เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ

 1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 2559หน่วยกิตต่ำสุด : 143
 2 โครงสร้างหลักสูตร (ใช้ 2559)หน่วยกิตต่ำสุด : 143
 3 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 3.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 3.1.1 -ภาษาอังกฤษบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
99910159-59 English for Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)GD
99910259-59 Collegiate English
 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)GD
99920159-59 English Writing for Communication
 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)GD

 3.1.2 -ภาษาอื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
22810159-59 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)GD

 3.2 กลุ่มอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพาหน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
59810259-59 Travel Health
 สุขภาพด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว
2 (1-3-2)GD
85111059-59 Exercise for Quality of Life
 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)GD

 3.3 กลุ่มวิชาทักษาะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหน่วยกิตต่ำสุด : 7หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
25710259-59 Economics of Everyday Life
 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)GD
40430659-59 Contemplative Education for Self Development
 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)GD
87519659-59 Natural Disasters
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3-0-6)GD

 3.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์หน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
42310359-59 Systems Thinking and Problem Analysis
 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
2 (2-0-4)GD
77037959-59 Arts and Creativity
 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)GD

 3.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
24510159-59 Information Skills in Knowledge-Based Society
 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)GD

 4 หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 107หน่วยกิตสูงสุด : -
 4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 28หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10710159-59 Psychology for Nursing
 จิตวิทยาสำหรับการพยาบาล
1 (1-0-2)GD
10720259-59 Pathophysiology for Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล
3 (3-0-6)GD
10720359-59 Nutrition for Nurses
 โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10720459-59 Aesthetic Relationship for Nursing
 สุนทรียสัมพันธ์เพื่อการพยาบาล
2 (2-0-4)SU
10730559-59 Nursing Research and Inquiry
 การวิจัยและการสืบค้นทางการพยาบาล
3 (3-0-6)GD
30510159-59 Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-3-4)GD
30811659-59 Physics for Nursing
 ฟิสิกส์สำหรับการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
31620259-59 Biochemistry for Health Science
 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (2-0-4)GD
68010159-59 Basic Human Anatomy
 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
2 (2-0-4)GD
68010259-59 Basic Human Anatomy Laboratory
 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
1 (0-3-1)GD
68011159-59 Human Physiology for Nursing
 สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับการพยาบาล
4 (3-3-6)GD
79223559-59 Principle of Pharmacology
 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)GD

 4.2 กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 79หน่วยกิตสูงสุด : -
 4.2.1 กลุ่มวิชาชีพ เกรดทุกรายวิชาต้อง >2.00 ไม่อนุญาตให้สำเร็จการศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : -
 4.2.2 -รายวิชาทฤษฎีหน่วยกิตต่ำสุด : 51หน่วยกิตสูงสุด : -GPA ต่ำสุด : 0.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10120159-59 Community Nursing I
 การพยาบาลชุมชน 1
2 (2-0-4)GD
10140259-59 Community Nursing II
 การพยาบาลชุมชน 2
2 (2-0-4)GD
10140359-59 Community Nursing III
 การพยาบาลชุมชน 3
2 (2-0-4)GD
10230159-59 Maternity Nursing and Midwifery I
 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
3 (3-0-6)GD
10230259-59 Maternity Nursing and Midwifery II
 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
3 (3-0-6)GD
10330159-59 Adult Nursing I
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2 (2-0-4)GD
10330259-59 Adult Nursing II
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (3-0-6)GD
10330359-59 Adult Nursing III
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3
3 (3-0-6)GD
10420159-59 Law, Ethics and Professional Nursing I
 กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล 1
1 (1-0-2)GD
10420359-59 Nursing Administration I
 บริหารการพยาบาล 1
1 (1-0-2)GD
10430259-59 Law, Ethics and Professional Nursing II
 กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล 2
2 (2-0-4)GD
10440459-59 Nursing Administration II
 บริหารการพยาบาล 2
2 (2-0-4)GD
10520159-59 Gerontological Nursing
 การพยาบาลผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)GD
10620159-59 Mental Health and Psychiatric Nursing I
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (2-0-4)GD
10630259-59 Mental Health and Psychiatric Nursing II
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2 (2-0-4)GD
10630359-59 Mental Health and Psychiatric Nursing III
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3
2 (2-0-4)GD
10710659-59 Basic Concepts in Nursing
 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10720759-59 Nursing Theory
 ทฤษฎีทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
10720859-59 Fundamental Nursing I
 การพยาบาลพื้นฐาน 1
3 (1-4-4)GD
10720959-59 Fundamental Nursing II
 การพยาบาลพื้นฐาน 2
4 (2-4-6)GD
10820159-59 Nursing Care for well children and adolescents
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ
2 (2-0-4)GD
10830259-59 Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
3 (3-0-6)GD

 4.2.3 -รายวิชาปฎิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 28หน่วยกิตสูงสุด : -GPA ต่ำสุด : 0.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
10120459-59 Practicum of Community Nursing I
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
1 (0-4-1)GD
10140559-59 Practicum of Community Nursing II
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
2 (0-8-2)GD
10140659-59 Practicum of Community Nursing III
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3
2 (0-8-2)GD
10230359-59 Practicum of Maternity Nursing and Midwifery I
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
3 (0-12-3)GD
10240459-59 Practicum of Maternity Nursing and Midwifery II
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
3 (0-12-3)GD
10330459-59 Practicum of Adult Nursing I
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 (0-12-3)GD
10340559-59 Practicum of Adult Nursing II
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2 (0-8-2)GD
10440559-59 Practicum of Nursing Administration
 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
2 (0-8-2)GD
10530259-59 Practicum of Gerontological Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (0-8-2)GD
10640459-59 Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (0-8-2)GD
10640559-59 Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing II
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
1 (0-4-1)GD
10721059-59 Practicum of Fundamental Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2 (0-8-2)GD
10820359-59 Practicum of Nursing Care for Healthy Children and Adolescents
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ
1 (0-4-1)GD
10830459-59 Practicum of Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
2 (0-8-2)GD

 5 วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 6 17-03-2560 ปรับปรุง 2559หน่วยกิตต่ำสุด : -
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29