เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.บ. ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ)

 1 โครงสร้างหลักสูตร พยาบาลศาสตร์ 2564หน่วยกิตต่ำสุด : 136
 2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 2.1 -กลุ่มวิชาทักษะหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89510064-64 Wisdom of BUU
 ภูมิบูรพา
3 (2-2-5)
89510264-64 Happiness and Values of Life
 ความสุขและคุณค่าชีวิต
2 (1-2-3)
89510464-64 Food for Health
 อาหารเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
89510564-64 Psychological Well-being Management
 การบริหารสุขภาวะทางจิต
2 (1-2-3)

 2.2 -กลุ่มวิชาพลเมืองไทยหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89520064-64 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN, and the World
 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก
2 (1-2-3)
89520264-64 Thinking Process for Understanding Oneself and Others
 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น
2 (1-2-3)
89520564-64 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (2-2-5)
89520664-64 Experiential English
 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง
3 (2-2-5)
89520864-64 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society
 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย
2 (1-2-3)

 2.3 -กลุ่มวิชาส่งเสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคตหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
89530064-64 Opportunities and Challenges for Future Careers
 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต
2 (2-0-4)
89530164-64 Digital Skill
 ทักษะดิจิทัล
2 (2-0-4)
89531064-64 Creativity and Innovation for Social Development
 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
89539864-64 Transforming Thailand through Innovation and Technology
 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 (0-0-9)

 3 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 3.1 วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)หน่วยกิตต่ำสุด : 20
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10710164-64 Psychology for Nursing
 จิตวิทยาสำหรับการพยาบาล
1 (1-0-2)
10720464-64 Pathophysiology for Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล
2 (2-0-4)
10720564-64 Diet Therapy for Nursing
 โภชนบำบัดสำหรับพยาบาล
1 (1-0-2)
10730864-64 Research Innovation and Informatic Nursing
 การวิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
30510164-64 Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2 (1-2-3)
31620264-64 Biochemistry for Health Science
 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (2-0-4)
68010364-64 Basic Human Anatomy
 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
2 (2-0-4)
68010464-64 Basis Human Anatomy Laboratory
 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
1 (0-3-1)
68010764-64 Human Physiology for Health Sciences
 สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (2-3-4)
79223564-64 Principle of Pharmacology
 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 3.2 วิชาเอก (กลุ่มวิชาชีพ)หน่วยกิตต่ำสุด : 80
 3.2.1 รายวิชาทฤษฎีหน่วยกิตต่ำสุด : 44
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10120164-64 Community Nursing 1
 การพยาบาลชุมชน 1
2 (2-0-4)
10130364-64 Community Nursing 2
 การพยาบาลชุมชน 2
1 (1-0-2)
10140564-64 Community Nursing 3
 การพยาบาลชุมชน 3
2 (2-0-4)
10230164-64 Maternity Nursing and Midwifery 1
 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
3 (3-0-6)
10230264-64 Maternity Nursing and Midwifery 2
 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
3 (3-0-6)
10320164-64 Adult Nursing 1
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2 (2-0-4)
10330264-64 Adult Nursing 2
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2 (2-0-4)
10330364-64 Adult Nursing 3
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3
2 (2-0-4)
10420164-64 Nursing Profession and Nursing Ethical
 วิชาชีพและจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล
1 (1-0-2)
10430264-64 Nursing Management
 การจัดการทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
10440364-64 Legal and Ethical Issues in Nursing
 ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
10530164-64 Gerontological Nursing
 การพยาบาลผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
10620164-64 Mental Health and Psychiatric Nursing 1
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
1 (1-0-2)
10630264-64 Mental Health and Psychiatric Nursing 2
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2 (2-0-4)
10630364-64 Mental Health and Psychiatric Nursing 3
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3
2 (2-0-4)
10710264-64 Basic Concepts and Theories in Nursing
 มโนทัศน์พื้นฐานและทฤษฎีทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
10720364-64 Nursing Process and Health Assessment
 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ
2 (1-2-3)
10720664-64 Fundamental Nursing 1
 การพยาบาลพื้นฐาน 1
2 (1-2-3)
10720764-64 Fundamental Nursing 2
 การพยาบาลพื้นฐาน 2
3 (1-4-4)
10820164-64 Nursing Care for Child and Adolescent Health 1
 การพยาบาลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 1
1 (1-0-2)
10820364-64 Nursing Care for Child and Adolescent Health 2
 การพยาบาลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 2
3 (3-0-6)

 3.2.2 รายวิชาปฏิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
10120264-64 Practicum of Community Nursing 1
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
2 (0-6-2)
10140464-64 Practicum of Community Nursing 2
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
2 (0-6-2)
10140664-64 Practicum of Community Nursing 3
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3
2 (0-6-2)
10230364-64 Practicum of Maternity Nursing and Midwifery 1
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
4 (0-12-4)
10240464-64 Practicum of Maternity Nursing and Midwifery 2
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
3 (0-9-3)
10330464-64 Practicum of Adult Nursing 1
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 (0-9-3)
10340564-64 Practicum of Adult Nursing 2
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (0-9-3)
10440464-64 Practicum of Nursing Management
 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
3 (0-9-3)
10530264-64 Practicum of Gerontological Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (0-6-2)
10640464-64 Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing 1
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (0-6-2)
10640564-64 Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing 2
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2 (0-6-2)
10720964-64 Practicum of Fundamental Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2 (0-6-2)
10741064-64 Practicum of Elective
 ปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
2 (0-6-2)
10820264-64 Practicum of Nursing Care for Child and Adolescent Health 1
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 1
1 (0-3-1)
10830464-64 Practicum of Nursing Care for Child and Adolescent Health 2
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 2
3 (0-9-3)

 4 หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 5 11/06/2564หน่วยกิตต่ำสุด : -
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29