เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101014 : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)ปรับปรุง55-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 59920042 นางสาวกรองทอง แสงสว่าง- 1 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
2 59920415 นางสาวกุลวรรณ ศิรินาม- 5 กรกฎาคม 2564 อนุมัติ
3 59920048 นายปัญจวัฒน์ จูมลี- 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
4 59920414 นางสาวพรรณพัชร สกุลทรงเดช- 28 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
5 59920053 นางสาวอรสา ปิ่นแก้ว- 21 มิถุนายน 2564 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29