เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  2101017พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 2561 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1224 2.00
  2101018พย.บ. ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) 1364 2.00
  2101015พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1434 2.00
  2101016พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1434 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ   
  2301100หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นิสิตอาคันตุกะ ป.ตรี พิเศษ -2 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)   
  2101010ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี 351 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  4001009Nursing Science (International Program) Plan A -เต็มเวลา (ปี 54) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001004Nursing Science (International Program) Plan B - ป.โท ปี 54 -2 3.00
  4001157การบริหารการพยาบาล - ป.โท (แผน ข.) 362 3.00
  4001181การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โท (แผน ก.) 442 3.00
  4001010พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 54- เต็มเวลา (แผน ก) เหมาจ่าย 382 3.00
  4001253พย.ม. (การผดุงครรภ์) - ปรับปรุง 55 ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001261พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 55 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก) ทดลองเรียน 362 3.00
  4001026พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย -2 3.00
  4001025พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - ปรับปรุง 60 ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย -2 3.00
  4001030พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - ปรับปรุง 65 ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย -2 3.00
  4001011พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 60 ป.โท (แผน ก) เต็มเวลา เหมาจ่าย ทดลองเรียน 362 3.00
  4001012พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 60 ป.โท แผน ก แบบ ก2 เต็มเวลา เหมาจ่าย 362 3.00
  4001028พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 65 ป.โท แผน ก แบบ ก2 เต็มเวลา เหมาจ่าย -2 3.00
  4001002พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) 362 3.00
  4001007พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001262พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001008พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 - ป.โท เต็มเวลา แผน ก. (เหมาจ่าย) 362 3.00
  4001018พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001019พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย ทดลองเรียน 362 3.00
  4001006พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ปรับปรุง 54ป.โท (แผน ก) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001005พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) 362 3.00
  4001013พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001015พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย ทดลองเรียน 362 3.00
  4001029พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 65 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย -2 3.00
  4001024พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย แบบ 38 หน่วยกิต -2 3.00
  4001256พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Adult Nursing Pathway ปรับปรุง 55 - ป.โทเต็มเวลา แผน ก 362 3.00
  4001254พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Community Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก 362 3.00
  4001257พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Gerontological Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก 362 3.00
  4001255พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Maternity Nursing and Midwifery Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก 362 3.00
  4001258พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Mental Health & Psychiatric Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก 362 3.00
  4001260พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Nursing Administration plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55 362 3.00
  4001035พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Pediatric Nursing Pathway - ป.โท เต็มเวลา ปรับปรุง 65 แผน ก2 -2 3.00
  4001259พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Pediatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55 362 3.00
  4001003พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 54 - ป.โท แผน ก. 362 3.00
  4001016พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001021พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 (WMU) -2 3.00
  4001023พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Gerontological Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) -2 3.00
  4001017พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Nursing Administration Pathway) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 362 3.00
  4001022พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Psychiatric & Mental Health Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา ก2 -2 3.00
  4001014พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย -2 3.00
  4001027พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 (WMU) -2 3.00
  4001031พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย -2 3.00
  4001037พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย(WMU) -2 3.00
  4001033พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Gerontological Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) -2 3.00
  4001038พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Gerontological Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2)(WMU) -2 3.00
  4001032พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 65 (Nursing Administration Pathway) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 -2 3.00
  4001264พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)-ปรับรุง 60 (Maternity Nursing and Midwifery Pathway) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 -2 3.00
  4001020พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)-ปรับรุง 60 (Maternity Nursing and Midwifery Pathway)-ป.โทเต็มเวลา ก2(WMU) -2 3.00
  4001034พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)-ปรับรุง 65 (Maternity Nursing and Midwifery Pathway)-ป.โทเต็มเวลา ก2 -2 3.00
  4001036พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ)-ปรับรุง 65 (Maternity Nursing and Midwifery Pathway)-ป.โทเต็มเวลา ก2(WMU) -2 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ   
  4101002พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก 382 3.00
  4101015พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 55 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก เหมาจ่าย 362 3.00
  4101022พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย 362 3.00
  4101021พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย ทดลองเรียน 362 3.00
  4101020พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - ปรับปรุง 60 ป.โทพิเศษ (แผน ก2) เหมาจ่าย 362 3.00
  4101027พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - ปรับปรุง 65 ป.โทพิเศษ (แผน ก2) เหมาจ่าย -2 3.00
  4101018พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) ปรับปรุง 60 - ป.โทพิเศษ (แผน ก2) เหมาจ่าย ทดลองเรียน 362 3.00
  4101023พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 60 ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย -2 3.00
  4101025พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 65 ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย -2 3.00
  4101007พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก 362 3.00
  4101014พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 -ป.โท ไม่เต็มเวลา แผน ก 362 3.00
  4101024พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท ไม่เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 362 3.00
  4101005พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก 362 3.00
  4101003พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก 382 3.00
  4101013พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก 382 3.00
  4101017พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทไม่เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 382 3.00
  4101019พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก2 แบบ 38 หน่วยกิต 382 3.00
  4101026พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 65 - ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก2 แบบ 38 หน่วยกิต -2 3.00
  4101016พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก 362 3.00
  4101006พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) ปรับปรุง 54 -ป.โทพิเศษ แผน ก 362 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ   
  5001006ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) - ปรับปรุง 55 - ป.เอก เต็มเวลา หลักสูตรนานาชาติ 523 3.00
  5001005ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตร นานาชาติ ปรับปรุง 55 - ป.เอก 523 3.00
  5001007ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุง 61 - ป.เอกเต็มเวลา แบบ 2.1 523 3.00
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29