เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101007 : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง 55 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56920195 นางกอบกานต์ สวัสดิรักษ์- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
2 56920196 นางจันทร์อาภา ธนธรรมสถิตย์- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
3 56920906 นางพิมพ์ฐดา วัฒนพงศ์สถิต- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
4 56920202 นางมารยาท สุจริตวรกุล- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
5 56920206 นางสายนที วัฒนธรรม- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29