เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49
ปีการศึกษา 2549
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 45911686 นางสาววรรณี จิวสืบพงษ์- 13 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ
2 46910217 นางสาวรัตนา บุตรดีศักดิ์- 22 มีนาคม 2550 อนุมัติ
3 47910440 นางสาวพิมลพรรณ เนียมหอม- 20 กุมภาพันธ์ 2550 อนุมัติ
4 45911620 นางปวริศา ไพศาลบวรศรี- 5 กรกฎาคม 2550 อนุมัติ




  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29