เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทำการตรวจสอบผลการลงทะเบียนว่าครบถ้วนหรือไม่ หากรายวิชาไม่ครบ ให้นิสิตดำเนินการเพิ่ม-ลด ล่าช้า โดยเสียค่าปรับที่กองทะเบียนฯ *ภายในวันที่ 15 ม.ค. 60

ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชาออนไลน์สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ
 • ทุกชั้นปีวันที่ 10-16 ม.ค. 60 *ระบบเปิดวันที่ 10 ม.ค. 60 เวลา 9.00 น.

 • ช่วงยื่นคำร้องเทียบโอนรายวิชา วันที่ 4-15 ม.ค. 60

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2559
   2.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคต้น2559(ด่วนมาก)
  นิสิตระดับปริญาตรี
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 ธ.ค. 2559
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 60

 • วิทยาลัยนานาชาติที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 ธ.ค. 2559
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 5-31 ม.ค. 60

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 ม.ค. 2560
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 10-31 ม.ค. 60


  **โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
  (นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2559
   3.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค. 2560
  รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2557 มารับวันที่ 15-16 พ.ค.2560 คลิก
  ให้นิสิตที่ยื่นคำร้องขอเลื่อนรับปริญญาตรวจสอบรายชื่อหากไม่พบรายชื่อให้แจ้งกองทะเบียนฯ โดยด่วน

 • นิสิตที่สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ที่จะขอแต่งกายเป็นว่าที่ร้อยตรีในงานพระราชทานปริญญาบัตร
  ให้นิสิตยื่นเอกสารคำสั่งแต่งตั้งยศ และสำเนาบัตรประชาชนที่กองทะเบียนฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค.2560
  ระดับปริญญาเอกและผู้เข้ารับเป็นภิกษุคลิก
  ระดับปริญญาตรีคลิก
  ระดับปริญญาโทคลิก
  **สำหรับลำดับการเข้ารับจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2559
   4.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   5.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29