เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  2101019พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 2566 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1224 2.00
  2101017พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 2561 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1224 2.00
  2101018พย.บ. ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1364 2.00
  2101016พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1434 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา   
  4001026พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง61-แบบ ก2 เต็มเวลา 362 3.00
  4001042พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง66-แผน 1TS เต็มเวลา 362 3.00
  4001025พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา 362 3.00
  4001030พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา 362 3.00
  4001012พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา 362 3.00
  4001028พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา 242 3.00
  4001018พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง61-แบบ ก2 เต็มเวลา 362 3.00
  4001013พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา 362 3.00
  4001029พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา 362 3.00
  4001024พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา 38หน่วยกิต 382 3.00
  4001043พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ) ปรับปรุง66-แผน 1TS เต็มเวลา 382 3.00
  4001021พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathway(WMU)กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่ 362 3.00
  4001016พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathwayกลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่ 362 3.00
  4001023พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Gerontological Nursing Pathwayกลุ่มการพยาบาลผู้สูงอายุ 362 3.00
  4001020พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Maternity Nursing and Midwifery Pathway(WMU) 362 3.00
  4001264พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Maternity Nursing and Midwifery Pathwayกลุ่มผดุงครรภ์ฯ 362 3.00
  4001017พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Nursing Administration Pathwayกลุ่มการบริหารการพยาบาล 362 3.00
  4001022พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Psychiatric & Mental Health Nursing Pathwayจิตเวชฯ 362 3.00
  4001037พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathway(WMU)กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่ 482 3.00
  4001031พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathwayกลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่ 362 3.00
  4001038พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Gerontological Nursing Pathway(WMU)กลุ่มพยาบาลผู้สูงอายุ 362 3.00
  4001033พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Gerontological Nursing Pathwayกลุ่มการพยาบาลผู้สูงอายุ 362 3.00
  4001036พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Maternity Nursing and Midwifery Pathway(WMU) 362 3.00
  4001034พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Maternity Nursing and Midwifery Pathwayกลุ่มผดุงครรภ์ 362 3.00
  4001032พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Nursing Administration Pathwayกลุ่มการบริหารการพยาบาล 362 3.00
  4001041พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Pediatric Nursing Pathway(WMU)กลุ่มการพยาบาลเด็ก 362 3.00
  4001035พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Pediatric Nursing Pathwayกลุ่มการพยาบาลเด็ก 362 3.00
  4001040พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Psychiatric and Mental Health Nursing Pathway(WMU)จิตเวช 362 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา   
  4101022พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง61-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 362 3.00
  4101030พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง66-แบบ 1TS ไม่เต็มเวลา 362 3.00
  4101020พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 362 3.00
  4101027พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) ปรับปรุง65-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 362 3.00
  4101023พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 362 3.00
  4101025พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง65-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 362 3.00
  4101024พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง61-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 362 3.00
  4101028พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา 362 3.00
  4101017พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 382 3.00
  4101026พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง65-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา 38หน่วยกิต 382 3.00
  4101029พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ) ปรับปรุง66-แผน 1TS ไม่เต็มเวลา 382 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก เต็มเวลา   
  5001007ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)(นานาชาติ) ปรับปรุง61-แบบ 2.1 เต็มเวลา 523 3.00
  5001008ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)(นานาชาติ) ปรับปรุง66-แผน 2.1 เต็มเวลา 523 3.00
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29