-0-6)
235325-54 Chinese communication for Careers I
 การสื่อสารภาษาจีนเชิงวิชาชีพ 1
3 (3-0-6)
235326-54 Chinese Communication for Careers II
 การสื่อสารภาษาจีนเชิงวิชาชีพ 2
3 (3-0-6)
235333-54 Chinese Newspaper Reading
 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
3 (3-0-6)
235342-54 Integrated Writing
 การเขียนเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
235351-54 Chinese Translation I
 การแปลภาษาจีน 1
3 (3-0-6)
235452-54 Chinese Translation II
 การแปลภาษาจีน 2
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาเอกเลือก 36 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
235261-54 Chinese Linguistics
 ภาษาศาสตร์ภาษาจีน
3 (3-0-6)
235281-54 Chinese Arts
 ศิลปะจีน
1 (0-2-3)
235327-54 Diction and Speech
 วาทการ
3 (3-0-6)
235371-54 Chinese Folklore
 นิทานพื้นบ้านจีน
3 (3-0-6)
235372-54 Chinese Literary Works
 วรรณกรรมจีน
3 (3-0-6)
235381-54 Chinese Culture
 วัฒนธรรมจีน
3 (3-0-6)
235382-54 China Today
 จีนปัจจุบัน
3 (3-0-6)
235427-54 Chinese Communication for Careers III
 การสื่อสารภาษาจีนเชิงวิชาชีพ 3
3 (3-0-6)
235443-54 Chinese Writing for Business
 การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
235453-54 Chinese Interpretation
 การแปลภาษาจีนแบบล่าม
3 (3-0-6)
235454-54 Chinese for Hotel Business
 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม
3 (3-0-6)
235455-54 Chinese for Tour Guides
 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์
3 (3-0-6)
235456-54 Chinese for Mass Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
235463-54 Teaching Chinese as a Foreign Language
 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
3 (3-0-6)
235464-54 Classical Chinese
 ภาษาจีนโบราณ
3 (3-0-6)
235473-54 Chinese Short Stories
 เรื่องสั้นจีน
3 (3-0-6)
235474-54 Classical Chinese Literature
 วรรณคดีจีนโบราณ
3 (3-0-6)
235483-54 Evolution of the Chinese Characters
 วิวัฒนาการอักษรจีน
3 (3-0-6)
235484-54 Seminar on Chinese
 สัมมนาภาษาจีน
3 (3-0-6)
235485-54 Chinese History
 ประวัติศาสตร์จีน
3 (3-0-6)
235486-54 Trade Culture of Chinese and Thai
 วัฒนธรรมการค้าไทยจีน
3 (3-0-6)
235487-54 Cross Cultural Experience
 ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
235488-54 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (3-0-6)
235489-54 Chinese Culture Self Experience
 วัฒนธรรมจีนจากประสบการณ์ตรง
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 น.หน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29