เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 2561 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ

 1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 2561หน่วยกิตต่ำสุด : 122
 2 โครงสร้างหลักสูตร (ใช้ 2561)หน่วยกิตต่ำสุด : 122
 3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 3.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 3.1.1 -ภาษาอังกฤษบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
95110159-59 English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)GD
95110259-59 English for Advanced Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)GD
95110359-59 English Academic Writing
 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0-6)GD

 3.1.2 -ภาษาอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
95110559-59 Thai for Everyday Use
 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)GD
95116659-59 Chinese for Everyday Use
 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)GD

 3.2 กลุ่มอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
95115859-59 Self Defense
 การป้องกันตัว
1 (0-2-1)GD
95121759-59 Marine Evironment and Ecotourism
 สิ่งแวดล้อมทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2 (2-0-4)GD

 3.3 กลุ่มวิชาทักษาะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
95111859-59 Contemporary Asian Cultures
 วัฒนธรรมเอเชียร่วมสมัย
3 (3-0-6)GD
95114759-59 Leadership in the 21st Century
 ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)GD

 3.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
95114459-59 Critical Perspectives on Digital Society
 มุมมองที่สำคัญในสังคมดิจิตอล
3 (3-0-6)GD
95114559-59 Critical Thinking, Problem Solving, and Complex Analysis
 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)GD

 3.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
95113059-59 Ethical Information Technology in Knowledge-based Society
 จรรยาบรรณสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)GD

 4 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 86
 4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
11310161-61 Nutrition for Nursing
 โภชนศาสตร์สำหรับการพยาบาล
1 (1-0-2)GD
11310261-61 Psychology for Nursing
 จิตวิทยาสำหรับการพยาบาล
1 (1-0-2)GD
11320361-61 Pathophysiology for Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
30510161-61 Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-2-5)GD
31620261-61 Biochemistry for Health Science
 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (2-0-4)GD
68010161-61 Basic Human Anatomy
 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
2 (2-0-4)GD
68010261-61 Basic Human Anatomy Laboratory
 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
1 (0-2-1)GD
68011261-61 Basic Human Physiology for Nursing
 สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐานสำหรับการพยาบาล
3 (2-2-5)GD
79223561-61 Principle of Pharmacology
 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)GD

 4.2 หมวดวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 68
 4.2.1 กลุ่มรายวิชาทฤษฎีหน่วยกิตต่ำสุด : 32
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
11320461-61 Nursing Theories and Concepts
 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
11320561-61 Fundamental Nursing I
 การพยาบาลพื้นฐาน 1
3 (2-2-5)GD
11320661-61 Fundamental Nursing II
 การพยาบาลพื้นฐาน 2
3 (2-2-5)GD
11320761-61 Nursing Care for Adults and Elderly with Acute and Critical Illness
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต
2 (2-0-4)GD
11320861-61 Community Nursing
 การพยาบาลชุมชน
2 (2-0-4)GD
11320961-61 Nursing and Midwifery Care for Healthy Maternity and Newborn
 การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ
3 (3-0-6)GD
11331261-61 Basic Medical Care
 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น
1 (1-0-2)GD
11331361-61 Nursing Care for Children and Adolescents
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3 (3-0-6)GD
11331461-61 Nursing Administration
 การบริหารการพยาบาล
1 (1-0-2)GD
11331561-61 Nursing and Midwifery Care for Maternity and Newborn in High Risk Health Condition
 การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพเสี่ยงสูง
3 (3-0-6)GD
11331861-61 Mental Health and Psychiatric Nursing
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3 (3-0-6)GD
11331961-61 Nursing Care for Adults and Elderly with Chronic Illness and End of Life
 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต
2 (2-0-4)GD
11342661-61 Ethics, Law and Professional Nursing
 จริยธรรม กฎหมาย และวิชาชีพการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
11342761-61 Nursing Research and Information
 การวิจัยและสารสนเทศทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD

 4.2.2 กลุ่มรายวิชาปฎิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
11321061-61 Practicum of Community Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
2 (0-6-4)GD
11321161-61 Practicum of Fundamental Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
3 (0-9-6)GD
11331661-61 Practicum of Nursing Care for Adult and Elderly with Acute and Critical Illness
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต
3 (0-9-6)GD
11331761-61 Practicum of Nursing Care for Well Children and Adolescents
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ
2 (0-6-4)GD
11332061-61 Practicum of Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
3 (0-9-6)GD
11332161-61 Practicum of Basic Medical Care
 ปฏิบัติการการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น
3 (0-9-6)GD
11332261-61 Practicum of Nursing and Midwifery Care for Healthy Maternity and Newborn
 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ
3 (0-9-6)GD
11342361-61 Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
2 (0-6-4)GD
11342461-61 Practicum of Nursing and Midwifery Care for Maternity and Newborn in High Risk Health Condition
 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพเสี่ยงสูง
4 (0-12-8)GD
11342561-61 Practicum of Nursing Care for Adult and Elderly with Chronic Illness and End of Life
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต
4 (0-12-8)GD
11342861-61 Practicum of Community Mental Health and Psychiatric Nursing II
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน
2 (0-6-4)GD
11342961-61 Practicum of Nursing Administration
 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
2 (0-6-4)GD
11343061-61 Practicum of Nursing in Selected Area
 ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่เลือกสรร
3 (0-9-6)GD

 5 วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 6 24-07-2561 (หลักสูตรใหม่ เริ่มใช้ 2561)หน่วยกิตต่ำสุด : -
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29