เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : คณะพยาบาลศาสตร์
 หลักสูตร : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ

 1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 2554หน่วยกิตต่ำสุด : 143
 2. โครงสร้างหลักสูตร (ใช้ 2554)หน่วยกิตต่ำสุด : 143
 3. 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30หน่วยกิตสูงสุด : -
 3.1 กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12หน่วยกิตสูงสุด : -
 3.1.1 -วิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
107202-54 English for Nursing Profession
 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล
3 (3-0-6)GD

 3.1.2 -พื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
222101-54 English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)GD
222102-54 English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)GD
222103-54 English III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)GD

 3.1.3 -อื่นๆหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
228101-54 Thai Language Skills for Communication
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)GD

 3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
241101-54 Psychology for Living and Adjustment
 จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว
3 (3-0-6)GD
423103-54 Fundamental Systems Thinking
 พื้นฐานการคิดเชิงระบบ
3 (3-0-6)GD

 3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
885101-54 Information Technology in Daily Life
 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)GD

 3.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
302101-54 Mathematics in Everyday Life
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)GD
306106-54 Biodiversity and Conservation
 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
2 (2-0-4)GD

 3.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพหน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
107101-54 Holistic Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)GD

 3.6 กลุ่มตรรกะและพัฒนาความคิดหน่วยกิตต่ำสุด : 2หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
404211-54 Lateral Thinking Skills
 ทักษะการคิดนอกกรอบ
2 (2-0-4)GD

 3.7 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาหน่วยกิตต่ำสุด : 1หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
850101-54 Weight Training for Health
 การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850102-54 Walking and Jogging for Health
 การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850103-54 Football for Health
 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850104-54 Basketball for Health
 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850105-54 Volleyball for Health
 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850106-54 Swimming for Health
 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850107-54 Futsal for Health
 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850108-54 Handball for Health
 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850109-54 Badminton for Health
 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850110-54 Tennis for Health
 เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850111-54 Soft Tennis for Health
 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850112-54 Table Tennis for Health
 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850113-54 Muay Thai for Health
 มวยไทยเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850114-54 Krabi Krabong for Health
 กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850115-54 Takraw for Health
 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850116-54 Martial Art for Health
 ศิลปะสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850117-54 Taekwando for Health
 เทควันโดเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850118-54 Bowling for Health
 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850119-54 Petangue for Health
 เปตองเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850120-54 Social Dance for Health
 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850121-54 Aerobic Dance for Health
 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850122-54 Rhythmic Activities for Health
 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850123-54 Yoga for Health
 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850124-54 Woodball for Health
 วู๊ดบอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD
850125-54 Chairball for Health
 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)GD

 4. หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 107หน่วยกิตสูงสุด : -
 4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 28หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
104301-54 Nursing Research and Informatics
 การวิจัยและสารสนเทศทางการพยาบาล
3 (2-2-5)GD
107211-54 Pathophysiology for Nursing
 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล
3 (3-0-6)GD
107212-54 Nutrition for Nursing
 โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล
2 (2-0-4)GD
107316-54 Aesthetic Relationship for Nursing
 สุนทรียสัมพันธ์เพื่อการพยาบาล
2 (2-0-4)SU
305101-54 Microbiology and Parasitology
 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-3-4)GD
308106-54 Physics for Health Science
 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)GD
316202-54 Biochemistry for Health Science
 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (2-0-4)GD
680101-54 Basic Human Anatomy
 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
2 (2-0-4)GD
680102-54 Basic Human Anatomy Laboratory
 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
1 (0-3-1)GD
680111-54 Human Physiology for Nursing
 สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพยาบาล
4 (3-3-6)GD
792235-54 Principle of Pharmacology
 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)GD

 4.2 กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 79หน่วยกิตสูงสุด : -
 4.2.1 รายวิชาทฤษฎีหน่วยกิตต่ำสุด : 51หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
101201-54 Community Nursing I
 การพยาบาลชุมชน 1
2 (2-0-4)GD
101402-54 Community Nursing II
 การพยาบาลชุมชน 2
2 (2-0-4)GD
101403-54 Community Nursing III
 การพยาบาลชุมชน 3
2 (2-0-4)GD
102201-54 Maternity Nursing and Midwifery 1
 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
3 (3-0-6)GD
102302-54 Maternity Nursing and Midwifery 2
 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
3 (3-0-6)GD
103201-54 Adult Nursing I
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 (3-0-6)GD
103202-54 Adult Nursing II
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2 (2-0-4)GD
103303-54 Adult Nursing III
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3
3 (2-2-5)GD
104402-54 Laws, Ethics and Nursing Professional Development
 กฎหมาย จริยธรรม และการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล
3 (3-0-6)GD
104403-54 Nursing Administration
 การบริหารการพยาบาล
3 (3-0-6)GD
105301-54 Gerontological Nursing
 การพยาบาลผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)GD
106201-54 Mental Health and Psychiatric Nursing I
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (2-0-4)GD
106302-54 Mental Health and Psychiatric Nursing II
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2 (2-0-4)GD
106303-54 Mental Health and Psychiatric Nursing III
 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3
2 (1-2-3)GD
107109-54 Basic Concepts in Nursing
  แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
107210-54 Nursing Theory
 ทฤษฎีทางการพยาบาล
2 (2-0-4)GD
107213-54 Fundamental Nursing I
 การพยาบาลพื้นฐาน 1
3 (1-4-4)GD
107214-54 Fundamental Nursing II
 การพยาบาลพื้นฐาน 2
4 (2-4-6)GD
108201-54 Nursing Care for Healthy Children and Adolescents
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ
2 (2-0-4)GD
108303-54 Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
3 (3-0-6)GD

 4.2.2 รายวิชาปฎิบัติหน่วยกิตต่ำสุด : 28หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิตแบบการศึกษา
101204-54 Practicum of Community Nursing I
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
1 (0-4-1)GD
101405-54 Practicum of Community Nursing II
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
2 (0-8-2)GD
101406-54 Practicum of Community Nursing III
 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3
2 (0-8-2)GD
102303-54 Practicum of Maternity Nursing and Midwifery I
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
2 (0-8-2)GD
102404-54 Practicum of Maternity Nursing and Midwifery II
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
1 (0-4-1)GD
102405-54 Practicum of Maternity Nursing and Midwifery III
 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 3
3 (0-12-3)GD
103304-54 Practicum of Adult Nursing I
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 (0-12-3)GD
103305-54 Practicum of Adult Nursing II
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2 (0-8-2)GD
104404-54 Practicum of Nursing Administration
 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
2 (0-8-2)GD
105302-54 Practicum of Gerontological Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (0-8-2)GD
106404-54 Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (0-8-2)GD
106405-54 Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing II
 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
1 (0-4-1)GD
107315-54 Practicum of Fundamental Nursing
 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2 (0-8-2)GD
108202-54 Practicum of Nursing Care for Healthy Children and Adolescents
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ
1 (0-4-1)GD
108304-54 Practicum of Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation
 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
2 (0-8-2)GD

 5. วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6หน่วยกิตสูงสุด : -
 6. 01-08-2556 ปรับปรุง 2554หน่วยกิตต่ำสุด : -
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29