เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
 คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 หลักสูตร : ศศ.ม. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 55 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)

 1 แผน ก แบบ ก2หน่วยกิตต่ำสุด : -
 2 หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
264511-55 Strategic Management in Social Services
 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการบริการสังคม
3 (3-0-6)
264512-55 Organization Management for Social Services
 การจัดการองค์การสำหรับการบริการสังคม
3 (3-0-6)
264531-55 Research Methodology for Social Services
 วิธีการวิจัยสำหรับการบริการสังคม
3 (3-0-6)
264541-55 Principles of Social Service Management
 หลักการจัดการบริการสังคม
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
264513-55 Population, Family and Community Management
 การจัดการประชากร ครอบครัว และชุมชน
3 (3-0-6)
264514-55 Social Service Project Management
 การจัดการโครงการบริการสังคม
3 (3-0-6)
264516-55 Conflict Management in Thai Society
 การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
3 (3-0-6)
264521-55 Information and Communication Technology for Social Service
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริการสังคม
3 (3-0-6)
264543-55 Social Marketing
 การตลาดทางสังคม
3 (3-0-6)
264544-55 An Overview of the Subject Matters Related to the Social Science Disciplines
 พื้นความรู้เพื่อความเข้าใจวิชาการด้านสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
264631-55 Quantitative Analysis for Social Service Management
 การวิเคราะห์การจัดการบริการสังคมเชิงปริมาณ
3 (3-0-6)
264642-55 Social Responsibility Management
 การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
264643-55 Social Service Quality Management
 การจัดการคุณภาพการบริการสังคม
3 (3-0-6)
264652-55 Seminar on Social Impact Assessment
 สัมมนาการประเมินผลกระทบทางสังคม
3 (3-0-6)
264653-55 Seminar on Thai Local Wisdom and Leadership
 สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาวะผู้นำ
3 (3-0-6)
264654-55 Seminar on Selected Topics in Social Service
 สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะด้านการบริการสังคม
3 (3-0-6)
264655-55 Seminar and Educational Field Trip on Social Service
 สัมมนาและศึกษาดูงานการบริการสังคม
3 (1-4-4)

 4 หมวดวิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
264699-55 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-36)
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29