เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตสถาบันสมทบ
ระดับการศึกษาสถาบันสมทบ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ปีการศึกษา 2548
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 48004567 นางสุภักดิ์ ศรีบูรณ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
2 48004550 นางเพลินจิตร สิทธิสงค์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
3 48001733 นางอุทัย ศรชัย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
4 48001726 นางสาวอุดมลักษณ์ ตุปันนา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
5 48001719 นางอำนวยพร แปงแสง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
6 48001702 นายอัศวิน นิ่มทัยสุย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
7 48001696 นางสาวอัมพา พูลผล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
8 48001689 นางอัมพร กระจ่าง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
9 48001672 นางอรุณศรี สุขผล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
10 48001665 นางสาวอริสสา เลี่ยมทอง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
11 48001658 นางอรอนงค์ จันทร์จรัสจิตต์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
12 48001641 นางสาวอรวรรณ พิมเพียร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
13 48001634 นางหวาน ศรีสิงห์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
14 48001627 นางสาวหทัยรัตน์ สุวดิษฐ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
15 48001610 นางเสาวราภรณ์ แฝงสะโด- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
16 48001603 นางสาวเสาวณิต สร้อยสนธ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
17 48001597 นางสุวรรดี ศรีนวล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
18 48001580 นางสุวรรณี คำศรี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
19 48001573 นางสาวธัญชนก คำนนท์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
20 48001566 นางสุมาลี แท่นประยุทธ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
21 48001559 นางสุภาพร อุงศิริ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
22 48001542 นางสาวสุพัฒตรา แดงโสภา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
23 48001535 นางสุนันทา เนตรพรหม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
24 48001528 นางสุธัญญรัตน์ เชียงบุรุม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
25 48001511 นางสุทาทิพย์ เจริญวัฒนวิญญู- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
26 48001504 นางสุชญา ชัยสนาม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
27 48001498 นางสาวสุจิตรา ชาติตะคุ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
28 48001481 นางสำราญใจ พรศิริวงศ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
29 48001474 นางสาวสรวงภัสสร กิจวิวัฒนกุล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
30 48001467 นางสมพร คงยะมาศ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
31 48001450 นางสมถวิล สุภาว์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
32 48001443 พันจ่าเอกสมคิด ไชยชนะ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
33 48001436 นางสนธยา วงศ์เสน่ห์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
34 48001429 นางศิริภรณ์ แสนโคตร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
35 48001412 นางสาววิลาวัณย์ เข็มทอง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
36 48001405 นางสาววิภาดา ช่างประเสริฐ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
37 48001399 นางวิชา มาลา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
38 48001382 นางสาววาที ยันตรีสิงห์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
39 48001375 นางสาววันทนา โชติมัน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
40 48001368 นางสาววัฒนาภรณ์ พลพันขาง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
41 48001351 นางวรรณสุฎา พาประจง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
42 48001344 นางวนิดา เขียวมะณี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
43 48001337 นางสาววชิราภรณ์ บุญราศรี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
44 48001320 นางลักษณา พรมสอน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
45 48001313 นางรุ่งนภา คล้ายหนองสรวง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
46 48001306 นางราตรี ขันโมลี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
47 48001290 นางสาวเยาวมาลย์ ระมาศ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
48 48001283 นางเยาวภา ชิตทองกุล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
49 48001276 นางมัธยา ธิเดช- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
50 48001269 นางธัญนันท์ เพียรสวรรค์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
51 48001252 นางเพ็ชรทิม คำกู่- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
52 48001245 นางพิศมัย อ่องสมบูรณ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
53 48001238 นางสาวพิศมัย บุตรพรม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
54 48001221 นางสาวพิสมัย ไชยเชษฐ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
55 48001214 นางพิมพ์ชนก ศรีบุญพิมพ์สวย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
56 48001207 นางสาวพัทยา ใจหวัง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
57 48001191 นางพัชริญา ยิ่งกำแหง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
58 48001184 นางสาวพรทิพย์ โลแพทย์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
59 48001177 นางพรจิตร แพทย์เพียร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
60 48001160 นางพยอม มาคูณ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
61 48001153 นางสาวผกาวดี อุดมศิลป์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
62 48001146 นางสาวปาจารีย์ นิพันธ์ประศาสน์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
63 48001139 นางปรียาภรณ์ เสนานิกรม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
64 48001122 นางสาวบัวขาว ศรีบุญเรือง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
65 48001115 นางสาวบรรณารักษ์ เหลืองอ่อน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
66 48001108 นางน้ำอ้อย ศรประสิทธิ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
67 48001092 นางนภาพร นามเดช- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
68 48001085 นางนงลักษณ์ สุตะพันธ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
69 48001078 นางนงลักษณ์ ชินสุทธิ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
70 48001061 นายนคร ศรีณรงค์กูล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
71 48001054 นางธิดาวรรณ ตลอดพงษ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
72 48001047 นางสาวธัญญารัตน์ บุตะเคียน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
73 48001030 นางธนิดา บุญใส- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
74 48001023 นางธนพร สมสุข- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
75 48001016 นางทิพวรรณ ทองละมุล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
76 48001009 นางสาวทรัพย์ทวี แพงงาม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
77 48000996 นางสาวติมากร อายุวงษ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
78 48000989 นางเดือนฉาย อินทนพ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
79 48000972 นางณิชกานต์ หนูสลุง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
80 48000965 นางสาวญาณิน ลายนอก- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
81 48000958 นางแพรวรัตน์ จิระพิพรรธ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
82 48000941 นางสาวแจ่มจันทร์ อดกลั้น- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
83 48000934 นางเจษฎาภรณ์ กิรติชินดนัย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
84 48000927 นางสาวเจติยา มนตรีพิลา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
85 48000910 นางจุไรรัตน์ แช่มเกตุ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
86 48000903 นางสาวจุฑารัตน์ อินทพันธุ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
87 48000897 นางจิราภา คำใจ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
88 48000880 นางจิราภรณ์ รังเสนา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
89 48000873 นางจินตนา บุญช่วย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
90 48000866 นางสาวจิตรา นวจองพันธ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
91 48000859 นางจารุวรรณ บุญเอนก- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
92 48000842 นางจารุวรรณ ประชานันท์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
93 48000835 นางจันทร์เพ็ญ อักษรวิลัย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
94 48000828 นางสาวจันทร์จิรา กระอาจ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
95 48000811 นางจรรยารักษ์ ด่านอินถา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
96 48000804 นางสาวคนึงนุช ศรีโพนทอง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
97 48000798 นางสาวกาญจนา ช่วงดี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
98 48000781 นางกัลยา เจริญพาศ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
99 48000774 นางกัลยา เรืองยิ้ม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
100 48000767 นางกัลยา มั่นอยู่- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
101 48000750 นางสาวกัญญ์วราภรณ์ ศิริเรือง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
102 48000743 นางกรรณิกา นาควัน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
103 48000736 นางสาวอาทิตยา แสงพนัสธาดา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
104 48000729 นางสาวอัจฉริยา เฮงเจริญ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
105 48000712 นางสาวอรษา พลยาง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
106 48000705 นางสาวอมรา ชวลิตศิลป์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
107 48000699 นางสาวเสาวลักษณ์ วาจิตดลอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
108 48000682 นายสุริยา ฟองเกิด- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
109 48000675 นางสาวสุรัชฎาวดี เกิดสนอง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
110 48000668 นางสาวสุมัจฉรา มานะชีวกุล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
111 48000651 นางสาวสุภาพร สอนรัตน์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
112 48000644 นางสาวสุพัตรา เงินสะพรั่ง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
113 48000637 นางสาวสุทธินาถ อุดม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
114 48000620 นางสาวสุดาทิพย์ จิตต์ซื่อ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
115 48000613 นางสาวสุกันยา พรหมประเสริฐ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
116 48000606 นางสาวสมศรี ศรีหนูขำ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
117 48000590 นางสาวศิริวรรณ แสนโม่- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
118 48000583 นางสาวศิริพร ยาชมภู- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
119 48000576 นางสาวศิรินภา นาคะพุฒ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
120 48000569 นางสาวศศิธร ทองแดง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
121 48000552 นางสาวศรีสุภา ศรีสังข์งาม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
122 48000545 นางสาวศิริลักษณ์ มาลัย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
123 48000538 นางสาววิไลลักษณ์ เคนรัง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
124 48000521 นางสาวนภัสรัญ เขื่อนจันทึกอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
125 48000514 นางสาววันเพ็ญ พรมตา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
126 48000507 นายวันชัย คงคา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
127 48000491 นางสาววณิกา ไพยริน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
128 48000484 นางสาวฤมล ไสล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
129 48000477 นางสาวระพีพรรณ ปัญญามัง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
130 48000460 นางสาวรพีพรรณ เดชณรงค์อันดับ 1 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
131 48000453 นางสาวยุพเรศ บุญมี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
132 48000446 นางสาวมัสลิน ชนปัญญาสกุล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
133 48000439 นางสาวไพพรรณ ชูเวช- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
134 48000422 นางสาวเพ็ญนภา ปิยะภาคุณวัฒน์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
135 48000415 นางสาวธันยนันท์ หอมทอง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
136 48000408 นางสาวพรพิมล สุขประดิษฐ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
137 48000392 นางสาวพนมพร แสงนิล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
138 48000385 นางสาวพจนีย์ สังฆเวช- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
139 48000378 นางสาวปัทมา กองชัย- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
140 48000361 นางสาวปรียาวดี อุดม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
141 48000354 นางสาวนุชนันทน์ ทาหอม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
142 48000347 นางสาวนิ่มนวล บรรจงจิตต์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
143 48000330 นางสาวนฤมล จ่าเลิศ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
144 48000323 นางสาวนริศรา อุดมวิทยานุกูล- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
145 48000316 นางสาวณัฐชยา ล่ามกิจจา- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
146 48000309 นางสาวธัญลักษณ์ ญาติด่านกลางอันดับ 2 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
147 48000293 นางสาวธนาธิปต์ เนื่องสิทธะ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
148 48000286 นางสาวดวงกมล ดวงสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
149 48000279 นางสาวชวนพิศ กิจสวัสดิ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
150 48000262 นางสาวชลธิชา เจริญศิลป์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
151 48000255 นางสาวโฉมเฉลา บุหงารัตน์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
152 48000248 นางสาวจุฑาพร จันทร์แดง- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
153 48000231 นายจีระวุธ ทองทศ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
154 48000224 นางสาวจีนรี รัตนวรรณ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
155 48000217 นางสาวจันทนี มุ่งต่อกิจ- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
156 48000200 นางสาวกิตติยา นาดี- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
157 48000194 นางสาวกาญจนา ดินส้ม- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
158 48000187 นายกอบกู้ เผด็จศักดิ์- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
159 48000170 นางสาวกรองทอง เกตุนคร- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
160 48000163 นางสาวกมลฉัตร แก้วเหมือน- 15 มีนาคม 2549 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29