เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  2102078กลุ่มวิชาการโฆษณา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต - ป.ตรี 4 ปี (49) 1354 2.00
  2102261จิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ - ป.ตรี 4 ปี (59) -4 2.00
  2102263นศ.บ. ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1244 2.00
  2102067นศ.บ. กลุ่มวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1334 2.00
  2102065นศ.บ. กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1334 2.00
  2102070นศ.บ. กลุ่มวิชาภาพยนตร์และโทรทัศน์ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1334 2.00
  2102068นศ.บ. กลุ่มวิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1334 2.00
  2102066นศ.บ. กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1334 2.00
  2102256นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1354 2.00
  2102258นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1354 2.00
  2102257นศ.บ. แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1354 2.00
  2102061นศ.บ. ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1334 2.00
  2102252นศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1354 2.00
  2102174นิเทศศาสตร์ - ป.ตรี 4 ปี 1394 2.00
  2102082วท.บ. (จิตวิทยา) กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1294 2.00
  2102062วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1294 2.00
  2102253วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1294 2.00
  2102264วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1294 2.00
  2102060ศ.บ. ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1234 2.00
  2102251ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1244 2.00
  2102272ศ.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1294 2.00
  2102063ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1304 2.00
  2102254ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1284 2.00
  2102275ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1284 2.00
  2102064ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 54 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1244 2.00
  2102255ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 59 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1254 2.00
  2102262ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 60 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1284 2.00
  2102057ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1234 2.00
  2102248ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1244 2.00
  2102054ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1324 2.00
  2102245ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1274 2.00
  2102265ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1264 2.00
  2102053ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1324 2.00
  2102244ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1324 2.00
  2102266ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1224 2.00
  2102051ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1324 2.00
  2102242ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1324 2.00
  2102267ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1224 2.00
  2102052ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1324 2.00
  2102243ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1324 2.00
  2102268ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1224 2.00
  2102056ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1324 2.00
  2102247ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1324 2.00
  2102269ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1294 2.00
  2102058ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1384 2.00
  2102249ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1384 2.00
  2102270ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1284 2.00
  2102059ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1354 2.00
  2102250ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1304 2.00
  2102271ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1284 2.00
  2102055ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1324 2.00
  2102246ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1324 2.00
  2102274ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1314 2.00
  2102049ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) กลุ่มบรรณาธิการศึกษา ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1264 2.00
  2102050ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) กลุ่มสารสนเทศศึกษา ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1264 2.00
  2102241ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1274 2.00
  2102273ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1264 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ   
  2302100- - (นิสิตอาคันตุกะ) ปี 57 -2 2.00
  2502044นศ.บ. กลุ่มวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ 1334 2.00
  2502042นศ.บ. กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ 1334 2.00
  2502041นศ.บ. กลุ่มวิชาภาพยนตร์และโทรทัศน์ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ 1334 2.00
  2502045นศ.บ. กลุ่มวิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ 1334 2.00
  2502043นศ.บ. กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ 1334 2.00
  2502091นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารตราสินค้า ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ 1354 2.00
  2502093นศ.บ. แขนงวิชาการสื่อสารองค์กร ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ 1354 2.00
  2502092นศ.บ. แขนงวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ 1354 2.00
  2502030นศ.บ. ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1334 2.00
  2502080นศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ 1354 2.00
  2502074นิเทศศาสตร์ - 4 ปี (พิเศษ) 1394 2.00
  2502029วท.บ. (จิตวิทยา) กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1294 2.00
  2502031วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1294 2.00
  2502081วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ 1294 2.00
  2502032ศ.บ. ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1234 2.00
  2502082ศ.บ. ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ 1244 2.00
  2502036ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1304 2.00
  2502086ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1284 2.00
  2502035ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1324 2.00
  2502085ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1324 2.00
  2502037ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1324 2.00
  2502039ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1324 2.00
  2502097ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ ความร่วมมือทางวิชาการ -4 2.00
  2502040ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ 1204 2.00
  2502034ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ 1354 2.00
  2502084ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1304 2.00
  2502098ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1284 2.00
  2502033ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1324 2.00
  2502083ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 59 - 4 ปี (พิเศษ) 1324 2.00
  2502038ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) กลุ่มสารสนเทศศึกษา ปรับปรุง 54 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1264 2.00
  2502088ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) ปรับปรุง 59 - ป.ตรี 4 ปี (พิเศษ) 1274 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  4002003ศศ.ม. (การจัดการบริการสังคม) - ปรับปรุง 55 ป.โท (แผน ก.) 362 3.00
  4002080ศศ.ม. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) 362 3.00
  4002006ศศ.ม. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 54 - ป.โท ปกติ (แผน ก) 362 3.00
  4002242ศศ.ม. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 362 3.00
  4002004ศศ.ม. (ปรัชญา) - ป.โท (แผน ก.) หลักสุตรใหม่ พ.ศ.2555 392 3.00
  4002008ศศ.ม. (ปรัชญา) ใหม่ 55 - ป.โท (แผน ก.) 392 3.00
  4002243ศศ.ม. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 61 - ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) 362 3.00
  4002005ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) - ปรับปรุง 54 ป.โท (แผน ก) 392 3.00
  4002007ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) 392 3.00
  4002240ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 ป.โท- เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 392 3.00
  4002241ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับรุง 59 ป.โท- เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย ทดลองเรียน 392 3.00
  4002244ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา) ใหม่ 63 - ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) 392 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ   
  4102152ไทยศึกษา - ป.โทพิเศษ (แผน ข.) 392 3.00
  4102014นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง) ใหม่ 58 -ป.โท ไม่เต็มเวลา (แผน ก2) 392 3.00
  4102015นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง) ใหม่ 58 -ป.โท ไม่เต็มเวลา (แผน ข) 392 3.00
  4102024นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม) ปรับปรุง 61 -ป.โท ไม่เต็มเวลา (แผน ก2) 392 3.00
  4102025นศ.ม. (นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสังคม) ปรับปรุง 61 -ป.โท ไม่เต็มเวลา (แผน ก2) ทดลองเรียน 392 3.00
  4102011นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) - ป.โทพิเศษ (แผน ข) เหมาจ่าย 392 3.00
  4102002นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) - ปรับปรุง 54 ป.โทพิเศษ (แผน ก) 392 3.00
  4102003นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) - ปรับปรุง 54 ป.โทพิเศษ (แผน ข) 392 3.00
  4102004นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) - ปรับปรุง 54 ป.โทพิเศษ (แผน ก) 392 3.00
  4102010นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) ปรับปรุง 54 - ป.โทพิเศษ (แผน ก) เหมาจ่าย 392 3.00
  4102016นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 392 3.00
  4102022นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย ทดลองเรียน 392 3.00
  4102017นศ.ม. (สื่อสารการตลาด) ปรับปรุง 59 - ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ข เหมาจ่าย 392 3.00
  4102027นศ.ม. (สื่อสารแบรนด์) ปรับปรุง 64 - ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย รอ 362 3.00
  4102028นศ.ม. (สื่อสารแบรนด์) ปรับปรุง 64 - ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ข เหมาจ่าย รอ -2 3.00
  4102096บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) 392 3.00
  4102013ปรัชญา - แบบไม่เต็มเวลา (แผน ข) ปี 55 เหมาจ่าย 392 3.00
  4102067ศศ.ม. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 55 - ป.โทพิเศษ (แผน ก) 362 3.00
  4102069ศศ.ม. (การจัดการบริการสังคม) ปรับปรุง 55 - ป.โทพิเศษ (แผน ข) 362 3.00
  4102005ศศ.ม. (ปรัชญา) - ใหม่ 55 ป.โทพิเศษ (แผน ก) 392 3.00
  4102012ศศ.ม. (ปรัชญา) - ใหม่ 55 ป.โทพิเศษ (แผน ก) เหมาจ่าย 392 3.00
  4102006ศศ.ม. (ภาษาไทย) - ปรับปรุง 54 ป.โทพิเศษ (แผน ก) เหมาจ่าย 362 3.00
  4102007ศศ.ม. (ภาษาไทย) -ปรับปรุง 54 ป.โท พิเศษ (แผน ข) เหมาจ่าย 362 3.00
  4102023ศศ.ม. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 362 3.00
  4102008ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 54 - ป.โท พิเศษ (แผน ก) เหมาจ่าย 392 3.00
  4102081ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 54 - ป.โท พิเศษ (แผน ข) 392 3.00
  4102009ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 54 - ป.โท พิเศษ (แผน ข) เหมาจ่าย 392 3.00
  4102082ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 54 - ป.โทพิเศษ (แผน ก) 392 3.00
  4102018ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 -ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 392 3.00
  4102021ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 -ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย ทดลองเรียน 392 3.00
  4102019ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 -ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ข เหมาจ่าย 392 3.00
  4102020ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 59 -ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ข เหมาจ่าย ทดลองเรียน 392 3.00
  4102026ศศ.ม. (ศาสนาและปรัชญา) ใหม่ 63 - ป.โทไม่เต็มเวลา (แผน ก2) 392 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ   
  5002004ปร.ด. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 54 - ป.เอก แบบ 1.1 483 0.00
  5002005ปร.ด. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 54 - ป.เอก แบบ 1.1 เหมาจ่าย 483 3.00
  5002003ปร.ด. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 54 - ป.เอก แบบ 2.1 483 3.00
  5002006ปร.ด. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 54 - ป.เอก แบบ 2.1 เหมาจ่าย 483 3.00
  5002007ปร.ด. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 60 - ป.เอก เต็มเวลา แบบ 2.1 เหมาจ่าย 483 3.00
  5002008ปร.ด. (ไทยศึกษา) ปรับปรุง 60 - ป.เอก แบบ 2.1 เหมาจ่าย ทดลองเรียน 483 3.00
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29