เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
  2101017พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 2561 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1224 2.00
  2101015พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1434 2.00
  2101016พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ 1434 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ   
  2301100หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นิสิตอาคันตุกะ ป.ตรี พิเศษ -2 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)   
  2101010ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (พ.ศ. 2551) - ต่ำกว่า ป.ตรี 351 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ   
  4001009Nursing Science (International Program) Plan A -เต็มเวลา (ปี 54) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001004Nursing Science (International Program) Plan B - ป.โท ปี 54 -2 3.00
  4001157การบริหารการพยาบาล - ป.โท (แผน ข.) 362 3.00
  4001181การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน - ป.โท (แผน ก.) 442 3.00
  4001010พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 54- เต็มเวลา (แผน ก) เหมาจ่าย 382 3.00
  4001253พย.ม. (การผดุงครรภ์) - ปรับปรุง 55 ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001261พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 55 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก) ทดลองเรียน 362 3.00
  4001026พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย -2 3.00
  4001025พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) - ปรับปรุง 60 ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย -2 3.00
  4001011พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 60 ป.โท (แผน ก) เต็มเวลา เหมาจ่าย ทดลองเรียน 362 3.00
  4001012พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) - ปรับปรุง 60 ป.โท แผน ก แบบ ก2 เต็มเวลา เหมาจ่าย 362 3.00
  4001002พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) 362 3.00
  4001007พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001262พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001008พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 - ป.โท เต็มเวลา แผน ก. (เหมาจ่าย) 362 3.00
  4001018พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001019พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 61 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก.) เหมาจ่าย ทดลองเรียน 362 3.00
  4001006พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ปรับปรุง 54ป.โท (แผน ก) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001005พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) ปรับปรุง 54 - ป.โท (แผน ก) 362 3.00
  4001013พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 362 3.00
  4001015พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 60 - ป.โท เต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย ทดลองเรียน 362 3.00
  4001024พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 60 - ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย แบบ 38 หน่วยกิต -2 3.00
  4001256พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Adult Nursing Pathway ปรับปรุง 55 - ป.โทเต็มเวลา แผน ก 362 3.00
  4001254พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Community Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก 362 3.00
  4001257พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Gerontological Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก 362 3.00
  4001255พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Maternity Nursing and Midwifery Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก 362 3.00
  4001258พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Mental Health & Psychiatric Nursing Pathway ปรับปรุง 55 -ป.โทเต็มเวลา แผน ก 362 3.00
  4001260พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Nursing Administration plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55 362 3.00
  4001259พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Pediatric Nursing Pathway plan A - ป.โท เต็มเวลา ปี 55 362 3.00
  4001003พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 54 - ป.โท แผน ก. 362 3.00
  4001016พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา (แผน ก2) เหมาจ่าย 362 3.00