เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  2101017พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 2561 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1224 2.00
  2101018พย.บ. ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1364 2.00
  2101016พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1434 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  4001026พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 362 3.00
  4001030พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - ปรับปรุง 65 ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย -2 3.00
  4001013พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001029พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 65 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย -2 3.00
  4001035พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Pediatric Nursing Pathway - ป.โท เต็มเวลา ปรับปรุง 65 แผน ก2 -2 3.00
  4001016พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001021พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 (WMU) -2 3.00
  4001023พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Gerontological Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) -2 3.00
  4001017พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Nursing Administration Pathway) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 362 3.00
  4001022พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Psychiatric & Mental Health Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา ก2 -2 3.00
  4001031พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย -2 3.00
  4001037พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย(WMU) -2 3.00
  4001033พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Gerontological Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) -2 3.00
  4001038พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Gerontological Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2)(WMU) -2 3.00
  4001032พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Nursing Administration Pathway) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 -2 3.00
  4001020พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)-ปรับรุง 60 (Maternity Nursing and Midwifery Pathway)-ป.โทเต็มเวลา ก2(WMU) 362 3.00
  4001264พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)-ปรับรุง 60 (Maternity Nursing and Midwifery Pathway)-ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 362 3.00
  4001034พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)-ปรับรุง 65 (Maternity Nursing and Midwifery Pathway)-ป.โทเต็มเวลา ก2 -2 3.00
  4001036พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)-ปรับรุง 65 (Maternity Nursing and Midwifery Pathway)-ป.โทเต็มเวลา ก2(WMU) -2 3.00
  4001025พย.ม.(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา เหมาจ่าย 362 3.00
  4001012พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา 362 3.00
  4001028พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา -2 3.00
  4001018พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)ปรับปรุง61-แบบ ก2 เต็มเวลา เหมาจ่าย 362 3.00
  4001024พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา เหมาจ่ายแบบ38หน่วย 382 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ   
  4101027พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - ปรับปรุง 65 ป.โทพิเศษ (แผน ก2) เหมาจ่าย -2 3.00
  4101022พย.ม.(การผดุงครรภ์)ปรับปรุง61-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 362 3.00
  4101020พย.ม.(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)ปรับปรุง60-แบบ ก2 เหมาจ่าย 362 3.00
  4101023พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 362 3.00
  4101025พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)ปรับปรุง65-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา -2 3.00
  4101024พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)ปรับปรุง61-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 362 3.00
  4101017พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 382 3.00
  4101026พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง65-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 38 หน่วยกิต -2 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ   
  5001007ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุง 61 - ป.เอกเต็มเวลา แบบ 2.1 523 3.00
  5001006ปร.ด.(พยาบาลศาสตร์)ปรับปรุง55(นานาชาติ)-แบบ 2.1 เต็มเวลา 523 3.00
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29